Kod CSS i JS

17 lutego 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe) i National Natural Science Foundation of China (NSFC), ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals (EN-UAC Sino-European Call), dotyczące dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych:

 • Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation;
 • Strengthening Climate-neutral Mobility

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w ogłoszeniu o konkursie

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z:

 • co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz
 • co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia,  Szwecja

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • Etap pierwszy:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI.

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 • Etap drugi:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI oraz w systemie agencji chińskiej NSFC (ISISN system).
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Proszę zapoznać się z procedurą składania wniosków do NCN.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 12 kwietnia 2022 r., 14:00: CEST
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): lipiec 2022 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 13 września 2022, 14:00 CEST (Europa), 14 września 2022 r. 16:00 CST (Chiny).
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 września 2022 r.
 • Wyniki konkursu: grudzień 2022 r.

W konkursie EN-UAC Sino-European Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR =  4,4827 EUR.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPI Urban Europe (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

UWAGA: informacje na temat składu i liczebności konsorcjów międzynarodowych znajdują się w dokumentacji konkursowej na stronie JPI Urban Europe.

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098)

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych ( Dz. U z 2020 r. poz. 1383);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy
  z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoba fizyczna;
 10. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO stanowiących załącznik do  uchwały nr  80/2021 Rady NCN z dnia 9 września 2021r.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs obejmuje tematy związane z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych z zakresu  transformacji obszarów miejskich. W tej edycji szczególny nacisk położony został na dwa obszary badawcze:

 • temat 1: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation
 • temat 2: Strengthening Climate-neutral Mobility

Projekty mogą  obejmować jeden lub dwa tematy. 

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o NCN.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,4827  PLN.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których partnerzy zagraniczni również otrzymają finansowanie na realizację tego projektu.

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx (Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego) w terminie do  31 marca 2022 r.  Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje współorganizujące konkurs EN-UAC Sino-European Call oraz sekretariat konkursu.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin. Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz Uchwale nr 80/2021 Rady NCN, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

Wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych.

UWAGA: informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym pełnym muszą być spójne, a wniosek wspólny pełny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym pełnym (full proposal), złożonym na poziomie międzynarodowym.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne. Oceny merytorycznej dokonuje międzynarodowy zespół ekspertów wybrany wspólnie przez sieć JPI Urban Europe oraz chińską agencję NSFC zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych. Więcej informacji o ocenie wniosków dostępnych jest w ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej sieci JPI Urban Europe.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu EN-UAC Sino-European Call nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (grudzień 2022). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

Jaki jest tryb odwoławczy?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przydatne informacje

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie - kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej - należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci JPI Urban Europe.

Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie określa Uchwała nr 80/2021 Rady NCN z dnia 9 września 2021 r..

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Dokumentacja konkursowa

Sieć JPI Urban Europe:

Dokumentacja konkursowa obowiązująca wszystkich wnioskodawców dostępna jest na stronie sieci JPI Urban Europe

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 3. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 4. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 5. Zasady występowania pomocy publicznej
 6. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 7. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 8. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 9. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji

Dokumenty dotyczące składania wniosków:

 1. Wzór formularza wniosku krajowego
 2. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 3. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 2. Wzór umowy
 3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 4. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 5. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki