Przejdź do:

1. Zakładka: JEDNOSTKA NAUKOWA

W konkursie ETIUDA 1 wnioski mogą składać  jedynie osoby fizyczne. Formularz zostanie załadowany automatycznie. W zakładce Jednostka realizująca projekt należy wpisać dane dotyczące jednostki, w której wnioskodawca przygotowuje rozprawę doktorską. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

Jako jednostkę realizującą można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione. Należy pamięć, że jednostka realizująca może być wyłącznie krajowym ośrodkiem naukowym.

 1. Nazwa jednostki (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.  
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie.

We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka realizująca nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).

Kwestionariusz występowania pomocy publicznej nie dotyczy konkursu ETIUDA.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

Temat pracy doktorskiej podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się  przy pomocy edytora tekstu w systemie OSF, tekstu nie da się wkleić. Tytuł wniosku powinien być zgodny z tytułem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

 1. Nr panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić.
 2. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list przyciskiem Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
 3. Planowany okres realizacji badań podaje się w miesiącach. Czas trwania badań, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością. Okres realizacji badań liczy się od dnia podpisania umowy.
 4. Informację o zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem planowanego przez wnioskodawcę stażu zagranicznego, należy wpisać w oknie otwieranym przyciskiem Edytuj. W tej zakładce należy  w sposób przemyślany opisać, w jaki sposób planowany staż zagraniczny wpłynie na rozwój naukowy wnioskodawcy oraz wyeksponować te aspekty pracy naukowej danego ośrodka, które skłaniają wnioskodawcę do odbycia stażu właśnie tam.
 5. Liczba wykonawców projektu – to liczba osób zaangażowanych w przygotowanie rozprawy doktorskiej (promotor rozprawy oraz wnioskodawca). Rubryki liczba wykonawców, planowane nakłady oraz kwota ogółem zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z innych sekcji.

3. Zakładka: KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

Tekst krótkiego opisu prowadzonych badań wprowadza się w języku polskim. Treść krótkiego opisu można albo (1) wpisać bezpośrednio w formularzu, albo (2) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku: załączane pliki muszą być zapisane w formacie PDF.

W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Przypominamy, że wpisywany tekst trzeba zapisać każdorazowo, w każdej zakładce.

Zarówno plik PDF, jak i streszczenia wpisywane do poszczególnych zakładek, nie powinny być dłuższe niż jedna strona maszynopisu.

4. Zakładka: UZASADNIENIE – BADANIA PODSTAWOWE

W tej zakładce kierownik projektu ma obowiązek uzasadnić, że składany projekt dotyczy badań podstawowych.

5. Zakładka: WNIOSKODAWCA / PROMOTOR ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Członków zespołu badawczego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy. Najpierw należy wpisać wnioskodawcę, a następnie promotora pracy doktorskiej:

Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy pamiętać, żeby każdej osobie nadać odpowiedni status (promotor rozprawy doktorskiej/wnioskodawca) oraz wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia wyłącznie wnioskodawca, bowiem ocenie podlega wyłącznie dorobek naukowy doktoranta.

1. Dane osobowe wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, o ich ewentualnej zmianie kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.   W przypadku wnioskodawcy należy dodatkowo uzupełnić dwa pola:

 • czy wnioskodawca spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • czy Pan/Pani ma wszczęty przewód doktorski? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI zostanie wygenerowany Załącznik nr 1 Kopia uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego. W przypadku odpowiedzi negatywnej, w zakładce OŚWIADCZENIA zostanie wygenerowany stosowny zapis.

2. Dane adresowe należy również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj:

 • adres zamieszkania:  obowiązkowy w przypadku wnioskodawcy,
 • adres korespondencyjny:  obowiązkowy w przypadku promotora rozprawy doktorskiej.

3. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej.

4. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H podaje tylko wnioskodawca.

 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H (Hirscha),
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.

Dane dotyczące liczby cytowań i indeksu H dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science (Thomson Reuters), a dla paneli HS wg Publish or Perish. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).

5.Przebieg kariery naukowej: tę część wypełnia wyłącznie wnioskodawca. Należy podać: nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra), publikacje, udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne. Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).

UWAGA – w tej sekcji wnioskodawca przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie zespołu ekspertów.

