Konkurs FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 92/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs „FUGA 3” na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Konkurs o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „stażami podoktorskimi”, jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), zwanych dalej „wnioskodawcami”, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostkach naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (2) o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2009–2013). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.
  3. Wnioski mogą składać również osoby w przypadku, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których badania planowane do realizacji podczas stażu podoktorskiego obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
  3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie stażu przez wnioskodawcę.
  4. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
   1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
   2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
   3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę;
   4. nie była podmiotem, z którym wnioskodawca współpracował w okresie po 15 marca 2010 r.
  5. Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ani w chwili składania wniosku nie ubiega się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
 3. Forma finansowania stażu podoktorskiego:
  1. Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w jednostce naukowej, o której mowa w pkt 3.1. niniejszego ogłoszenia jest rozwiązanie umowy o pracę (ewentualnie umowy o charakterze cywilnoprawnym) lub uzyskanie urlopu bezpłatnego w innej jednostce naukowej w okresie realizacji stażu.
  3. Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:
   • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1. do 12. miesiąca trwania stażu (3);
   • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13. do 24. miesiąca trwania stażu;
   • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25. do 36. miesiąca trwania stażu.
  4. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzymuje środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie:
   1. nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;
   2. nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

   na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

  5. W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.
  6. Jednostka naukowa na zorganizowanie stanowiska pracy w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, otrzymuje środki finansowe w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie na każdego stażystę przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
  7. Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego musi przypadać na dzień 1 października 2014 r. lub 1 listopada 2014 r., lub 1 grudnia 2014 r.
  8. Wnioskodawca w przypadku otrzymania stażu podoktorskiego może kierować lub brać udział w realizacji projektu badawczego w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, pod warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia w tym projekcie w okresie odbywania stażu podoktorskiego.
 4. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki. Wykaz wszystkich aktualnych paneli znajduje się w załączniku do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 89/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji, które należy zawrzeć we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego, określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:
   1. co najmniej 2 listy referencyjne w języku polskim lub angielskim;
   2. kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora, a w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 1.3. niniejszego ogłoszenia:
    1. oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
    2. ostatnią wersję rozprawy doktorskiej w formie załącznika elektronicznego.
  3. Wniosek o finansowanie stażu podoktorskiego przygotowany w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl, należy złożyć do dnia 17 marca 2014 roku. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  4. Wniosek, wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć do dnia 17 marca 2014 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „FUGA 3”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
  5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich” (załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.), stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz ze Szczegółowym trybem sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (zarządzenie Dyrektora NCN nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Wnioski złożone w konkursie ocenia się w dwóch etapach obejmujących:
   1. ocenę merytoryczną wniosków;
   2. rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim w siedzibie NCN.
  4. Przy ocenie wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie przez prowadzone badania kryterium badań naukowych;
   2. spełnienie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   3. dorobek naukowy wnioskodawcy i jego opiekuna, w tym:
    1. osiągnięcia naukowe wnioskodawcy: w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; kierowanie lub udział w projektach badawczych; wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą;
    2. dorobek naukowy opiekuna stażysty, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.
   4. wartość planowanych badań, w tym poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   5. zasadność odbycia stażu, w tym:
    1. osiągnięcia naukowe jednostki naukowej, w której będzie się odbywał staż;
    2. trafność wyboru jednostki naukowej;
    3. przewidywany wpływ odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy;
    4. długość stażu.
   6. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 17 września 2014 r.

 8. Finansowanie:
  1. Środki na finansowanie staży podoktorskich przyznawane są w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jednostce naukowej, o której mowa w pkt. 3.1. niniejszego ogłoszenia.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.3. niniejszego ogłoszenia, warunkiem przyznania środków na finansowanie stażu podoktorskiego jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do dnia 15 lipca 2014 r.
  3. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe na realizację stażu podoktorskiego przekazywane są jednostce naukowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, będącą miejscem odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stażu;
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

Odnośniki

(1) Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 1. podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 2. jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.),
 3. instytutach badawczych,
 4. międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

niewnioskujących o pomoc de minimis.

(2) Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie tj. 17 marca 2014 r.

(3) Podane kwoty obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty, składki i podatek potrącane z wynagrodzenia stażysty oraz wynagrodzenie netto dla stażysty, które wynosi orientacyjnie:

 • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.