Stypendia przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zwanym dalej: Regulaminem przyznawania stypendiów II), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.:

 • OPUS 13

ZASADY PLANOWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • W projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów PRELUDIUM, SONATINA i HARMONIA nie można planować stypendiów naukowych.
 • Nie można planować stypendiów naukowych w projektach badawczych, dla których finansowanie stanowi pomoc publiczną udzielaną za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
 • Wysokość pojedynczego stypendium naukowego może wynosić od 1000 zł do 4500 zł miesięcznie i zależna jest od zakresu zadań, jakie w ramach tego stypendium kierownik projektu przewiduje do wykonania dla stypendysty. Liczba stypendiów naukowych możliwych do zaplanowania w ramach projektu badawczego zależy od wysokości miesięcznego budżetu stypendiów naukowych, który wynosi w poszczególnych konkursach:
  • SONATA 13: 4500 zł/miesiąc
  • SONATA BIS 7: 9000 zł/miesiąc
  • OPUS 13: 9000 zł/miesiąc
  • MAESTRO 9: 13 500 zł/miesiąc
  • SYMFONIA 5: 22 500 zł/miesiąc
 • Stypendium naukowe może być zaplanowane na okres realizacji zadań w projekcie, nie dłuższy niż 60 miesięcy.
 • Kierownik projektu badawczego nie może zaplanować stypendium naukowego dla siebie. 

MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAPLANOWANYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • Zaplanowana we wniosku miesięczna kwota na jedno stypendium naukowe może ulec zmianie, przy zachowaniu zastrzeżonych w Regulaminie przyznawania stypendiów II minimalnej (1000 zł) i maksymalnej (4500 zł) stawki miesięcznej oraz uwzględnieniu całkowitej wysokości budżetu stypendiów naukowych w projekcie badawczym, zgodnej z warunkami określonymi przez Radę dla poszczególnych rodzajów konkursów.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • Przyznanie stypendium naukowego jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostało ono zaplanowane we wniosku o finansowanie projektu badawczego.
 • Stypendia naukowe przyznawane są w drodze otwartych konkursów.
 • Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia/będzie spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów kwalifikujących:
 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 • Stypendium naukowe jest przyznawane ze środków projektu badawczego przez podmiot realizujący ten projekt. W przypadku projektu realizowanego przez podmiot złożony, stypendium naukowe przyznawane jest przez tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium we wniosku.
 • Stypendium naukowe jest przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu. Konkurs może zostać ogłoszony nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego. Konkurs przeprowadzany jest przez podmiot, któremu przyznano środki na realizację projektu lub tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku.
 • Informację o ogłoszeniu konkursu na stypendium naukowe umieszcza się na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznano środki na realizację projektu lub tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku i przeprowadza konkurs (informację można także umieścić na stronach internetowych pozostałych partnerów). Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności informacje o wymaganiach stawianych kandydatom, warunkach przyznawania stypendium naukowego, terminie przyjmowania zgłoszeń oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu.
 • We wniosku o przyznanie stypendium kandydat podaje informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych) i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (stypendia, nagrody, doświadczenia zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych itp.).
 • Kierownik podmiotu realizującego projekt powołuje trzyosobową komisję stypendialną, w skład której wchodzi kierownik projektu (jako przewodniczący) oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu posiadające odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. W podmiocie, w którym działa samorząd doktorantów, kierownik projektu może powołać w skład komisji jako obserwatora przedstawiciela takiego samorządu. W przypadku projektów realizowanych przez podmioty złożone, komisję konkursową powołuje kierownik tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium naukowe we wniosku.
 • Komisja stypendialna ocenia wnioski kandydatów w skali punktowej, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów II i opracowuje ranking kandydatów do stypendium. Stypendia naukowe przyznawane są osobom, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach oferowanej liczby stypendiów. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości i umieszczane na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy. W przypadku projektu realizowanego przez podmiot złożony, informację należy umieścić na stronie tego partnera podmiotu złożonego, który zaplanował stypendium we wniosku i przeprowadza konkurs, informację można także umieścić na stronach internetowych pozostałych partnerów.
 • Przedkładanie w Centrum informacji o przyznaniu stypendium bezpośrednio po zakończeniu konkursu ani przedstawianie protokołu rekrutacji nie są wymagane. Osobę laureata konkursu należy wskazać w raporcie rocznym, raporcie końcowym lub na wezwanie Centrum. Podmiot realizujący projekt ma obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji procesu rekrutacji w celu zapewnienia możliwości jej przedstawienia w trakcie kontroli.

ZASADY WYPŁATY STYPENDIÓW NAUKOWYCH:

 • Stypendium naukowe powinno być wypłacane za okres, w którym realizowane są zadania badawcze  zaplanowane dla stypendysty w projekcie. 
 • Ocena spełnienia kryteriów kwalifikujących do wypłaty stypendium naukowego danej osobie oraz odpowiedzialność za ewentualne niespełnienie tego wymogu spoczywa na podmiocie realizującym projekt badawczy.
  • Stypendium naukowe można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie stypendysta spełnia którekolwiek z kryteriów kwalifikujących.
  • Jeżeli w okresie realizacji zadań w projekcie stypendysta zacznie spełniać inne kryterium kwalifikujące do wypłaty stypendium naukowego niż to, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe to wówczas może kontynuować pobieranie przyznanego stypendium naukowego.
  • Jeżeli w okresie realizacji zadań w projekcie stypendysta przestanie spełniać kryterium kwalifikujące do wypłaty stypendium naukowego, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe i nie spełnia innych kryteriów kwalifikujących to wówczas może pobierać przyznane stypendium naukowe NCN nie dłużej niż przez 6 miesięcy (liczonych od momentu, w którym dana osoba przestała spełniać kryterium uprawniające do otrzymywania stypendium).
 • Stypendium naukowe wypłacane jest stypendyście na podstawie umowy  stypendialnej, zawartej w formie pisemnej między podmiotem, w którym realizowany jest projekt badawczy a osobą, której przyznano stypendium. Centrum nie narzuca wzoru umowy stypendialnej, wymaga jednak by zawierała ona informacje o wysokości stypendium naukowego, okresie i warunkach jego wypłacania oraz zadaniach badawczych, które będą realizowane przez stypendystę w ramach projektu badawczego. Umowa stypendialna może regulować odpowiedzialność stypendysty wobec podmiotu realizującego projekt, związaną z nienależytym wykonaniem umowy przez stypendystę.   
 • Kierownik podmiotu, który zawarł ze stypendystą umowę stypendialną, na wniosek kierownika projektu wstrzymuje wypłatę stypendium naukowego i/lub rozwiązuje umowę stypendialną jeżeli osoba pobierająca stypendium nie realizuje zadań badawczych w ramach projektu, niewłaściwie realizuje zadania badawcze lub naruszyła zasady etyki zawodowej.

DODATKOWE WARUNKI POBIERANIA STYPENDIÓW:

 • Regulamin przyznawania stypendiów II nie przewiduje ograniczeń w zakresie równoczesnego pobierania stypendium naukowego w projekcie badawczym oraz stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom studiów doktoranckich. Należy jednak sprawdzić, czy z innych regulacji (przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych obowiązujących w podmiocie realizującym projekt itp.) nie wynikają w tym zakresie dodatkowe ograniczenia.
 • Osoba zatrudniona w podmiocie realizującym projekt badawczy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (niefinansowanej ze środków Narodowego Centrum Nauki) lub osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może otrzymać stypendium naukowe w ramach projektu badawczego.
 • Należy uwzględnić wszelkie ograniczenia i wyłączenia wynikające z warunków poszczególnych konkursów, w szczególności dla konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. i w kolejnych edycjach, m.in.:
  • W okresie pobierania stypendium naukowego w ramach projektu badawczego stypendysta może nieodpłatnie pełnić funkcję kierownika projektu lub wykonawcy w innym projekcie/projektach badawczych finansowanych ze środków NCN - o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. W okresie pobierania stypendium naukowego nie można jednocześnie otrzymywać wynagrodzenia w innej formie (z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej; z puli wynagrodzeń etatowych bądź wynagrodzeń dodatkowych) ze środków na projekty badawcze finansowane przez NCN.
  • Stypendia naukowe można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. Łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekroczyć 4500 zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA.
  • W okresie pobierania stypendium naukowego w ramach danego projektu badawczego nie można jednocześnie pobierać wynagrodzenia w żadnej formie ze środków tego projektu, a zawarcie przez jedną osobę różnych umów (stypendialna, cywilno-prawna, o pracę) w jednym projekcie badawczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że okres trwania tych umów (i okres pobierania stypendium lub wynagrodzenia) nie będzie się pokrywał.