6.Zakładka Dośw. naukowe (Doświadczenie naukowe) wnioskodawcy powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, staż oraz okres pobytu.

7. Zakładka Wyróżnienia powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia będące efektem prowadzonych badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę.

8. Zakładka Stypendia i nagrody powinna zawierać informacje na temat stypendiów i nagród, które wnioskodawca otrzymał na prowadzenie badań oraz z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej (stypendium doktoranckie z ramienia jednostki macierzystej; stypendia MNiSW dla najlepszych doktorantów itd.)

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać nie dotyczy.

UWAGA: Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. WAŻNA: Podczas oceny dorobku naukowego kierownika nie bierze się pod uwagę nieopublikowanych prac (jedynie te o statusie w druku), a także organizacji i udziału w niezakończonych/nierozliczonych projektach badawczych.

6. Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

Uzupełniając zakładkę Formy finansowania, wnioskodawca odpowiada na następujące kwestie:

 • stypendium doktorskie (wartości obliczane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Informacje ogólne.)
 • staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Dane w tym punkcie są konieczne do wyliczenia kwoty finansowania pobytu stażowego w zagranicznej jednostce.

Wnioskodawca powinien podać czas trwania pobytu stażowego w zagranicznej jednostce w miesiącach (nie mniej niż 3, nie więcej6 miesięcy) oraz odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu. Wnioskodawca uzupełnia tę rubrykę za pomocą przycisku Edytuj. W formularzu należy wybrać odpowiednią ilość kilometrów.

7. Zakładka: KOSZTORYS

Kosztorys określa wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu ETIUDA. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji zawartych w sekcjach Informacja ogólna oraz Formy finansowania. Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu ETIUDA nie ma innych form finansowania.

8. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować dane wprowadzane do treści oświadczeń. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń, składanych przez wnioskodawcę/promotora oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę realizującą badania.

W sekcji Oświadczenia wnioskodawca, który w dniu składania wniosków nie ma otwartego przewodu doktorskiego deklaruje, że przewód zostanie otwarty przed 30 czerwca 2013 r.

Zarówno ci wnioskodawcy, którzy w dniu składania wniosków mają wszczęty przewód doktorski oraz ci, którzy zobowiązują się wszcząć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2013 r. deklarują, że obronią rozprawę doktorską do dnia 30 września 2015 r.

9. ZAKŁADKA: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH W RAMACH PRZYGOTOWYWANEJ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej dla wszystkich paneli należy przygotować w języku polskim.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej można sporządzić na dwa sposoby:

 • Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapisuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.
 • W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:

Cel naukowy – cel naukowy badań: należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest istotą problemu, opisać zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy;

Stan wiedzy – należy opisać dotychczasowy stan badań nad interesującym wnioskodawcę problemem naukowy z uwzględnieniem przeglądu dostępnej literatury przedmiotu;

Wkład w rozwój dyscypliny – oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej: należy określić, czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy;

Znaczenie – znaczenie projektu: należy wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;

Koncepcja i plan badań – należy wskazać szczegółowe cele badawcze, opisać, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń;

Metodyka badań – metodologia badań: należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, wskazać, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach;

Efekt – wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu: należy określić zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz planowane referaty wygłaszane na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, nowe metody i urządzenia badawcze oraz przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki.

10.ZAKŁADKA: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

W przypadku wnioskodawców, którzy w dniu złożenia wniosków mają otwarty przewód doktorski, należy dołączyć następujące załączniki:

 • załącznik 1 – Kopia uchwały jednostki realizującej potwierdzająca wszczęcie przewodu doktorskiego,
 • załącznik 2 – Dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego.

W przypadku wnioskodawców, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego zostanie wygenerowany wyłącznie Załącznik 2.

Dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego sporządzana jest w dowolnej formie. Wymagany jest podpis osoby będącej opiekunem stażu w zagranicznym ośrodku.

UWAGA: Jednostka zagraniczna ma być jednostką prowadzącą badania naukowe (np. nie może nim być laboratorium usługowe, wytwórnia filmowa czy pracownia malarska). Zaplecze badawcze jednostki, możliwości odbycia stażu w wybranym przez wnioskodawcę ośrodku naukowym oraz trafność jej wyboru będą ocenione przez ekspertów m in. na podstawie przedłożonego zaświadczenia.