1 czerwca 2020 r.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. 

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 4 zmieniono warunki, jakie musi spełnić osoba przewidziana jako realizująca działanie naukowe.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Najczęściej zadawane pytania


Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą w konkursie może być:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1183, 1655 i 2227),
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. biblioteka naukowa,
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227),
 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Kto może realizować działania naukowe?

Badaczem przewidzianym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 4?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale IV warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Zwracamy uwagę, że badacz przewidziany do realizacji działania naukowego we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA 4 nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu aż decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 4  stanie się ostateczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. 

Zwracamy uwagę, że zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Jaki może być czas realizacji działania naukowego?

We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak zaplanować kosztorys?

Wszystkie wydatki muszą być uzasadnione i spójne z planowanym działaniem naukowym.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy pamiętać, że kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA 4 nie są:

 1. rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych;
 2. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
 3. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
 4. koszty przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych, w tym koszty open access;
 5. koszty leasingu, zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 6. koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie;
 7. koszty zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka);
 8. koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań;
 9. koszty dojazdów, przejazdów, noclegów, diet, jeżeli nie dotyczą osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego;
 10. koszty udziału w kursach/szkoleniach.

Należy pamiętać, że w konkursie MINIATURA 4 niedozwolone są koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Koszty dojazdów, przejazdów, noclegów oraz diet możliwe są do zaplanowania wyłącznie dla osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Szczegółowe informacje dotyczące planowania kosztorysu zawarte są w kosztach w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. W konkursie nie jest dopuszczalne wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje koordynator dyscyplin.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowany jest wyłącznie wniosek pozytywnie oceniony przez koordynatora dyscyplin pod względem formalnym.
 4. Oceny merytorycznej wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów.
 5. Ocena merytoryczna wniosków jest jednoetapowa i polega na sporządzeniu indywidualnych ocen, wykonywanych niezależnie przez trzech członków zespołu ekspertów na podstawie ustalonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki kryteriów dla konkursu MINIATURA 4.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku.
 7. Członkowie zespołu ekspertów mogą zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na etapie oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów, którzy wybierani są przez Radę Narodowego Centrum Nauki spośród wybitnych naukowców, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnienie kryterium badań podstawowych;
 2. spełnienie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie;
 3. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania;
 4. ocenę działania naukowego;
 5. ocenę dorobku osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Wniosek oceniany jest zgodnie z zasadami oceny wniosków w konkursie MINIATURA na działanie naukowe.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 4 miesięcy od dnia złożeniu wniosku.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2020 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie MINIATURA 4, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. zapoznać się z warunkami oraz regulaminem przeprowadzania konkursu MINIATURA,
  2. zapoznać się z wzorem formularza wniosku
  3. zapoznać się z kosztami w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację działania naukowego;
 4. przygotować:
 • tytuł wniosku powiązany z wybranym rodzajem planowanego do realizacji działania naukowego;
 • syntetyczny opis planowanego do realizacji działania naukowego;
 • uzasadnienie związku planowanego do realizacji działania naukowego z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • informacje dotyczące dorobku naukowego osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego uwzględniające:
 • przebieg kariery naukowej, w tym doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą, otrzymane stypendia i nagrody,
 • publikację albo osiągniecie artystyczne: jedna najważniejsza publikacja w formie pliku pdf wraz z uzasadnieniem jej wyboru albo najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe wraz z uzasadnieniem jego wyboru;
 • planowane wydatki na realizację działania naukowego;
 • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji działania naukowego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 • informacje dotyczące aspektów etycznych, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji działania naukowego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 • w przypadku działania naukowego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań;
 • w przypadku działań naukowych planowanych do realizacji w podmiotach, które nie otrzymują subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenia badań naukowych;
 • oświadczenia wnioskodawcy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku;
 3. pobrać ostateczną wersję wniosku, przekazać do podpisania osobie upoważnionej do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą i dołączyć podpisany wniosek do systemu ZSUN/OSF;
 4. wysłać wniosek w systemie ZSUN/OSF do Narodowego Centrum Nauki.

Wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Uwaga! W konkursie MINIATURA 4 wniosek należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie wydana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, realizacja działania naukowego rozpocznie się w dniu, w którym decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki stanie się ostateczna.

Uwaga! W konkursie MINIATURA 4 umowa nie jest podpisywana. Zasady finansowania i realizacji działania naukowego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego. Składając wniosek, wnioskodawca zobowiązany jest do  zapoznania się z ich treścią i je akceptuje.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.