pt., 15/12/2023 - 14:00
Kod CSS i JS

Ogłaszamy konkursy SONATINA 8 i DAINA 3. To szansa na grant dla badaczy, którzy niedawno uzyskali stopień doktora oraz naukowców planujących współpracę z partnerami z Litwy. Łączny budżet ogłoszonych konkursów to 36 mln zł.

W zimowej odsłonie konkursów NCN naukowczynie i naukowcy, którzy chcą pracować w Polsce, mogą tradycyjnie otrzymać finansowanie na badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W przypadku SONATINY projekt może dotyczyć również badań aplikacyjnych.

Wnioski można składać przez trzy miesiące, do połowy marca 2024 roku. Do zdobycia jest 20 mln zł w konkursie SONATINA i 16 mln zł w konkursie DAINA.

SONATINA dla „młodych”

Ósma edycja SONATINY jest skierowana do młodych naukowców, przy czym nie liczy się tu wiek metrykalny a etap kariery. Kierownik projektu musi mieć stopień doktora nadany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku lub będzie musiał zobowiązać się do uzyskania stopnia doktora do końca czerwca 2024 roku.

SONATINA wspiera kariery młodych badaczy, umożliwiając im pełnoetatowe zatrudnienie w jednostkach na podstawie umów o pracę i prowadzenie badań naukowych w Polsce. Laureaci konkursu mają też możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia podczas realizacji staży trwających od 3 do 6 miesięcy w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Grantem SONATINA w danej jednostce nie może kierować osoba, która uzyskała tam stopień doktora

Projekty SONATINA można planować na 24 lub 36 miesięcy. W budżecie oprócz wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu i kosztów obowiązkowego stażu zagranicznego można ująć także wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawców projektu, koszty materiałów i drobnego sprzętu, koszty usług obcych, wyjazdów służbowych, wizyt i konsultacji oraz gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. W kosztorysie nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania, wynagrodzeń etatowych lub stypendiów dla innych członków zespołu.

W NCN stawiamy na młodych. Co roku ponad 50% środków z NCN jest przeznaczanych na wsparcie ich karier, zarówno w postaci konkursów, w których nie muszą rywalizować z bardziej doświadczonymi kolegami, jak i w postaci stypendiów, staży i finasowania stanowisk typu post-doc. Konkursy NCN, takie jak ogłoszona właśnie SONATINA 8, dają im stabilną perspektywę finansową i umożliwiają uzyskanie samodzielności naukowej. Finansowanie młodych naukowców w konkursach NCN (plik pdf)

Współpraca polsko-litewska w DAINA

Trzecia edycja DAINA to kontynuacja udanej współpracy NCN z Litewską Radą Naukową (RCL). W konkursie mogą brać udział polskie naukowczynie i naukowcy, którzy planują realizację badań we współpracy z partnerami z Litwy. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień doktora i posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku albo przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe, w zależności od reprezentowanego obszaru nauki.

Projekty DAINA należy rozplanować na 36 miesięcy. Maksymalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu to 1 mln zł. W budżecie można uwzględnić środki na wynagrodzenie pełnoetatowe dla kierownika projektu oraz dla zespołu badawczego (w tym osoby na stanowiskach typu post-doc), stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu DAINA wyłoniono 27 projektów o łącznej wartości niemal 26,5 mln zł. Opisy tematów, nad którymi pracowały lub nadal pracują zwycięskie zespoły są dostępne w bazie projektów NCN.

Wniosek i co dalej?

Wnioski w konkursach SONATINA i DAINA można składać z ramienia podmiotu, w którym jest się zatrudnionym, ale także jako osoba fizyczna. Przygotowanie i wysyłka wniosku odbywają się za pośrednictwem systemu OSF. Nabór jest otwarty do 15 marca 2024 roku, do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego. Formularze w systemie OSF zostaną uruchomione 18 grudnia.

Ocena merytoryczna jest dwuetapowa. Wnioski oceniają międzypanelowe zespoły ekspertów powołane do oceny w danym konkursie oraz eksperci zewnętrzni niebędący członkami tych zespołów. Eksperci są wybierani przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, którzy mają co najmniej stopień doktora. Podstawą wyboru ekspertów jest doskonałość naukowa i brak konfliktu interesów. Skład zespołu jest dobierany dopiero po zamknięciu naboru tak, aby jak najlepiej odzwierciedlać liczbę i tematykę wniosków złożonych w konkursie. W przypadku DAINY skład zespołu jest ustalany wspólnie przez NCN i RCL.

Proces oceny wniosków w NCN tzw. peer-review jest zgodny z najlepszymi światowymi standardami. W pierwszym etapie oceny każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej dwóch członków zespołu ekspertów. Podczas pierwszego posiedzenia jest omawiany przez zespół, który podejmuje kolegialnie decyzję o skierowaniu go do drugiego etapu lub odrzuceniu. W drugim etapie wniosek jest recenzowany przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych, dodatkowo w konkursie SONATINA przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu. Ostateczną ocenę wniosku oraz listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania ustala zespół ekspertów, po przeprowadzeniu dyskusji na drugim spotkaniu panelowym.

Wyniki będą znane do końca września 2024 r. w przypadku SONATINY oraz do końca listopada 2024 r. w przypadku konkursu DAINA.