Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 62/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca  2016 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w polsko-niemieckich projektach badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 podlegają zasadom ustalonym przez DFG.

1. Adresaci konkursu:

 1. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej.
 2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:
  1. jednostki naukowe;
  2. konsorcja naukowe;
  3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
  4. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  5. centra naukowe uczelni;
  6. biblioteki naukowe;
  7. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. centra naukowo-przemysłowe.

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.);
 2. które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 3. których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 4. których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 5. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie BEETHOVEN;
 6. w których kierownik projektu:
  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  2. jest zatrudniony w jednym z podmiotów, o których mowa w pkt 1.2. będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu;
  3. występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu BEETHOVEN 2;
  4. nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu);
  5. w chwili wystąpienia z wnioskiem[1] nie kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN bądź kieruje dwoma projektami badawczymi i nie pełni roli kierownika w innym projekcie badawczym, będącym w trakcie oceny.

3. Sposób i termin składania wniosków:

 1. Wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektu badawczego składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF i ELAN.
 2. Kierownik niemieckiego zespołu badawczego składa wspólny wniosek w Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za pośrednictwem systemu ELAN http://elan.dfg.de, w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku określonym w załączniku nr 3 (plik edytowalny), do niniejszego ogłoszenia. Równocześnie kierownik polskiego zespołu badawczego składa wspólny wniosek w formie elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki do dnia 15 grudnia 2016 r. za pośrednictwem systemu OSF http://osf.opi.org.pl zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku określonym w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć w siedzibie Centrum lub wysłać do dnia 15 grudnia 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs BEETHOVEN 2”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska S.A.).
 4. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, składa wraz z wnioskiem informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

4. Zasady oceny wniosków:

 1. Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.
 2. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy NCN i DFG.
 3. Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę kompletności wniosku oraz ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN jak i DFG.
 5. Oceny merytorycznej wniosków dokonują wspólne Zespoły Ekspertów wybrane przez NCN i DFG oraz eksperci zewnętrzni.
 6. Ocena merytoryczna przebiega w dwóch etapach:
  1. I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego (załącznik nr 3) przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez  NCN i DFG, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
  2. II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG i polega na analizie wniosków i dyskusji.
 7. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
  1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. osiągnięcia naukowe kierowników polskich i niemieckich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  3. osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku;
  4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  5. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
  6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  7. znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
  8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  9. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
 8. W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
  1. kosztorys polskiej części wniosku nie podlega zmianom;
  2. procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków jest zawarty w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
  3. wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
  4. podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
  5. oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście rankingowej.
 9. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę na konkurs.
 10. Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków przeznaczonej na konkurs.
 11. Decyzję w sprawie finansowania wniosku, o którym mowa w pkt 4.10 podejmuje Dyrektor NCN.

5. Kryteria i tryb wyboru ekspertów:

 1. Na podstawie art. 18 pkt 7 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rada NCN dokonuje wyboru polskiej części składu Zespołu Ekspertów odpowiedzialnego za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursie BEETHOVEN 2.
 2. Rada w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
  1. kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych wyłonionych w konkursach w kraju i za granicą;
  2. podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web of Science, a także Scopus i innych źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.
 3. Członkowie Zespołu Ekspertów wskazani przez Narodowe Centrum Nauki do oceny wniosków w konkursie są wybierani w następującym trybie:
  1. Zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumentach: „Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania” oraz „Zasady etyczne członków Rady NCN i ekspertów NCN” obowiązującymi w dniu zamknięcia konkursu.
  2. Rada NCN, po zaopiniowaniu kandydatów przez Komisję Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) oraz Komisję Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) wybiera członków Zespołu Ekspertów (odpowiednio w dziale HS i ST) w liczbie 10 ekspertów ze strony polskiej w każdym z obszarów dziedzinowych (HS i ST).
  3. Na wniosek Rady NCN Dyrektor powołuje Zespoły Ekspertów oceniające wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursie. Liczba członków Zespołów Ekspertów powinna zapewnić sprawne przeprowadzenie konkursu.
  4. Pracami każdego z Zespołów Ekspertów wspólnie kierują przewodniczący wskazani przez NCN i przewodniczący wskazani przez DFG. Przewodniczący Zespołów Ekspertów ze strony polskiej zostają wybrani przez Radę NCN na wniosek Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) i Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2).

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2017 r.

7. Finansowanie:

 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez niemieckie zespoły naukowe przyznaje DFG Grant Committee.
 2. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i z kierownikiem polskiego zespołu naukowego.
 3. W umowie określa się:
  1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
  2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację polskiej części projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
  3. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
  4. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
  5. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
  6. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego;
  7. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys polskiej części projektu oraz wykonać inne czynności wskazane w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.

8. Procedura odwoławcza:

 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady NCN za pośrednictwem Dyrektora NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Komisja Odwoławcza Rady NCN, w przypadku, o którym mowa w pkt 8.1., rozstrzyga w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 3. W przypadku pozytywnej opinii Komisji Odwoławczej Rady NCN, wniosek kierowany jest do rozpatrzenia przez DFG i po pozytywnej decyzji DFG, Dyrektor NCN wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego prowadzonego przez  polski zespół naukowy. Analogiczne rozstrzygnięcie wydaje DFG w stosunku do niemieckiego zespołu naukowego.
 4. Decyzja, o której mowa w pkt 8.3. nie ma skutków prawnych ani finansowych dla wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków przeznaczonych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.

9. Postanowienia uzupełniające

Począwszy od 21 edycji konkursów NCN wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

10. Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 w kwocie 30 mln zł i zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków w konkursie, najpóźniej do dnia posiedzenia Zespołu Ekspertów.


Kontakt NCN:

dr Anna Marszałek, tel. 12 341 9170 (nauki humanistyczne i społeczne)

dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, tel. 12 341 9151 (chemia, matematyka, fizyka, astronomia)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)

Katarzyna Borysewicz, tel. 12 341 9092 (kontakt ds. ogólnych)

Kontakt DFG:

dr Tanja Kollei, tel: +49 228 885-2972 (nauki społeczne)

dr Guido Lammers, tel: +49 228 885-2295 (nauki humanistyczne)

dr Ilka Paulus, tel: + 49 +49 228 885-2021(nauki ścisłe i techniczne)

Jennifer Seemann,+49 228 885-2452 (kontakt ds. administracyjnych)


[1] Rozumiane jako dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie, tj. 15 grudnia 2016 r.