Kod CSS i JS

22 lutego 2023 r.

Niniejsze ogłoszenie obowiązuje wyłącznie wnioskujących o finansowanie NCN.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pod nazwą: Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call 2023).

Wnioski mogą być składane w trzech tematach. Są to:

 1. Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 2. Transformation to sustainable cities / urban transformation
 3. Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Założenia konkursu wymagają aby trakcie realizacji projektu podjęta została współpraca z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia i Szwecja.

Harmonogram konkursu:

 • poziom międzynarodowy :

Na poziomie międzynarodowym, polski zespół badawczy, we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu w terminie do 25 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 CEST.

 • poziom krajowy :

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym, tj. do 2 maja 2023 r. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF jest dostępna tutaj.

UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.

 • wyniki konkursu :

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania planowane jest we wrześniu 2023 r.

W konkursie Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły w konkursie Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,6976 PLN.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPI Urban Europe (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);
 • umieszczonymi poniżej szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o NCN:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1796, ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1383, ze zm. );
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098)

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych ( Dz. U z 2020 r. poz. 1383, ze zm.);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 );
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy
  z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13 a. Prezes Głównego Urzędu Miar;

 1. osoba fizyczna;
 2. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13a.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym projekt badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną.

Założenia konkursu wymagają aby trakcie realizacji projektu podjęta została współpraca z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzący działalność związaną z kulturą i technologią, łączący działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z NCN celem potwierdzenia kwalifikowalności wnioskodawców.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w Rozdziale IV warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 28/2022 Rady NCN z dnia 2 marca 2022 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs pod tytułem: Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions obejmuje następujące tematy badawcze z zakresu:

 • Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 • Transformation to sustainable cities / urban transformation
 • Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający maksymalnie 24 miesiące.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres: alicja.dylag@ncn.gov.pl w terminie do 14 kwietnia 2023 r.

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO . Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF;
 2. budżet we wniosku wspólnym należy podać w euro, a we wniosku krajowym w OSF - w pełnych złotych, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół;
 3. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,6976 PLN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których partnerzy zagraniczni również otrzymają finansowanie na realizację tego projektu.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc. Szczegółowe kryteria zatrudniania osób na stanowisku post-doc opisane są w załączniku „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO".

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 • poziom międzynarodowy

W niniejszym konkursie proces oceny jest jednoetapowy. Wnioski wspólne podlegają krajowym ocenom formalnym przeprowadzanym przez NCN oraz pozostałe agencje wchodzące w skład sieci JPI Urban Europe, jak również sekretariat konkursu BTC ENUTC.

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych.

 • poziom krajowy

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN. Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz uchwale nr 28/2022 , w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne, a wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym złożonym na poziomie międzynarodowym.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Ocenę merytoryczną przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów, wybrany wspólnie przez agencje finansujące uczestniczące w konkursie BTC ENUTC, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions nastąpi we wrześniu 2023 r. W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

Jaki jest tryb odwoławczy?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej Open Access.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci JPI Urban Europe.

Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w załączniku do uchwały Rady NCN nr 28/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Narodowe Centrum Nauki:

Sekretariat konkursu:

Formas – A Swedish Research Council for Sustainable Development – btc_enutc@formas.se

UEFISCDI - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (system skłądania wniosków, kwestie techniczne) - elena.simion@uefiscdi.ro

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions należy zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową, w szczególności z:

 1. ogłoszeniem konkursu Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions zamieszczonym na stronie sieci JPI Urban Europe
 2. warunkami oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO;

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Dokumentacja konkursowa

Sieć JPI Urban Europe

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj

Narodowe Centrum Nauki

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 3. Wzór formularza wniosku krajowego
 4. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 5. Zasady występowania pomocy publicznej
 6. Procedura składania wniosku krajowego
 7. Wytyczne wypełniania wniosku UNISONO w systemie OSF
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 10. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 11. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 12. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji ze zmianami
 13. Instrukcja Open Access
 14. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 15. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 16. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 18. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 19. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 20. Uchwała nr 136/2022 Rady NCN z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki