Ze środków niektórych projektów badawczych mogą być wypłacane stypendia naukowe dla studentów lub doktorantów zaangażowanych w realizację tych projektów.

Stypendia naukowe finansowane ze środków NCN mogą być przyznawane w projektach badawczych skierowanych do finansowania w konkursach NCN ogłoszonych od 14 czerwca 2013 r., to jest:

  • SONATA 6-8
  • SONATA BIS 3-6
  • OPUS 6-13
  • MAESTRO 5-8
  • HARMONIA 5-6
  • SYMFONIA 2-4

UWAGA! Stypendia naukowe nie mogą być przyznawane:

  • w projektach badawczych skierowanych do finansowania w ramach wszystkich wcześniejszych, tj. ogłoszonych przed 14 czerwca 2013 r.,  konkursów NCN (SONATA 1-5, SONATA BIS 1-2, OPUS 1-5, MAESTRO 1-4, HARMONIA 1-4, SYMFONIA 1,
  • w projektach badawczych skierowanych do finansowania w ramach konkursów SONATA 9-12 oraz HARMONIA 7-8,
  • w projektach badawczych skierowanych do finansowania w ramach konkursów PRELUDIUM (wszystkie edycje).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stypendia naukowe w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:


Aby stypendium zostało zwolnione z podatku dochodowego, musi być przyznane zgodnie z odpowiednim Regulaminem przyznawania stypendiów (obowiązującym w dniu ogłoszenia danego konkursu) i musi być uwzględnione we wniosku o finansowanie projektu badawczego. Do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego i oceny skutków podatkowych w kwestiach nierozstrzygniętych odpowiednim Regulaminem przyznawania stypendiów, właściwy jest Minister Finansów. Zwracamy uwagę, że wszelkie wytyczne Narodowego Centrum Nauki dotyczące ewentualnego dokonywania zmian w sposobie przyznawania i wypłaty stypendiów naukowych w stosunku do obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów nie są wiążące dla organów podatkowych, które samodzielnie dokonują oceny skutków podatkowych rozpatrywanych sytuacji.

Narodowe Centrum Nauki nie jest uprawnione do wydawania wyjaśnień dotyczących obowiązku odprowadzania od stypendiów naukowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Aby uzyskać informacje na ten temat należy zwrócić się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że kierownik projektu nie może zaplanować stypendium naukowego dla siebie, gdyż otwarty konkurs na stypendium przeprowadza komisja konkursowa, której przewodniczy właśnie kierownik projektu. Ponadto, warunkiem realizacji projektu jest zatrudnienie, w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, kierownika projektu w podmiocie realizującym projekt (uzyskanie stypendium naukowego nie spełnia tego wymogu).

Stypendysta jest członkiem zespołu naukowo-badawczego w projekcie badawczym, dlatego może być beneficjentem środków przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne, konferencje itp.