Science Europe (SE), to założone w 2011 r. stowarzyszenie ponad pięćdziesięciu organizacji i instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe, z dwudziestu siedmiu krajów europejskich. Narodowe Centrum Nauki zostało przyjęte do SE w maju 2012 roku.

Państwa członkowskie

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Celem Science Europe jest wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi. Jednym z priorytetów Science Europe jest reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy z instytucjami wspierającymi naukę zlokalizowanymi poza Europą i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym finansowane ze środków publicznych badania naukowe przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu.

W listopadzie 2014 r. ówczesny dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk, został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne SE członkiem rady zarządzającej tej organizacji. W kolejnych latach (2015, 2017 oraz 2019) na członka Rady Zarządzającej został wybrany prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 

Więcej o Science Europe

Kontakt

dr Malwina Gębalska, tel. 12 341 9017