Jacek Kuźnicki

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  • Laboratorium Neurodegeneracji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek biologia, 1976), uzyskał stopień doktora w dziedzinie biochemii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w 1980 r. pod kierunkiem Prof. Witolda Drabikowskiego. Odbył staż podoktorski w Narodowych Instytutach Zdrowia w Bethesdzie, MD, USA (1981-1984). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1987 r., a tytuł profesora w 1993 r. Odbył kilka zagranicznych wizyt naukowych jako profesor wizytujący: w Narodowych Instytutach Zdrowia w Bethesdzie 1992-1995 i 2018, na Uniwersytecie w Leiden (2014) oraz na Uniwersytecie w Cambridge (2015). Od 2001 r. kierownik Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zaś w latach 2001-2018 dyrektor Instytutu. W latach 1999-2001 organizator i dyrektor Programu Badania Polskich Stulatków PolStu1999. W latach 1996-2002 kierownik Laboratorium Białek Wiążących Wapń w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, zaś w latach 2002-2014 profesor tamże. Od 2004 r. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.   

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół chorób neurodegeneracyjnych: Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona oraz ich modeli z wykorzystaniem myszy i danio pręgowanego, zaburzeń homeostazy wapniowej, roli białek STIM w pojemnościowym napływie wapnia w neuronach. Wraz ze swoim zespołem opisał m.in. nową rolę beta-kateniny w neuronach jako aktywatora transkrypcji genu Cacna1G i wyjaśnił mechanizm jej akumulacji w neuronach wzgórzowych, scharakteryzował kalmyryny i białko Sgt1, odkrył białko CacyBP/SIP i kalcyklinę, zidentyfikował nowe mutacje w presenilinach wywołujących rodzinną chorobę Alzheimera.

Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w 7. PR UE w kategorii indywidualnej 2013, odznaczenie Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2008 i 1998, subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2004-2007, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe 2003, Nagrody im. Mozołowskiego PTBioch dla wybitnego młodego biochemika 1977.

Członek krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw m.in.: Międzynarodowego Komitetu Doradczego Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ od 2016, Komitetu Zarządzającego COST BM1406 od 2014, Międzynarodowej Rady Ekspertów Centrum Badań i Edukacji na Ukrainie od 2011, Komitetu Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011-2014 (rotacyjny przewodniczący Komitetu 07.2012-12.2012), Towarzystwa Neuroscience (SfN) od 2010, Zarządu Europejskiego Towarzystwa Wapniowego od 2008, Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów 2007-2009, Grupy Doradczej 7. PR ds. Zdrowia w KE w Brukseli 2006-2011, PTBUN od 1991, PTBioch od 1977 (Sekretarz Generalny w l. 1989-1991); honorowy przewodniczący Rady Programowej BioCentrum Edukacji Naukowej (BioCEN) i Rady Fundacji BioEdukacji - jeden z fundatorów.

Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych: Narodowego Centrum Nauki (MAESTRO, OPUS), w 7. PR: FishMed, HEALTH-PROT, COMBIOM, ERA-NET NEURON - NeuConnect, ERA-NET RUS - TargetSOCE, w 6. PR: PROMEMORIA, APOPIS, w 5. PR: dyrektor Centrum Doskonałości Biomedycyny Molekularnej. Współautor ponad 120 publikacji dostępnych w bazie Web of Science, cytowanych ponad 3500 razy. Indeks Hirscha: 37. Współautor 3 patentów i 1 aplikacji patentowej. Promotor 14 zakończonych przewodów doktorskich.