Niniejsze ogłoszenie ma na celu zebranie zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury. Zgłoszenia spełniające wymagania formalne zostaną opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri, co ma na celu ułatwienie naukowcom znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce. Naukowcy będą mogli również wybrać instytucję naukową spoza opublikowanej listy pod warunkiem, że instytucja ta spełni warunki formalne i zobowiąże się do spełnienia warunków podstawowych podanych poniżej.

Pełna treść ogłoszenia

 1. Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri - tekst
 2. Załącznik - tekst

Opis programu

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri (zwanych dalej Centrami Dioscuri) w Środkowej i Wschodniej Europie. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki (NCN) program rozpocznie się od utworzenia do 10 Centrów Dioscuri w Polsce we wszystkich dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami i będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Centra Dioscuri, utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów Dioscuri. Pierwszy konkurs na utworzenie nie więcej niż trzech Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w październiku 2017 r. i rozstrzygnięty w 2018 r.

Konkurs będzie skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

We wspólnym wniosku w konkursie Dioscuri Wnioskodawca (naukowiec) przystąpi do konkursu wraz z polską instytucją naukową. W przypadku wygrania konkursu Dioscuri, instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri, jednocześnie instytucja naukowa musi zagwarantować spełnienie warunków podstawowych opisanych poniżej. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

 • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
 • członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
 • koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
 • koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
 • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Pełna nazwa Centrum Dioscuri brzmi:

Dioscuri Centre of Scientific Excellence

A programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by MNiSW and BMBF

Adresaci ogłoszenia

Jednostki naukowe określone w Art. 2 pkt. 9 a-f oraz pkt. 16a[1] Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z poźn. zm.) zwane dalej „instytucją naukową”.

Warunki Zgłoszenia

Instytucja naukowa zobowiązuje się do zagwarantowania warunków podstawowych:

 • Zatrudnienia na pełny etat laureata konkursu Dioscuri na cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego finansowania);
 • Zatrudnienia członków zespołu Centrum Dioscuri ze środków przekazanych instytucji naukowej w ramach budżetu Dioscuri (forma zatrudnienia do uzgodnienia pomiędzy laureatem konkursu, jednostką i członkiem zespołu: umowa o pracę, umowa zlecenie/dzieło, stypendium);
 • Zapewnienia dodatkowych funduszy przeznaczonych do dyspozycji Centrum Dioscuri w wysokości co najmniej równowartości 25 000 euro rocznie przez cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego finansowania).
 • Zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych, w tym: przestrzeni laboratoryjnej lub biurowej, infrastruktury/aparatury badawczej w zależności od potrzeb wynikających z planowanych zadań badawczych.
 • Zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej przez cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego działalności), a w szczególności na początku jego działania.
 • Zapewnienia pracownika administracyjnego (władającego biegle językiem angielskim) na cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego działalności) zatrudnionego na pełny etat na koszt instytucji naukowej, którego zakres obowiązków obejmował będzie pracę wyłącznie na rzecz Centrum Dioscuri.

Instytucja naukowa może również zaoferować na potrzeby Centrum Dioscuri warunki dodatkowe m.in.:

 • dodatkowe finansowanie Centrum Dioscuri przeznaczone na prowadzenie badań, koszty zatrudnienia członka/członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri itp.;
 • ułatwienia lub inne zachęty do utworzenia Centrum Dioscuri w tej instytucji;
 • inne.

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia zadeklarowanych warunków na każdym etapie postępowania poprzez wizyty w instytucjach naukowych, w których tworzone będą Centra Dioscuri. W przypadku braku spełnienia zadeklarowanych warunków Centrum Dioscuri może być utworzone w innej jednostce naukowej.

Sposób i termin składania zgłoszeń

Zakres danych wymaganych w zgłoszeniu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie informację należy podać w języku angielskim.

 • Zgłoszenie będzie przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej jako:
  • pojedynczy plik PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji naukowej

   oraz

  • plik w formie edytowalnej (np. doc) zawierający te same informacje, plik ten nie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym.
 • Zgłoszenie należy wysłać do dnia 2 października 2017 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie Dioscuri”.
 • Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez pracowników NCN i, jeśli spełni wszystkie wymogi, będzie opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri na liście instytucji naukowych gotowych do utworzenia Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.
 • Instytucje naukowe mogą składać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że każde z nich będzie zgłoszone w innej dyscyplinie naukowej, które są zdefiniowane w pkt 5 załącznika.

Kontakt:

Marcin Liana, tel. 12 341 9161

Małgorzata Jacobs-Kozyra, tel. 12 341 9173[1] wyłącznie centra naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni.