15 września 2016 r.

Konkurs POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

POLONEZ 3 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku
 2. Załącznik nr 2 – Panele NCN
 3. Załącznik nr 3 – Kryteria oceny staży badawczych w konkursie POLONEZ 3
 4. Załącznik nr 4 – Koszty w stażach badawczych w konkursie POLONEZ 3 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 5. Załącznik nr 5 – Informacje o zobowiązaniach podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego
 6. Załącznik nr 6 – Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 7. Załącznik nr 7  Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej
 8. Załącznik nr 8 - Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 81/2016 z dnia 8 września 2016 roku Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, zwane dalej „stażami badawczymi”. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND).

1. Adresaci konkursu:

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, zwanych dalej „wnioskodawcami”, którzy chcą prowadzić badania naukowe w:

 1. jednostkach naukowych;
 2. centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 3. bibliotekach naukowych;
 4. przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 5. jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-5.

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
 2. Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):
  1. posiada stopień naukowy doktora[1] lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
  2. w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała[2] ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
  3. w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
  4. nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
  5. nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2016 r. (w tym – konkursie POLONEZ 3) lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.
 3. Do konkursu mogą być składane wnioski obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie Paneli NCN obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, obejmujące zobowiązania m.in. do:
  1. zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 3.1;
  2. zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
  3. wskazania spośród pracowników danego podmiotu[3], partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie projektu i ułatwienie kontaktów wnioskodawcy z lokalnym środowiskiem naukowym;
  4. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
  5. zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, w wybranej jednostce w Polsce lub za granicą (z wyłączeniem instytucji, które były wcześniej miejscem zatrudnienia wnioskodawcy), trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami zawodowymi wnioskodawcy, przy czym:
   • pierwszy typ jednostek, w których możliwa jest realizacja wizyty studyjnej, obejmuje uczelnie publiczne bądź niepubliczne, jednostki naukowe PAN oraz instytuty badawcze, w rozumieniu art. 2 pkt 9 a-d i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki,
   • drugi typ jednostek, w których możliwa jest realizacja wizyty studyjnej, obejmuje wszystkie pozostałe podmioty, w tym również podmioty zlokalizowane poza terytorium Polski,
   • wnioskodawcy realizujący staż w jednostce pierwszego typu, realizują wizyty studyjne wyłącznie w jednostce drugiego typu, osoby realizujące staż w jednostce drugiego typu realizują wizyty studyjne w jednostce pierwszego typu.
  6. wsparcia wnioskodawcy w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń lub pozwoleń w przypadku, gdy badania realizowane w ramach stażu wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów etycznych podczas ich realizacji.
  7. Koszty realizacji stażu badawczego muszą uwzględniać zasady określone w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącym kosztów w konkursie POLONEZ 3.

  3. Formy finansowania stażu badawczego

  1. Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:
   1. środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
    • 31 500 EUR[4] w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
    • 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
   2. pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
    • 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
    • 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
   3. dodatek rodzinny[5]:
    • 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
    • 7200 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
   4. środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
    • 80 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy, w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS),
    • 96 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące, w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS),
    • 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy, w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST),
    • 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące, w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST),
   5. koszty pośrednie w wysokości 20%.
  2. Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2017 r., a najpóźniej 1 stycznia 2018 r.

  4. Sposób i termin składania wniosków

  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu badawczego w konkursie POLONEZ 3 określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wniosek o finansowanie stażu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w języku angielskim w okresie od 15 września do 15 grudnia 2016 r. w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  3. Wniosek o finansowanie stażu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu podpisany przez wnioskodawcę należy złożyć od 15 września do 15 grudnia 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs POLONEZ 3”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany za pośrednictwem operatora pocztowego.

