15 grudnia 2015 r.

Konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839) oraz uchwały Rady NCN nr 95/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskiem o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych(1):
   • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
   • Nauki Ścisłe i Techniczne;
   • Nauki o Życiu,
   może wystąpić jednostka naukowa(2) bądź konsorcjum naukowe(3), zwane dalej „wnioskodawcą”(4).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
  3. W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz.839);
  2. w których kierownik projektu jest osobą posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował(5) realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
  3. w których, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
   • w porozumieniu(6) o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
   • w umowie(7) o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
  4. do realizacji których kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych;
  5. w których łączna liczba kierowników(8) i partnerów projektu nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi;
  6. których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
  7. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia (załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  8. w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł;
  9. w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”(9)). Łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż dwukrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;
  10. w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów(10) w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia. Łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż czterokrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;
  11. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu.
 3. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wniosek o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do 15 marca 2016 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  3. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć w siedzibie Centrum lub przesłać do 15 marca 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SYMFONIA 4”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 4. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej będą kwalifikowane wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia; zasady oceny merytorycznej określa załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnienie kryterium badań naukowych;
   2. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   3. spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi, a zwłaszcza mającego na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin;
   4. dorobek naukowy wykonawców projektu, w tym:
    • dorobek kierownika projektu, w tym: publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; wykonanie innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę,
    • osiągnięcia naukowe kierowników zespołów badawczych i/lub partnerów projektu;
   5. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji oraz nowatorski charakter projektu;
   6. dobór partnerów;
   7. możliwość realizacji projektu;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. wpływ realizacji projektu na rozwój nauki;
   10. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2016 r.

 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady NCN za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i kierownikiem projektu.
  5. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  6. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o finansowanie i realizację projektu, zawierający jego plan badań i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu.
  7. Postanowienia uzupełniające:

   W sprawach dotyczących konkursu SYMFONIA 4 w zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

  8. Nakłady finansowe:

   Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 4 w kwocie 30 mln zł.

  Odnośniki

  (1)Obszary badawcze uwzględniają dyscypliny i grupy dyscyplin ujęte w wykazie paneli NCN zatwierdzonym przez Radę NCN. Wykaz wszystkich paneli znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

  (2)Jednostka naukowa to prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) lub centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni, o którym mowa w art. 2 pkt 16 a) tejże ustawy, w której prowadzą działalność zespoły naukowe zamierzające wziąć udział w realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego na podstawie porozumienia zawartego w formie pisemnej, którego przedmiotem jest wykonanie planowanego projektu badawczego. W przypadku jednostki wymienionej w art. 2 pkt 9 lit a) - d), która nie posiada osobowości prawnej, przez jednostkę naukową należy rozumieć osobę prawną, w której skład ona wchodzi.

  (3)Konsorcjum naukowe to grupa co najmniej dwóch i nie więcej niż czterech jednostek naukowych w rozumieniu wskazanym w przypisie nr 2, w skład których wchodzą zespoły naukowe podejmujące, na podstawie umowy, wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe jakim jest realizacja międzydziedzinowego projektu badawczego. Konsorcjum naukowe tworzy się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami naukowymi, której przedmiotem jest wykonanie planowanego projektu badawczego.

  (4)W ramach konkursu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

  (5)Przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami polskiej grupy badawczej realizującej projekt w ramach konkursów międzynarodowych.

  (6)Porozumienie, o którym mowa w przypisie nr 2.

  (7)Umowa, o której mowa w przypisie nr 3.

  (8)Przez kierownika rozumiemy kierownika projektu oraz kierowników zespołów naukowych wymienionych w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, bądź umowie o utworzeniu konsorcjum, o których mowa w pkt. 2 ppkt 3) niniejszego ogłoszenia.

  (9)Przez stanowisko typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

  (10)Przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), uczestnika studiów doktoranckich.