16 grudnia 2019 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 8 w kwocie 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz instrukcja przygotowania wniosku zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kiedy upływa termin składania wniosków?

W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą w konkursie ETIUDA 8 jest osoba fizyczna, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 8 ustawy o NCN (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz.U. z 2019 poz. 1384, z późn. zm.).

 

Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca?

 1. Nie jest laureatem konkursu ETIUDA;
 2. Nie posiada stopnia naukowego doktora;
 3. Zobowiąże się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania;
 4. Jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora;
 5. Zaplanuje stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 6. Zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym i zobowiąże się do jego realizacji w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek na badania w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej, który obejmuje badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

 

Na jaki okres można zaplanować pobieranie stypendium i kiedy można rozpocząć jego pobieranie?

Stypendium doktorskie można zaplanować na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium przypada na dzień 1 października roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty.

 

Na jaki okres można zaplanować staż zagraniczny i kiedy można go odbyć?

Zagraniczny staż naukowy można zaplanować na okres od 3 do 6 miesięcy i można go zrealizować w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

Czy uzyskanie finansowania w ramach konkursu ETIUDA 8 ma wpływ na termin obrony pracy doktorskiej?

Tak. Wnioskodawca przystępujący do konkursu zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

 

Jak zaplanować kosztorys stypendium?

W ramach konkursu ETIUDA 8 należy zaplanować środki finansowe na:

 

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie

 

Jakie elementy zawiera wniosek i jakie dokumenty należy dołączyć?

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

 1. tytuł rozprawy doktorskiej;
 2. opisy badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej:
  • skrócony (do 1 strony w języku polskim),
  • szczegółowy (do 10 stron w języku polskim),
  • popularnonaukowy (do 1 strony w języku polskim);
 3. informacje o dorobku naukowym, w tym:
  • przebieg kariery naukowej,
  • wykaz wszystkich prac opublikowanych lub przyjętych do druku lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych,
  • informacje o udziale w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych wraz z wykazem publikacji będących efektem ich realizacji,
  • doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą,
  • otrzymane stypendia i nagrody, najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej i artystycznej);
 4. dokument potwierdzający status uczestnika studiów doktoranckich lub potwierdzający otwarcie przewodu doktorskiego;
 5. informacje o zagranicznym ośrodku badawczym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka pod względem renomy, sprzętu czy też specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystyką prowadzonych badań i ich zgodności z badaniami przygotowanymi w ramach rozprawy doktorskiej, opisem badań/zadań planowanych do przeprowadzenia w trakcie stażu, opisem perspektywy wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej (do 2 stron w języku polskim);
 6. dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym realizowany będzie staż zagraniczny, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);
 7. kosztorys stypendium doktorskiego (w języku polskim);
 8. zobowiązania do zrealizowania stażu zagranicznego i uzyskania stopnia naukowego doktora w terminach określonych Uchwałą;
 9. oświadczenia administracyjne wnioskodawcy i oświadczenia administracyjne podmiotu, w których wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma otwarty przewód doktorski zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

 

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej dokonują koordynatorzy dyscyplin i obejmuje ona ocenę kompletności wniosku oraz ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

Na pierwszym etapie sporządzane są indywidualne oceny wniosku przez dwóch członków zespołu ekspertów, które są następnie uzgadniane przez zespół ekspertów w trakcie posiedzenia, w wyniku dyskusji nad ocenami indywidualnymi.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest kwalifikacyjna lista rankingowa wniosków skierowanych do drugiego etapu.

Na drugim etapie członkowie zespołu ekspertów przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim i uzgadniają końcową ocenę wniosku na podstawie ocen indywidualnych, wyników rozmów kwalifikacyjnej oraz analizy i dyskusji nad wnioskami.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w siedzibie NCN i jest planowana na czerwiec/lipiec 2020 r. Dokładny termin rozmów kwalifikacyjnych zostanie podany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, jak również przekazany wnioskodawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów oraz Uchwale.

 

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące elementy:

 1. spełnienie kryterium badań podstawowych;
 2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. osiągnięcia naukowe wnioskodawcy;
 4. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego;
 5. sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej;  
 6. spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowo określonych w Uchwale.

 

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. W konkursie ETIUDA 8 wnioski są oceniane w zespołach międzypanelowych (HS, NZ, ST).

Wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie ETIUDA.

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji Dyrektora NCN w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2020 r.

 

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą elektroniczną: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

 

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2019 i 2020 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej.

 

Jakie są najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej edycji konkursu?

 1. WAŻNE!!! Zmianie uległa godzina zamknięcia naboru wniosków. W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00.
 2. Zmianie uległy kwoty stypendium naukowego z 4500 zł do 5000 zł miesięcznie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział również osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich, bez otwartego przewodu doktorskiego i określonego przez NCN najpóźniejszego terminu jego otwarcia.

 

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie ETIUDA 8 należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. Uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu ETIUDA,
  2. wzorem formularza wniosku – można tu znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz w systemie ZSUN/OSF;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować jak długo ma trwać stypendium: od 6 do 12 miesięcy;
 4. zdecydować, w jakim ośrodku ma zostać zrealizowany staż zagraniczny i jak długo ma trwać;
 5. pozyskać dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym ten staż ma być realizowany (w j. angielskim);
 6. pozyskać zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego lub statusie uczestnika studiów doktoranckich;
 7. pozyskać od podmiotu realizującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację stypendium (procedura pozyskania podpisu/-ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 8. przygotować w języku polskim:
  • opisy badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej: krótki (do 1 strony), rozszerzony (do 10 stron), popularnonaukowy (do 1 strony),
  • uzasadnienie badań podstawowych (maks. 2500 znaków),
  • charakterystykę zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem stażu (do 2 stron);
 9. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wprowadzono poprawnie wszystkie dane i załączono właściwe załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie (podpisy osoby fizycznej będącej wnioskodawcą oraz osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu);
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po zakończeniu każdego etapu oceny wysyłane są decyzje Dyrektora NCN do wniosków, których proces oceny został zakończony;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie stypendium doktorskiego;
 4. rozpocznie się realizacja stypendium zgodnie z umową;
 5. w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.