Konkursy

Instrukcje: ETIUDA, SONATINA, UWERTURA

Dostępne są już szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. – ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1.

Więcej czasu na składanie wniosków

Termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, UWERTURA 1, SONATINA 1) został przedłużony do 22 marca 2017 r. Wnioski należy wysyłać elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: podaj adres

W związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. 

Opóźnienie w dostępie do opcji podpisu kwalifikowanego

Z przyczyn niezależnych od NCN możliwość dodawania do wniosku załączników podpisanych podpisem kwalifikowanym zostanie udostępniona w terminie późniejszym. Wymagane załączniki można wydrukować, podpisać odręcznie, a następnie w formie skanu dołączyć do wniosku.

Co nowego

Wygeneruj statystyki konkursów

Z zakładce Statystyki konkursów dostępny jest zaktualizowany moduł, umożliwiający samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2016. Statystyki zostały zaktualizowane o dane z roku 2016, a także skuteczne odwołania od decyzji o nieprzyznaniu finansowania, rezygnacje wnioskodawców oraz aneksy do umów.

Ułatwiamy matkom powrót do kariery naukowej

Dzięki nowym regulacjom wprowadzonych w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. w konkursach na stanowiska typu post-doc będą mogły wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko.

Wydarzenia

Wicepremier Gowin na posiedzeniu Rady NCN

2 lutego odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Spotkanie poświęcono roli NCN jako lidera projakościowych zmian w polskiej nauce oraz uczestnika społecznej debaty poprzedzającej wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Szkolimy administrację

14 marca 2017 r. w siedzibie NCN odbędzie się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN.

Publikacje

Humanistyka w konkursach NCN

W styczniowym numerze czasopisma „Forum Akademickie” dr hab. Wojciech Sowa, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, opisuje zagadnienie finansowania badań humanistycznych przez Narodowe Centrum Nauki.