Przejdź do:

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. Zamknięcie naboru wniosków następuje po 3 miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

NCN zamieszcza listę laureatów na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków

2. Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie

Z wnioskami o stypendium w ramach konkursu ETIUDA 1 mogą wystąpić osoby fizyczne nie posiadające stopnia naukowego doktora, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), które w okresie pobierania stypendium planują pobyt stażowy w jednostce zagranicznej. Jako jednostkę realizującą doktoranci podają jednostkę, w której został otwarty przewód doktorski.

3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane są jedynie projekty badawcze dotyczące badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Kierownik ma obowiązek uzasadnić we wniosku, że jego projekt dotyczy badań podstawowych; to uzasadnienie ocenia zespół ekspertów. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN. Prosimy więc o uważną analizę, czy NCN jest właściwym adresatem Państwa wniosku.

Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

UWAGA: Praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich podstawowości. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane.

4. Panele NCN

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie: zgodnie z zasadą bezstronności  NCN nie udziela żadnych sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Przed  złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem w zakładce Informacje ogólne, można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku.

5. Wnioskodawca i promotor pracy doktorskiej

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Oznacza to, że wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie może mieć  nadanego stopnia naukowego doktora.

Opiekun naukowy musi być promotorem doktoratu kierownika projektu, a projekt musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej wnioskodawcy. Otwarcie przewodu doktorskiego stanowi warunek złożenia wniosku. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie otwarli przewodu doktorskiego, podpisują oświadczenie, generowane przez system, w którym deklarują, że przewód zostanie otwarty nie później niż 30 czerwca 2013 r.

Z wnioskami o stypendium mogą zgłaszać się badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji, ale wnioskodawca jest  zobowiązany do zaplanowania wyjazdu stażowego do zagranicznego ośrodka naukowo-badawczego. Wyjazd nie może trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy.

 UWAGA: W konkursie ETIUDA oceniany jest wyłącznie dorobek wnioskodawcy.

6. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres pobierania stypendium to 12 miesięcy, poczynając od  1 października 2013 r.

7. Finansowanie projektu

W ramach konkursu ETIUDA wnioskodawca pobiera stypendium oraz otrzymuje dofinansowanie na pobyt stażowy w jednostce zagranicznej.

Wysokość stypendium zależy od czasu jego trwania. Finansowanie jest proporcjonalne do liczby miesięcy zadeklarowanych jako czas wykonania projektu, np.:

  • 36 000 zł brutto dla stypendiów planowanych na rok (12 miesięcy),
  • 18 000 zł brutto dla stypendiów planowanych na pół roku (6 miesiące),
  •  9 000 zł brutto dla stypendiów planowanych na kwartał (3 miesiące).

UWAGA: wysokość stypendium system OSF obliczy automatycznie

W ramach projektu ETIUDA nie jest możliwy zakup ani aparatury naukowo-badawczej, ani drobnego sprzętu.

Promotor nie może być beneficjentem finansowania przyznanego wnioskodawcy w ramach konkursu ETIUDA 1, a zatem nie może pobierać żadnego wynagrodzenia. Ta sama zasada dotyczy opiekuna stypendysty w jednostce zagranicznej.

W celu obliczenia kosztów pobytu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym,  należy podać następujące informacje:

  • długość trwania stażu zagranicznego (w miesiącach),
  • odległość między krajem zamieszkania wnioskodawcy a krajem, w którym wnioskodawca zamierza odbyć staż (w kilometrach).

UWAGA:  Zakładka Kosztorys we wniosku jest uzupełniana automatycznie po podaniu wszystkich wskazanych wyżej danych.

8. Ocena projektu

Ocena wniosku przebiega w następujących etapach:

1. Ocena formalna wykonywana przez koordynatorów dyscyplin.

2. I etap oceny merytorycznej, podczas którego każdy wniosek jest oceniany przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. Eksperci najpierw oceniają wnioski indywidualnie, po czym te oceny omawia się i uzgadnia się podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów.

3. II etap oceny merytorycznej, czyli rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie NCN z tymi z wnioskodawców, którzy decyzją pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów zostali skierowani do kolejnych etapów postępowania.

4. III etap oceny merytorycznej, w trakcie którego członkowie Zespołu Ekspertów ustalają ostateczną listę stypendystów.

9. Format i zawartość krótkiego opisu badań naukowych oraz opisu badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

1. Krótki opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 1 strona maszynopisu; należy go przygotować jedynie w języku polskim.

2. Opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż  10 stron maszynopisu; również należy go przygotować jedynie w języku polskim. Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej wraz z literaturą.

Przy tworzeniu pliku PDF dla obu wersji opisu badań prowadzonych w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej należy zachować wymaganą strukturę informacji, tj. podawać informacje we  właściwej kolejności z zachowaniem nazw sekcji.

10. Przekazanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do NCN

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem sprawdź kompletność, a następnie pokaż szczegóły. System nie zezwala na przesłanie do NCN wniosku, w którym nie zostały poprawnie wypełnione wymagane pola lub bez obowiązkowych załączników.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne. Każda zmiana treści w wersji elektronicznej pociąga za sobą konieczność sporządzenia nowego wydruku wniosku. Wnioskodawca składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej formularza.

Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. W celu przesłania wniosku należy użyć przycisku Wyślij do Narodowego Centrum Nauki. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków, w tym konkursie więc 15.03.2013 r. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN drogą elektroniczną, ale  możliwe jest jego drukowanie. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana w systemie  statusu wniosku na Wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Wydruk – wersja do Narodowego Centrum Nauki. Wydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku. UWAGA: przed wydrukowaniem należy zwrócić uwagę na ustawienia druku, bowiem wydruk musi zawierać wszystkie niezbędne elementy: nagłówki stron, stopki itp. Samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN. Wersja papierowa wniosku musi być opatrzona oryginałami wymaganych pieczęci oraz podpisana przez wnioskodawcę oraz osobę/osoby reprezentujące jednostkę realizującą badania.

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (np. formularzem pomocy publicznej, zgodami komisji etycznej lub bioetycznej itd.) należy przekazać do siedziby Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, dopisując na kopercie nazwę konkursu (ETIUDA 1) oraz panel, do którego wniosek jest kierowany (np. ST3). Wniosek można doręczyć do NCN osobiście lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego, o ile wpłynie on do NCN przed upływem terminu naboru wniosków. W przypadku wniosków wysyłanych w ostatnim dniu naboru termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: decyduje wówczas data stempla pocztowego. Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. Aby uzyskać takie potwierdzenie należy nadać wniosek specjalnym listem za potwierdzeniem odbioru.