15 września 2020 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 określa DFG.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV i wykazem publikacji kierowników oraz wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

UWAGA! Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Wnioskodawca

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

1. uczelnie,

2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.),

4.  instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, ze zm.);

5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5a Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

6. Polska Akademia Umiejętności,

7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;

8. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1-7, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

9. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);

10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);

11. biblioteki naukowe;

12. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402);

13. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14. osoby fizyczne;

15. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1–13.

Kierownik projektu

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i która będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W wykazie publikacji kierownika projektu należy przedstawić do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.). W przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, w wykazie publikacji należy przedstawić do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.).

Okres 10 lat, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

UWAGA! Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Ponadto osoba wskazana jako kierownik projektu we wniosku krajowym w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 nie może być osobą reprezentującą podmiot, w którym ma być realizowany projekt.

Ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków krajowych są opisane szczegółowo w pkt. 5 Uchwały nr 98/2020 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 września 2020 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze (zwanej dalej „uchwałą”).

Zakres tematyczny projektu

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, określonych w Załączniku nr 1 do uchwały.

Czas trwania projektu

W konkursie można zaplanować projekt trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Jakie są wymagania dotyczące sporządzania opisu wspólnego projektu (Joint Project Description - JPD) oraz CV z wykazem publikacji?

Opracowywane wspólnie przez polski i niemiecki zespół badawczy opis wspólnego projektu (Joint Project Description, JPD) oraz CV z wykazem publikacji kierowników i wykonawców projektu muszą zostać przygotowane wyłącznie w języku angielskim.

Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji kierowników i wykonawców projektu nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego złożonego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do tego wniosku.

Obowiązuje limit 25 stron dla JPD (rozmiar strony: A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 11, odstępy: 1, marginesy boczne: 2 cm, marginesy górne i dolne: 1,5 cm). Jeśli plik zawierający JPD będzie przekraczał limit 25 stron, system ZSUN/OSF nie pozwoli na jego załączenie.

Należy załączyć CV kierowników oraz wykonawców polskiego i zagranicznego zespołu badawczego, przygotowane w języku angielskim (co najwyżej 3 strony na osobę, strony CV  i wykazu publikacji nie wliczają się do limitu 25 stron dla JPD) wraz z wykazami publikacji kierowników projektu i wykonawców wskazanych z imienia i nazwiska. W CV należy przedstawić informacje dotyczące przebiegu kariery akademickiej i naukowej badacza, kierowania projektami badawczymi (jeśli dotyczy), doświadczenia naukowego w kraju i za granicą (jeśli dotyczy) oraz wykaz najważniejszych nagród i grantów (jeśli dotyczy).

Każdy kierownik projektu i wykonawca (wskazany z imienia i nazwiska) powinien przedstawić listę co najwyżej 10 najistotniejszych dla wniosku publikacji, opublikowanych w ciągu 10 lat przed datą złożenia wniosku. Wykaz publikacji nie wlicza się do limitu 3 stron życiorysu na osobę. Wykazanie publikacji starszych niż z okresu ostatnich 10 lat jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kierownik projektu lub wykonawca korzystali z dłuższych przerw w karierze naukowej, określonych w uchwale.

W przypadku prac przyjętych do druku, ale jeszcze nieopublikowanych, należy dołączyć listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku lub w wykazie publikacji wskazać numer DOI. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, publikacje nie będą brane pod uwagę w procesie oceny wniosku.

CV z wykazem publikacji należy przedstawić tylko dla tych członków polskiego zespołu badawczego, którzy nie będą wybierani w procedurze otwartych konkursów i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora. Niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, które będą wybierane w procedurze otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc.

Kosztorys projektu

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i w JPD mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 150 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). Szczegółowe informacje na temat kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 zawiera Załącznik nr 2 do uchwały.

