Partner reprezentujący darczyńców w programie badania

Norweska Rada Badań jest agencją rządową zajmującą się zagadnieniami rozwoju i realizacji narodowej strategii w zakresie badań naukowych. Rada jest odpowiedzialna za wspieranie rozwoju norweskiej nauki oraz promowanie badań i innowacji przyczyniających się do rozwoju gospodarczego i budowania kapitału społecznego. Rada również aktywnie działa na rzecz wspierania międzynarodowej współpracy badawczej. RCN stanowi punkt kontaktowy dla norweskich uczestników/ beneficjentów Programu, oraz opracowała bazę partnerów norweskich w celu ułatwienia tworzenia partnerstw.

https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/international-funding/eos-midlene/


Partner odpowiedzialny za część programu dotyczącą badań stosowanych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą, która zarządza  programami badań naukowych i prac rozwojowych w strategicznych dla Polski dziedzinach oraz finansuje lub współfinansuje te programy. Projekty realizowane przez NCBR wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. NCBR działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Centrum jest finansowane ze środków budżetu państwa. Jest również operatorem programów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (programy operacyjne przeznaczone na naukę i szkolnictwo wyższe).

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/aktualnosci/