Stypendia przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zwanym dalej: Regulaminem przyznawania stypendiów I), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych od 14 czerwca 2013 r. do 15 września 2016 r.:

 • SONATA 6-8
 • SONATA BIS 3-6
 • OPUS 6-12
 • HARMONIA 5-6
 • MAESTRO 5-8
 • SYMFONIA 2-4
 • BEETHOVEN 2

Zwracamy uwagę, że 16 października 2015 r. ogłoszone zostało Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Niniejsze opracowanie stanowi rozwinięcie tego stanowiska i zawiera kompletne wytyczne dotyczące przyznawania i wypłaty stypendiów naukowych w projektach badawczych skierowanych do finansowania w ramach konkursów wskazanych na liście powyżej.


ZASADY PLANOWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • W jednym projekcie badawczym można zaplanować maksymalnie 10 stypendiów naukowych (niezależnie od okresu na jaki są przyznane), a ich liczbę należy wskazać we wniosku o finansowanie projektu badawczego wraz z opisem zadań naukowych planowanych do wykonania w ramach każdego stypendium naukowego oraz okresem realizacji tych zadań.
 • W konkursach SONATA BIS 5-6, MAESTRO 5-8 oraz SYMFONIA 2-4 zaplanowanie stypendium naukowego/stypendiów naukowych w ramach projektu badawczego stanowi wymóg formalny:
  • SONATA BIS 5-6: konieczne jest zaangażowanie w realizację zadań w projekcie doktoranta/doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy,
  • MAESTRO 5-8: konieczne jest zaangażowanie w realizację zadań w projekcie doktoranta/doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy,
  • SYMFONIA 2: konieczne jest zaangażowanie w realizację zadań w projekcie przynajmniej czterech doktorantów (z zachowaniem minimalnego, 6-miesięcznego okresu pobierania stypendium dla każdego z nich),
  • SYMFONIA 3: konieczne jest zaangażowanie w realizację zadań w projekcie przynajmniej czterech doktorantów (z zachowaniem minimalnego, 6-miesięcznego okresu pobierania stypendium dla każdego z nich; łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż 144, 192 lub 240 osobomiesięcy - odpowiednio dla projektów trwających 36, 48 lub 60 miesięcy),
  • SYMFONIA 4: konieczne jest zaangażowanie w realizację zadań w projekcie przynajmniej czterech doktorantów (z zachowaniem minimalnego, 6-miesięcznego okresu pobierania stypendium dla każdego z nich; łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż czterokrotność zaplanowanego czasu trwania projektu).
 • Wysokość pojedynczego stypendium naukowego może wynosić od 500 zł do 3000 zł miesięcznie i zależna jest od zakresu badań naukowych, jakie w ramach tego stypendium będą wykonywane w projekcie badawczym. Dodatkowo, w niektórych konkursach (ogłoszonych 16 marca 2015 r. i w kolejnych edycjach) zostały ustalone limity miesięcznych budżetów stypendiów naukowych możliwych do zaplanowania w ramach projektu, które mogą ograniczać liczbę planowanych stypendiów naukowych (np. przy budżecie miesięcznym 6 000 zł można zaplanować tylko 2 stypendia w maksymalnej wysokości 3000 zł). Wspomniane regulacje dotyczą następujących konkursów:
  • SONATA BIS 5-6: 6 000 zł/miesiąc
  • OPUS 9-12: 6 000 zł/miesiąc
  • MAESTRO 7-8: 9 000 zł/miesiąc
  • SYMFONIA 4:18 000 zł/miesiąc
 • Stypendium naukowe może być zaplanowane na okres realizacji zadań w projekcie, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
 • Kierownik projektu badawczego nie może zaplanować stypendium naukowego dla siebie.   

MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAPLANOWANYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • Zwiększenie liczby zaplanowanych we wniosku stypendiów naukowych nie jest możliwe.
 • Zmniejszenie liczby  zaplanowanych we wniosku stypendiów naukowych jest możliwe tylko pod warunkiem, że nie narusza to warunków konkursu, w ramach którego projekt badawczy uzyskał finansowanie (np. w konkursach SONATA BIS 5-6, MAESTRO 5-8 oraz SYMFONIA 2-4 dodatkowe warunki konkursowe określają konieczność zaangażowania doktoranta/doktorantów w realizację zadań w projekcie). Rezygnacja z realizacji stypendium/stypendiów  naukowych (w sytuacji gdy  zaplanowane stypendium nie zostało przyznane lub przyznane stypendium nie zostało wypłacone) oznacza konieczność zwrotu do Centrum zaplanowanych i niewykorzystanych na ten cel środków finansowych. Wypłacenie środków zaplanowanych na stypendia w formie wynagrodzeń (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) ani przeniesienie ich do innej kategorii kosztów (Inne koszty bezpośrednie, Aparatura naukowo-badawcza) nie są możliwe. Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na stypendium/stypendia naukowe w Kosztorysie wniosku o finansowanie projektu badawczego były przedmiotem oceny Zespołu Ekspertów w trakcie procedury konkursowej, a promocja zaangażowania młodych naukowców w projekty badawcze stanowi w projektach wartość dodaną.
 • Łączenie w jedno kilku stypendiów naukowych zaplanowanych we wniosku jest możliwe, pod warunkiem, że połączone stypendium naukowe będzie przyznane w ramach otwartego konkursu, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów I oraz będzie spełniać zastrzeżone regulaminowo warunki czasowe (minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy) oraz kwotowe (minimalnie 500 zł, maksymalnie 3000 zł miesięcznie). W konkursach SONATA BIS 5-6, MAESTRO 5-8 oraz SYMFONIA 2-4 należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki konkursowe dotyczące konieczności zaangażowania doktoranta/doktorantów w realizację zadań w projekcie.
 • Zaplanowany we wniosku okres wypłaty pojedynczego stypendium naukowego może ulec wydłużeniu lub skróceniu, przy zachowaniu łącznej kwoty zaplanowanej na dane stypendium oraz minimalnego (6 miesięcy) i maksymalnego (60 miesięcy) okresu realizacji zadań/pobierania stypendium, zastrzeżonych w Regulaminie przyznawania stypendiów I. Jeżeli z przyczyn niezależnych od stypendysty i podmiotu realizującego projekt badawczy, wypłata stypendium obejmie okres krótszy niż wymagane 6 miesięcy, podmiot realizujący projekt może zwrócić się do Centrum z wnioskiem o uznanie kwalifikowalności tego kosztu. Ponadto, podmiot realizujący projekt powinien zwrócić się do organów skarbowych w celu uzyskania oceny skutków podatkowych takiej sytuacji.
 • Zaplanowana we wniosku miesięczna kwota stypendium naukowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy zachowaniu minimalnej (500 zł) i maksymalnej (3 000 zł) stawki miesięcznej zastrzeżonej w Regulaminie przyznawania stypendiów I.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • Przyznanie stypendium naukowego jest możliwe tylko w sytuacji gdy zostało ono zaplanowane we wniosku o finansowanie projektu badawczego.
 • Stypendia naukowe przyznawane są w drodze otwartych konkursów.
 • Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
 • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
 • jest doktorantem.
 • Ocena spełnienia kryteriów kwalifikujących do wypłaty stypendium naukowego danej osobie oraz odpowiedzialność za ewentualne niespełnienie tego wymogu w momencie przystąpienia stypendysty do realizacji zadań w projekcie spoczywa na podmiocie realizującym projekt badawczy. Przykładowo: laureat konkursu na stypendium nie musi być studentem/doktorantem w chwili rozstrzygnięcia konkursu, musi natomiast mieć status studenta/doktoranta w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie.
 • Stypendium naukowe jest przyznawane ze środków projektu badawczego przez podmiot realizujący ten projekt. W przypadku projektu realizowanego przez podmiot złożony, stypendium naukowe przyznawane jest przez tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium we wniosku.
 • Stypendium naukowe jest przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu. Konkurs może zostać ogłoszony po otrzymaniu decyzji Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego. Konkurs przeprowadzany jest przez podmiot, któremu przyznano środki na realizację projektu lub tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku.
 • Informację o ogłoszeniu konkursu na stypendium naukowe umieszcza się na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznano środki na realizację projektu lub tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku i przeprowadza konkurs (informację można także umieścić na stronach internetowych pozostałych partnerów).
 • We wniosku o przyznanie stypendium kandydat podaje informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych) i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (stypendia, nagrody, doświadczenia zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych itp.).
 • Kierownik podmiotu realizującego projekt powołuje trzyosobową komisję konkursową, w skład której wchodzi kierownik projektu (jako przewodniczący) oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu. W przypadku projektów realizowanych przez podmioty złożone, komisję konkursową powołuje kierownik tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku.
 • Komisja konkursowa ocenia wnioski kandydatów zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów I i przyznaje stypendium naukowe kandydatowi, który otrzymał najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej - pod warunkiem, że taki sposób postępowania został przewidziany w warunkach ogłoszonego konkursu. W przypadku braku ww. zapisu należy ogłosić ponowny konkurs. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • Przedkładanie w Centrum informacji o przyznaniu stypendium bezpośrednio po zakończeniu konkursu ani przedstawianie protokołu rekrutacji nie są wymagane. Osobę laureata konkursu należy wskazać w raporcie rocznym, raporcie końcowym lub na wezwanie Centrum. Podmiot realizujący projekt ma obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji procesu rekrutacji w celu zapewnienia możliwości jej przedstawienia w trakcie kontroli.
 • W ramach jednego zaplanowanego we wniosku stypendium naukowego można przyznać środki finansowe więcej niż jednej osobie, o ile okres zaangażowania tych osób nie będzie się pokrywał czasowo i każda z nich zostanie wyłoniona w trybie konkursowym, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów I. W realizację zadań badawczych w projekcie nie może być jednocześnie zaangażowana większa liczba stypendystów niż liczba stypendiów naukowych zaplanowanych we wniosku.
 • W ramach danego projektu badawczego jednej osobie można przyznać więcej niż jedno stypendium naukowe, pod warunkiem że osoba ta zostanie wyłoniona w ramach konkursu oraz rozwiąże obowiązującą umowę stypendialną przed zawarciem kolejnej.

