Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ WYNAGRODZENIA I STYPENDIA W PROJEKTACH

  Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych przez NCN 16 września br. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, że kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie. Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

  Przypominamy, że planując zatrudnienie przy realizacji zadań w projekcie, należy kierować się zaleceniami Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.

  W konkursach OPUS 6 i SONATA 6 istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

 2. FORMULARZE WNIOSKÓW DLA KONKURSÓW OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 DOSTĘPNE

  Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 6, SONATA 6 i PRELUDIUM 6. Na wnioski czekamy do 16 grudnia br.

 3. HARMONOGRAM KONKURSÓW NA 2014 ROK

  Udostępniliśmy wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez NCN w roku 2014. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie Centrum po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN. Harmonogram konkursów na 2014 r.

 4. POSIEDZENIE RADY NCN W PAŹDZIERNIKU

  Rada przyjęła harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2014 roku.

  Z udziałem zaproszonych gości: prof. Antoniego W. Morawskiego i prof. Dariusza J. Skarżyńskiego – przedstawicieli Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dyskutowano o regulaminie wspólnego konkursu NCN i NCBR. Zgodnie z proponowanymi założeniami podstawą realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu powinien być projekt badawczy, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r., obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie przeznaczonych będzie 40 mln zł.  

  Rada odniosła się do uwag i propozycji Rady Młodych Naukowców dotyczących zasad organizowania konkursów na projekty badawcze, przedstawionych podczas posiedzenia przez przewodniczącego RMN. Przedstawiciele Rady NCN przychylili się m.in. do wniosku RMN w sprawie zamieszczania w uchwałach konkursowych i harmonogramie konkursów NCN terminów ogłoszenia ostatecznych wyników konkursów. Do dalszej dyskusji pozostawiono również sposób upubliczniania streszczeń projektów przyjętych do finansowania. Ponadto w odpowiedzi na propozycje zmian w regulacjach dotyczących warunków realizacji projektów, Rada Centrum podkreśliła, iż obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej przez jednostkę wynika bezpośrednio z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN, wniosku składanego do NCN oraz umowy z Centrum. Zwrócono również uwagę, że w najnowszych konkursach jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich.

  W dalszej części obrad przedstawiciele Rady NCN przeprowadzili wstępną dyskusję dotyczącą warunków konkursów ETIUDA 2, FUGA 3 i SYMFONIA 2, planowanych do ogłoszenia w dniu 16 grudnia br. Zadecydowano m.in. że począwszy od grudniowych konkursów ograniczona zostanie dokumentacja składana do NCN w formie drukowanej. Pełne sprawozdanie.

 5. CHIST-ERA ZAPOWIADA NOWY KONKURS

  W drugiej połowie października br. konsorcjum CHIST-ERA, do którego należy również NCN, ogłosi otwarcie naboru wniosków na projekty badawcze wpisujące się w poniższą tematykę: Adaptive Machines in Complex Environments lub Heterogeneous Distributed Computing. Więcej informacji.

 6. STATYSTYKI KONKURSÓW  2012

  Zachęcamy do zapoznania się ze statystykami konkursów Centrum w roku 2012. Publikacja zawiera m.in. informację na temat autorów wniosków o finansowanie badań składanych do NCN i kosztów w projektach badawczych oraz stażach podoktorskich. Drukowana wersja statystyk jest dostępna w biurze NCN. Elektroniczna wersja statystyk.

 7. NOWA ODSŁONA GALERII PROJEKTÓW

  Na naszej stronie internetowej można już obejrzeć nową galerię projektów, które otrzymały finansowanie w konkursach NCN. Udoskonaliliśmy opcję wyszukiwania opisów, które można teraz identyfikować także po konkretnym panelu dyscyplin. Naukowcy opowiadają w nich o prowadzonych badaniach, motywacjach do podjęcia danej tematyki oraz spodziewanych wynikach.

  Obecnie na stronie opisanych jest 49 projektów badawczych, na bieżąco zamieszczane są nowe opisy. Istnieje możliwość wyszukiwania projektów zarówno po typie konkursu (PRELUDIUM, OPUS, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, ETIUDA i FUGA), jak i rodzaju panelu, w ramach którego projekt jest realizowany (HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, NZ – nauki o życiu, ST – nauki ścisłe i techniczne). Niedawno pojawiła się również zakładka zawierająca opisy badań realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych, takich jak HERA.

  Galeria projektów jest sukcesywnie rozbudowywana i uzupełniana o kolejne opisy. Prezentowane są zarówno badania prowadzone przez młode osoby, rozpoczynające karierę naukową, jak i przez doświadczonych i zasłużonych naukowców.