  5. Zasady oceny wniosków

  1. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
  2. Oceny formalnej wniosków dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.
  3. Zespół Ekspertów może zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
  4. Ocena formalna wniosków obejmuje weryfikację, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej uchwale.
  5. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione przez Koordynatora Dyscyplin pod względem formalnym.
  6. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów powoływane w ramach danego działu nauki, tj. HS, ST, NZ i eksperci zewnętrzni.
  7. Ocena wniosków przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach:
   1. Etap I - ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega ona na sporządzeniu indywidualnych ocen przez dwóch członków Zespołu Ekspertów oraz ich uzgodnieniu przez Zespół Ekspertów. Do drugiego etapu kierowane są wnioski w których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę na realizację projektów w ramach danego panelu dziedzinowego (HS, ST, NZ), zgodnie ze wskazaniami Rady NCN.
   2. Etap II - ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega ona na sporządzeniu indywidualnych ocen przez co najmniej dwóch ekspertów niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie (zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o NCN) oraz przeprowadzeniu przez członków Zespołu Ekspertów rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim z wnioskodawcą, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych. Członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku na podstawie wszystkich indywidualnych ocen, wyników rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy i dyskusji nad wnioskami.
  8. Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. osiągnięcia naukowe wnioskodawcy oraz jego partnera naukowego zatrudnionego w jednostce będącej miejscem realizacji stażu badawczego;
   3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   4. wpływ realizacji badań realizowanych w ramach stażu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   5. wpływ realizacji stażu badawczego na rozwój kariery wnioskodawcy;
   6. upowszechnianie wyników badań realizowanych w ramach stażu badawczego;
   7. trafność wyboru jednostki przez wnioskodawcę;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
  9. W trakcie oceny wniosków przez Zespół Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
   1. procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków oraz charakter tych ocen są zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
   2. na etapie oceny kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 5.7, oraz oceny specjalistycznej dokonywanej przez ekspertów niebędących członkami Zespołu wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi podłoże dyskusji nad oceną końcową dokonywaną przez Zespół Ekspertów oraz ostateczną przyznawaną liczbą punktów;
   3. dodatkowe informacje pozyskane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 5.7 ppkt 2, mogą wpłynąć na ostateczną liczbę punktów przyznanych przez ekspertów w poszczególnych kategoriach składających się na 100 % wartości oceny wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Poziom prezentacji wniosku podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie stanowi odrębnego kryterium oceny;
   4. podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
   5. oceną końcową wniosku na danym etapie oceny merytorycznej jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów kwalifikacyjnej liście rankingowej po I etapie lub liście rankingowej po II etapie, wynikająca z liczby przyznanych punktów;
   6. wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej „zero” lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
  10. Zespół Ekspertów może rekomendować do finansowania wnioski, które otrzymały co najmniej 75 punktów procentowych przy maksymalnej liczbie punktów równej 100, z zastrzeżeniem pkt. 5.11.
  11. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania wnioski o finansowanie staży badawczych, w których łączna kwota planowanych nakładów nie przekracza wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę na realizację projektów w ramach danego panelu dziedzinowego (HS, ST, NZ).
  12. W sytuacji gdy na liście rankingowej na ostatniej pozycji możliwej do finansowania w ramach liczby, o której mowa powyżej, znajdują się dwa lub więcej wnioski którym przyznano identyczną liczbę punktów, wówczas o ostatecznej kolejności w rankingu decyduje stopień interdyscyplinarności proponowanych badań, przy czym preferowane są badania w większym stopniu interdyscyplinarne. Oceny stopnia interdyscyplinarności badań dokonuje Zespół Ekspertów.
  13. Zespół Ekspertów może sporządzić listę rezerwową obejmującą wnioski warunkowo rekomendowane do finansowania, które nie mieszczą się w kwocie środków finansowych przeznaczonych przez Radę na realizację projektów w ramach danego panelu dziedzinowego (HS, ST, NZ), a spełniają kryteria, o których mowa w pkt 5.10.
  14. Dyrektor NCN może skierować do finansowania wnioski, o których mowa w pkt 5.13, w przypadku rezygnacji wnioskodawców z podpisania umowy o realizację i finansowanie staży badawczych, o których mowa w pkt 5.11. Wnioski rekomendowane warunkowo muszą być kierowane do finansowania w kolejności zgodnej z listą rezerwową. Do finansowania wniosków rekomendowanych warunkowo stosuje się zasady zawarte w pkt 5.12.

  6. Kryteria i tryb wyboru Zespołów Ekspertów

  1. Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy o NCN Rada dokonuje wyboru członków Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków. Rada w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
   1. Kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym w kraju i za granicą;
   2. Podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web of Science a także Scopus itp., innych źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.
  2. Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumencie „Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 18/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w następującym trybie:
   1. Rada, po zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie Komisje, wybiera członków Zespołów Ekspertów na każdy konkurs, dążąc do zachowania zasady równowagi płci.
   2. Na wniosek Rady Dyrektor Narodowego Centrum Nauki powołuje na każdy konkurs Zespoły Ekspertów.
   3. Liczba członków Zespołu Ekspertów powinna zapewnić sprawne przeprowadzenie konkursu i nie może być mniejsza niż 5 osób.
   4. W skład każdego Zespołu Ekspertów wchodzą eksperci z zagranicy. Przez członków z zagranicy rozumie się naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych poza terytorium RP.
   5. Pracami Zespołu Ekspertów kieruje Przewodniczący wskazany przez Radę na wniosek odpowiednich Komisji Rady (K-1, K-2 oraz K-3) lub, w trakcie prac Zespołu, członek wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.