Koszty kwalifikowalne w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia

 1. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 2. dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 3. stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;

2. zakup lub wytworzenie  aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;

3. inne koszty bezpośrednie, w tym:

- materiały i drobny sprzęt,

- usługi obce,

- wyjazdy służbowe, wizyty i konsultacje (UWAGA ! Koszty konsultacji i wizyt partnerów niemieckich otrzymujących równolegle finansowanie w projekcie z DFG są niekwalifikowane),

- gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,

- inne koszty niemieszczące się w powyższych kategoriach, które zgodne są z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4, w tym m.in.: koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich, specjalistyczne publikacje, pomoce naukowe i fachowe, koszty publikacji wyników badań. W przypadku wydania monografii, koszty mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Ponadto w projekcie badawczym można zaplanować działania mające na celu promocję realizowanego projektu i jego rezultatów.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy przestrzegać regulacji dotyczących wysokości kosztów planowanych w projekcie, na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4. Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie przyznawania stypendiów.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów, a w JPD – przez zespoły: polski i niemiecki, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów;
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a w JPD – w EUR;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu w opisie wspólnego projektu (JPD) musi być tożsamy z budżetem przedstawionym we wniosku krajowym w systemie ZSUN/OSF; uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu umieszczone we wniosku krajowym w ZSUN/OSF muszą być spójne z uzasadnieniami kosztów podanymi w JPD (mogą zostać skopiowane z wniosku krajowego w ZSUN/OSF do właściwej sekcji JPD);
 4. kosztorys polskiej części projektu w opisie wspólnego projektu (JPD) należy wyliczyć na podstawie ogłoszonego przez NBP średniego kursu walut obowiązującego w dniu przyjęcia przez Radę NCN niniejszej uchwały, tj. 1 EUR = 4,4490 PLN (kurs z dnia 14 września 2020 r.);
 5. minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 150 tys. zł;
 6. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

UWAGA!

Narodowe Centrum Nauki wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. Centrum zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne: 

- w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);

- w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;

- w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry). 

Więcej na temat zasad publikowania w trybie open access znajduje się tutaj.

 

Zespół badawczy

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu wykonawców podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego.

Przypominamy, że:

 • osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu;
 • niedopuszczalne jest imienne wskazywanie we wniosku krajowym, w opisie wspólnego projektu (JPD) oraz w CV z wykazem publikacji osób, które będą wybierane w procedurze otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc;
 • na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym planowana jest realizacja projektu.

Czy w ramach konkursu można ubiegać się o pomoc publiczną?

Tak. Jednak w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym projekt badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną.

Szczegółowe informacje dot. występowania pomocy publicznej w projektach badawczych finansowanych przez NCN można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4.

UWAGA: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

W jaki sposób poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego musi zostać złożony do NCN i do DFG odpowiednio przez polski i niemiecki zespół badawczy. Wnioski w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych składanych do NCN i elan (DFG Electronic Proposal Processing System) dla wniosków składanych do DFG.

 • Wniosek krajowy do NCN należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl.
 • Wnioskodawca niemiecki składa w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00 komplet dokumentów wymaganych przez DFG za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków DFG elan (DFG Electronic Proposal Processing System) dostępnego na stronie https://elan.dfg.de/.
 • Wspólny polsko-niemiecki wniosek o finansowanie projektu badawczego, załączany do wniosku krajowego, musi być tożsamy z wersją złożoną do DFG. W przypadku, w którym wspólny polsko-niemiecki wniosek o finansowanie projektu badawczego zostanie poprawiony na wezwanie DFG w zakresie danych dotyczących CV wraz z wykazem publikacji polskiego kierownika projektu i członków polskiego zespołu badawczego oraz złożony powtórnie do DFG, wówczas w terminie 3 dni od daty złożenia do DFG poprawionych dokumentów należy przesłać je w wersji elektronicznej do NCN.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wnioski o finansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów badawczych będą oceniane zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że NCN i DFG przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Ocena formalna wniosków złożonych w DFG przebiega zgodnie z zasadami DFG. Ocena formalna wniosków złożonych w NCN przebiega zgodnie z zasadami NCN i dokonują jej koordynatorzy dyscyplin.

