pon., 29/08/2022 - 15:34
Kod CSS i JS

Naukowcy mogą już składać wnioski o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. We współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłaszamy konkurs Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call).

Ogłoszenie

Jakie możliwości daje konkurs CHIST-ERA?

W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

  • Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
  • ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
  • Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS). Ocena jest jednoetapowa, nie ma etapu wniosków skróconych, należy złożyć wyłącznie wniosek wspólny pełny. Procedura składania wniosku wspólnego opisana jest tutaj.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze przeznaczy budżet w wysokości 500 tys. euro.

Harmonogram konkursu

Wnioski wspólne należy złożyć w systemie ESS w terminie do 14 grudnia 2022 roku do godziny 17.00 CET. Do 21 grudnia 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia w systemie OSF dla wniosków krajowych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w czerwcu 2023, a już we wrześniu zwycięskie zespoły badawcze będą mogły rozpocząć realizację badań.