ZASADY WYPŁATY STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • Stypendium naukowe powinno być wypłacane za okres, w którym realizowane są zadania badawcze  zaplanowane dla stypendysty w projekcie. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, dziekańskim itp., której przyznano stypendium naukowe, powinna rozpocząć realizację zadań badawczych w projekcie zgodnie z ich harmonogramem. W sytuacjach losowych, gdy stypendysta nie będzie mógł realizować zaplanowanych zadań, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów wypłaty stypendium w związku z przesunięciem realizacji zadań przez stypendystę pod warunkiem, że wypłata stypendium będzie dokonana w trakcie realizacji projektu.
 • Wypłata stypendium naukowego odbywa się na podstawie umowy stypendialnej, zawartej - w następstwie rozstrzygnięcia konkursu na stypendium - pomiędzy stypendystą a podmiotem realizującym projekt badawczy lub tym partnerem podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku i przeprowadził konkurs. Centrum nie narzuca wzoru umowy stypendialnej, wymaga jednak by zawierała ona informacje o wysokości stypendium naukowego, okresie i warunkach jego wypłacania oraz zadaniach badawczych, które będą realizowane przez stypendystę w ramach projektu badawczego.
 • Dla każdego stypendysty wyłonionego w wyniku konkursu powinna być zawarta jedna umowa stypendialna wskazująca cały okres realizacji zadań badawczych w projekcie/wypłaty stypendium zgodnie z warunkami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie. Przypominamy, że można wziąć udział w więcej niż jednym konkursie na stypendium naukowe w danym projekcie badawczym, jednak przed zawarciem kolejnej umowy stypendialnej należy rozwiązać obecnie obowiązującą umowę stypendialną.
 • Umowa stypendialna:
  • może regulować odpowiedzialność stypendysty wobec podmiotu realizującego projekt, związaną z nienależytym wykonaniem umowy przez stypendystę,
  • może zastrzegać wstrzymanie wypłaty stypendium osobie, która przestała spełniać warunki kwalifikujące do wypłaty stypendium naukowego w trakcie jej trwania.
 • Stypendium jest wypłacane, jednorazowo lub w ratach, na podstawie umowy stypendialnej.
 • W przypadku wykonywania przez stypendystę zadań w okresie niepełnego miesiąca, kwota stypendium naukowego powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona, w stosunku do planowanej we wniosku stawki miesięcznej.
 • Stypendysta zobowiązany jest do realizacji zadań badawczych w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań rocznych z wykonywanych prac. Na wniosek kierownika projektu, kierownik podmiotu, który zawarł ze stypendystą umowę stypendialną może wstrzymać wypłatę stypendium naukowego jeżeli stypendysta nie realizuje zadań badawczych w ramach projektu lub narusza zasady etyki zawodowej.

DODATKOWE WARUNKI POBIERANIA STYPENDIÓW:

 • Regulamin przyznawania stypendiów I nie przewiduje ograniczeń w zakresie równoczesnego pobierania stypendium naukowego w projekcie badawczym oraz stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom studiów doktoranckich. Należy jednak sprawdzić, czy z innych regulacji (przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych obowiązujących w podmiocie realizującym projekt itp.) nie wynikają w tym zakresie dodatkowe ograniczenia.
 • Osoba zatrudniona w podmiocie realizującym projekt badawczy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (niefinansowanej ze środków Narodowego Centrum Nauki) lub osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może otrzymać stypendium naukowe w ramach projektu badawczego.
 • Należy uwzględnić wszelkie ograniczenia i wyłączenia wynikające z warunków poszczególnych konkursów, w szczególności dla konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. i w kolejnych edycjach, m.in.:
  • W okresie pobierania stypendium naukowego w ramach projektu badawczego stypendysta może nieodpłatnie pełnić funkcję kierownika projektu lub wykonawcy w innym projekcie/projektach badawczych finansowanych ze środków NCN - o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. W okresie pobierania stypendium naukowego nie można jednak jednocześnie otrzymywać wynagrodzenia w innej formie (z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) ze środków na projekty badawcze finansowane przez NCN.
  • Stypendia naukowe można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. Łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekroczyć 3 000 zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA.
  • W okresie pobierania stypendium naukowego w ramach danego projektu badawczego nie można jednocześnie pobierać wynagrodzenia w żadnej formie ze środków tego projektu, a zawarcie przez jedną osobę różnych umów (stypendialna, cywilno-prawna, o pracę) w jednym projekcie badawczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że okres trwania tych umów (i okres pobierania stypendium lub wynagrodzenia) nie będzie się pokrywał.