pt., 24/05/2024 - 10:30
Kod CSS i JS

Dzięki zwiększeniu budżetu NCN 485 badaczek i badaczy otrzyma ponad 693 mln zł na realizację badań podstawowych w rozstrzygniętych dzisiaj konkursach OPUS 26 i SONATA 19. Sfinansujemy 237 projektów znajdujących się na standardowych listach rankingowych i wszystkie 248 projektów z list rezerwowych utworzonych w tych konkursach przez ekspertów na drugim etapie oceny.

W konkursie OPUS skierowanym do szerokiego grona odbiorców, wnioski mogą składać naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Wnioski mogą obejmować krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych. Podobnie jak w innych edycjach tego konkursu ogłaszanych co roku jesienią, w OPUS 26 można było składać dodatkowo wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP) w programie Weave. W ramach tej ścieżki naukowcy mogli zaplanować projekt badawczy we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 26 do NCN wpłynęło 1737 wniosków na łączną kwotę prawie 2,6 miliarda złotych, z których finansowanie otrzymało 267 projektów o wartości niemal 441 milionów złotych. 127 spośród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w tym konkursie to projekty z list rezerwowych, o łącznej wartości 191,9 miliona złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 15,4%. W przypadku 34 wniosków obejmujących projekty międzynarodowe w ramach ścieżki LAP i rekomendowanych do finansowania przez zespoły ekspertów NCN, decyzja musi zostać zatwierdzona przez instytucję partnerską, dlatego nie znalazły się one na opublikowanych dzisiaj listach. Decyzje dotyczące wniosków złożonych w ramach konkursu OPUS 26+LAP/Weave będą wydawane sukcesywnie, po otrzymaniu akceptacji z poszczególnych agencji partnerskich (harmonogram ogłaszania wyników).

Konkurs SONATA 19, skierowany do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono do NCN 1148 wniosków, których łączna wartość wyniosła ponad 1,25 miliarda złotych. Do finansowania zakwalifikowano 218 projektów na kwotę niemal 252,4 miliona złotych. 121 z nich o wartości prawie 141,3 miliona złotych zostało pierwotnie umieszczonych na listach rezerwowych, jednak będą one sfinansowane dzięki zwiększeniu budżetu NCN. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA 19 wyniósł 19%.

Uchwałę o możliwości tworzenia list rezerwowych w konkursach OPUS 26 i SONATA 19 Rada NCN przyjęła 8 kwietnia. Listy rezerwowe były tworzone przez ekspertów na drugim etapie oceny. Dzięki przyznaniu Narodowemu Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodatkowych 200 milionów złotych oraz zatwierdzeniu na początku maja zmiany planu rzeczowo-finansowego, Rada NCN zdecydowała na mocy uchwał nr 47/2024 i 48/2024 o zwiększeniu budżetów konkursów OPUS 26 i SONATA 19. To pozwoliło na sfinansowanie wszystkich 248 projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Z listami projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 26 oraz SONATA 19 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać na stronie z wynikami konkursu.

Listy rankingowe do pobrania (.pdf): OPUS 26, SONATA 19

Wysyłka decyzji

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 26 i SONATA 19. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.

Listy rankingowe

Listy rankingowe do ściągnięcia (.pdf): OPUS 26, SONATA 19

Ogłoszenie OPUS 26

Ogłoszenie SONATA 19