Kod CSS i JS

1 lutego 2024 r.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Najważniejsze zmiany

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą w konkursie może być:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 ze zm.)
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. biblioteka naukowa;
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 9. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli należy do sektora finansów publicznych).

Kto może realizować działania naukowe?

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 8?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdz. IV regulaminu.

Zwracamy uwagę, że badacz wskazany do realizacji działania naukowego we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA 8 nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu aż decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 8 stanie się ostateczna. W konkursie MINIATURA 8 można złożyć tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe, z wyjątkiem określonym w rodz. IV § 10 w regulaminie.

Osobą realizującą działanie naukowe, na które przyznano finansowanie w ramach którejkolwiek z edycji konkursu MINIATURA, można być tylko raz.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 26 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Jaki może być czas realizacji działania naukowego?

We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak zaplanować kosztorys?

Zasady finansowania wydatków w konkursie MINIATURA 8 są inne niż w konkursach NCN na finansowanie projektów badawczych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z katalogiem kosztów.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na koszty, które nie mogą być poniesione w konkursie MINIATURA 8 (§ 2 w katalogu kosztów) oraz wydatki, które nie mogą być finansowane z kosztów bezpośrednich, ale dopuszczalne jest ich finansowanie z kosztów pośrednich (§ 5 w katalogu kosztów).

Przypominamy, że w konkursie MINIATURA kosztorys jest ważnym elementem wniosku podlegającym ocenie. Wszystkie wydatki muszą być uzasadnione i spójne z planowanym działaniem naukowym, oparte na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN tzw. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto, powinny być one zaplanowane i skalkulowane z uwzględnieniem zasady gospodarności tj. celowo i oszczędnie, na podstawie oceny ich rzeczywistej wysokości i zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi podmiotu realizującego.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. W konkursie MINIATURA 8 nie jest dopuszczalne wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje koordynator dyscyplin.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowany jest wyłącznie wniosek pozytywnie oceniony przez koordynatora dyscyplin pod względem formalnym.
 4. Oceny merytorycznej wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów.
 5. Ocena merytoryczna wniosków jest jednoetapowa i polega na sporządzeniu indywidualnych ocen, wykonywanych niezależnie przez trzech członków zespołu ekspertów na podstawie ustalonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki kryteriów dla konkursu MINIATURA 8.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku.
 7. Członkowie zespołu ekspertów mogą zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na etapie oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie oceny wniosków.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów, którzy wybierani są przez Radę Narodowego Centrum Nauki spośród wybitnych naukowców, posiadających przynajmniej stopień doktora.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnienie kryterium badań podstawowych;
 2. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie;
 3. Zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu planowanego działania naukowego. Kosztorys jest ważnym elementem wniosku podlegającym ocenie, i powinien być oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN tzw. kosztów kwalifikowalnych;
 4. ocenę działania naukowego i zasadność jego realizacji w kontekście projektu badawczego planowanego do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 5. ocenę osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji działania naukowego.

Wniosek oceniany jest zgodnie z zasadami oceny wniosków.

.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz doręczone wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożeniu wniosku.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji informacje dla wnioskodawców.

Zapraszamy także na szkolenia online dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów na rok 2024 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie MINIATURA 8, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
 2. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację działania naukowego,
 3. przygotować w języku polskim lub języku angielskim:

a) tytuł wniosku powiązany z wybranym rodzajem planowanego do realizacji działania naukowego;

b) rodzaj planowanego do realizacji działania naukowego;

c) syntetyczny opis planowanego do realizacji działania naukowego (1 strona A4);

d) opis związku planowanego do realizacji działania naukowego z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych wraz z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w kontekście potencjalnego wpływu na poziom naukowy przyszłego projektu badawczego (1 strona A4);

e) informacje dotyczące osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji działania naukowego uwzględniające:

 • przebieg kariery naukowej, listę najważniejszych publikacji/dokonań artystycznych/artystyczno-naukowych, udział w projektach badawczych, doświadczenie naukowe, stypendia, wyróżnienia lub nagrody (łącznie nie więcej niż 6000 znaków),
 • publikację albo osiągnięcie artystyczne: jedna najważniejsza publikacja w formie pliku pdf (w języku publikacji) albo najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
 • uzasadnienie wyboru załączonej publikacji albo przedstawionego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego (nie więcej niż 1500 znaków),

f) planowane wydatki na realizację działania naukowego, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w katalogu kosztów;

g) kosztorys zbiorczy;

h) informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji działania naukowego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;

i) informacje dotyczące aspektów etycznych, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji działania naukowego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;

j) w przypadku działania naukowego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań;

k) w przypadku działań naukowych planowanych do realizacji w podmiotach, które nie otrzymują subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenia badań naukowych;

l) oświadczenia wnioskodawcy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku;
 3. pobrać ostateczną wersję wniosku, przekazać do podpisania osobie upoważnionej do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą i dołączyć podpisany wniosek do systemu OSF;
 4. wysłać wniosek w systemie OSF do Narodowego Centrum Nauki.

Wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

W konkursie MINIATURA 8 wniosek należy podpisać wyłącznie podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Jeżeli wniosek został podpisany przez kogoś innego niż kierownik podmiotu, wówczas należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania podmiotu. Do wniosku można dołączyć upoważnienie w formie dokumentu elektronicznego albo skanu dokumentu podpisanego odręcznie.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie wydana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, realizacja działania naukowego rozpocznie się w dniu, w którym decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki stanie się ostateczna.

W konkursie MINIATURA 8 umowa nie jest podpisywana. Zasady finansowania i realizacji działania naukowego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego. Składając wniosek, wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z ich treścią oraz ich akceptacji.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.