 • Ocena formalna w NCN obejmuje:

- ocenę kompletności wniosku krajowego;

- ocenę, czy dany wniosek krajowy spełnia wszystkie wymagania przedstawione w uchwale oraz ogłoszeniu o konkursie;

- ocenę, czy planowane wydatki przedstawione we wniosku krajowym oraz w opisie wspólnego projektu (JPD) w odniesieniu do polskiej części projektu, są zgodne z zasadami określonymi w załączniku do uchwały dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4.

- spójność danych zawartych w opisie wspólnego projektu (JPD) z danymi przedstawionymi we wniosku krajowym.

W przypadku, gdy CV wraz z wykazem publikacji polskiego kierownika projektu i członków zespołu badawczego we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego zostaną poprawione i złożone powtórnie na wezwanie agencji DFG, w NCN dokonywana jest ponowna ocena formalna wniosku krajowego, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 • Ocena merytoryczna

Do oceny merytorycznej w NCN i w DFG przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i DFG. Przedmiotem oceny merytorycznej są wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektów badawczych.

Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na etapie oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna wspólnych polsko-niemieckich wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 przebiega w dwóch etapach:

 1. Etap I – ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
 2. Etap II – ocena dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosku?

Przy ocenie merytorycznej wniosku w szczególności brane są pod uwagę następujące elementy:

- spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;

- osiągnięcia naukowe kierowników oraz członków polskich i niemieckich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

- ocena wykonania przez kierowników oraz członków polskich i niemieckich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;

- poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

- nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;

- wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

- zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

- znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;

- ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do końca października 2021 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku pytań zalecamy kontakt:

Kontakt w NCN:

Dr Małgorzata Jacobs

malgorzata.jacobs-kozyra@ncn.gov.pl

Magdalena Dobrzańska-Bzowska

magdalena.dobrzanska-bzowska@ncn.gov.pl

Magdalena Krzystyniak

(kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

magdalena.krzystyniak@ncn.gov.pl

Dr Magdalena Godowska

(kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

magdalena.godowska@ncn.gov.pl

Kontakt w DFG:

Nauki humanistyczne:

Dr. Janne Lenhart

email: Janne.Lenhart@dfg.de

Tel.: +49 228 885-2460

Nauki społeczne:

Dr Tanja Kollei

Tel.: +49 228 885-2321,

tanja.kollei@dfg.de

Kontakt ds. ogólnych (współpraca z Polską):

Dr Annina Lottermann

Tel.: +49 228 885-2802,

annina.lottermann@dfg.de

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na 2020 rok oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze;
  2. katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4;
  3. wzorem opisu wspólnego projektu - Joint Project Description (JPD);
  4. wzorem formularza wniosku krajowego, określającym, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować, jak długo ma trwać projekt: 24 miesiące czy 36 miesięcy;
 4. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 5. przygotować:
 • opis wspólnego projektu badawczego (JPD) w języku angielskim oraz CV z wykazem publikacji kierowników i wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego - wspólnie z niemieckim zespołem badawczym,
 • w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów: porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 • listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN w terminie do 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces wspólnej oceny wniosków przez NCN i DFG;
 2. po zakończeniu oceny wniosków, decyzja dyrektora NCN, w sprawie przyznania środków, zostanie przekazana wnioskodawcy;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki i regulamin konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4
 2. Koszty w projekcie badawczym w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
 3. Kryteria oceny wniosków w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4
 4. Call text - w j. polskim, w j. angielskim
 5. Opis wspólnego projektu - Joint Project Description (JPD) - w j. polskim, w j. angielskim, wersja edytowalna w j. angielskim
 6. Information for Applicants - w j. angielskim i w j. polskim
 7. Wykaz dyscyplin naukowych dla polsko-niemieckich projektów badawczych 
 8. Wzór formularza wniosku 
 9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 10. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów) 
 11. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 13. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 14. Procedura składania wniosków
 15. Polityka Otwartego Dostępu NCN
 16. Proces oceny monografii finansowanych ze środków NCN

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 2. Zasady etyczne ekspertów NCN
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN (z uwzględnieniem pkt. 9 uchwały)

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 2. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN