pt., 22/07/2022 - 11:40
Kod CSS i JS

41 badaczek i badaczy zrealizuje pojedyncze działania naukowe dzięki finansowaniu z NCN w tej rundzie konkursu MINIATURA 6. Otrzymają oni niemal 1,6 mln złotych na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania nie brakuje takich, które poszukują odpowiedzi na wyzwania współczesności np. te spowodowane pandemią COVID-19. Prof. Anna Brzęk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeanalizuje, jakie efekty wywołała ona u najmłodszych w ramach działania pt. Zmiany w obrębie postawy ciała, wzorców motorycznych i zachowań zdrowotnych u dzieci jako skutki pandemii COVID-19. Dr Paulina Metelska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajmie się problematyką behawioralnego leczenia otyłości w populacji dzieci i młodzieży.

Działania proekologiczne niwelujące negatywne skutki działalności człowieka i jej wpływu na  środowisko to kwestie, które możemy odnaleźć wśród tematów działań zaplanowanych przez badaczy i badaczki z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, jak również z grupy nauk ścisłych i technicznych. Dr Adam Jarosz ze Szkoły Głównej Handlowej w ramach wyjazdu badawczego do Sztokholmu przeanalizuje istniejący tam system zrównoważonej mobilności miejskiej, który od lat uzyskuje najwyższe oceny w rankingach. Dr inż. Szymon Sobek z Politechniki Śląskiej zajmie się z kolei recyklingiem tworzyw sztucznych w trakcie stażu naukowego pt. Środowiskowa ocena cyklu życia zastosowania procesów hydrotermalnych i solwolizy jako metod recyklingu chemicznego i materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 197 541 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 620 766 zł
  • nauki o życiu – 764 088 zł

Listy rankingowe w konkursie MINIATURA 6

Lista rankingowa.pdf

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze realizujący działania naukowe nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Wysyłka decyzji

22 lipca 2022 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w kwietniu 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.