  7. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja 2017 r.

  8. Finansowanie:

  1. W przypadku zakwalifikowania do finansowania stażu badawczego Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania oraz decyzję przyznającą środki finansowe podmiotowi będącemu miejscem realizacji stażu badawczego. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie stażu badawczego jest zatrudnienie wnioskodawcy przez podmiot wskazany we wniosku jako przyjmujący wnioskodawcę na ww. staż.
  2. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym będzie realizowany staż badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego stażu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z ww. podmiotem i wnioskodawcą.
  3. W umowie określa się:
   1. termin i warunki realizacji stażu badawczego;
   2. warunki zatrudnienia wnioskodawcy;
   3. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację stażu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji badań realizowanych w ramach stażu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją stażu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia stażu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej stażu badawczego.
  4. Podmiot, w którym będzie realizowany staż badawczy, jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji do złożenia w Narodowym Centrum Nauki projektu umowy o realizację tego stażu, zawierającej plan badań i kosztorys oraz do wykonania innych czynności zleconych w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie stażu badawczego.
  5. W trakcie stażu badawczego wnioskodawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej trzech szkoleniach rozwijających jego różnorodne kompetencje. Szkolenia te zostaną zorganizowane i sfinansowane przez NCN.
  6. Wnioskodawca w trakcie stażu badawczego nie może pobierać wynagrodzenia w innych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

  9. Procedura odwoławcza

  1. W przypadku decyzji o odmowie przyznania środków finansowych na realizację stażu badawczego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Odwołanie może być złożone jedynie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.
  2. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  3. W przypadku uchylenia przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN w sprawie odmowy przyznania finansowania i przekazania wniosku do ponownego rozpatrzenia stosuje się następujące zasady:
   1. Przy ponownej ocenie wniosku stosuje się odpowiednio zapisy dokumentu „Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania” oraz zapisy niniejszego Regulaminu z tym, że ponowna ocena wniosku powinna się zakończyć przed upływem 5 miesięcy od dnia, kiedy decyzja Komisji Odwoławczej Rady NCN o uchyleniu decyzji Dyrektora NCN stała się ostateczna.
   2. W wyniku ponownego rozpoznania wniosku Zespół Ekspertów wydaje opinię w sprawie zasadności finansowania ocenianego wniosku, uwzględniając poziom wniosków ocenianych uprzednio w konkursie.
   3. W przypadku pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Dyrektor po jej zatwierdzeniu wydaje promesę i decyzję o przyznaniu środków finansowych na badania.
   4. Decyzja, o której mowa w pkt. 3, nie ma żadnych skutków prawnych ani finansowych dla wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków przeznaczonych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.
   5. W ocenie wniosku nie mogą brać udziału eksperci i Koordynatorzy Dyscyplin, którzy uczestniczyli w jego poprzedniej ocenie, zakończonej wydaniem decyzji Dyrektora NCN, która następnie została uchylona przez Komisję Odwoławczą Rady NCN.

  10. Postanowienia uzupełniające

  Począwszy od 21 edycji konkursów NCN wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

  11. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży badawczych w konkursie POLONEZ 3 w kwocie 30 mln zł.  [1] W rozumieniu przepisów kraju, w którym ten stopień został nadany.

  [2] Przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP w formie umowy o pracę, w tym na niepełny etat.

  [3] Przez pracowników danego podmiotu rozumie się osoby zatrudnione w formie umowy o pracę.

  [4] Ujęte w uchwale kwoty w walucie (euro) przelicza się na walutę polską według kursu kupna euro (dla dewiz) ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w pierwszej tabeli kursowej z dnia 8 września 2016 r. tj. 1 EUR = 4,2 PLN. Tak przeliczone środki finansowe zostaną przyznane i przekazane podmiotowi, w którym realizowany będzie staż, w walucie polskiej po zaokrągleniu pełnych kosztów projektu do wartości całkowitych w górę.

  [5] Dodatek rodzinny przysługuje osobom, których małżonek(ka)/partner(ka) oraz/lub dziecko (dzieci) zmienia/ją miejsce zamieszkania i przyjeżdża/ją do Polski wraz z nimi na okres co najmniej 3 miesięcy w czasie realizacji stażu.