Kod CSS i JS

Ogłoszenie Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2021”

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie  w programie „Polskie Powroty 2021” organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją „Ogólnych Warunków Umowy na finansowanie i realizację Komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie Polskie Powroty 2021 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Adamieckiej”.  

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty 2021” do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty 2021” na kwotę 3 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją Naboru zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą w Naborze może być:

 1. Uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 7. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Kto może realizować Komponent badawczy?

Komponent badawczy może być realizowany wyłącznie przez Powracających Naukowców - laureatów konkursu „Polskie Powroty 2021”, którym NAWA przyznała środki na realizację projektów zawierających te komponenty. W realizację projektu może być również zaangażowana Grupa projektowa, jeśli została zaplanowana we wniosku złożonym do NAWA.

Komponent badawczy zaplanowany we wniosku złożonym do NAWA, który otrzymał negatywną rekomendację Zespołu oceniającego NAWA, nie kwalifikuje się do finansowania NCN i nie może być złożony w Naborze, nawet jeśli część projektu finansowana przez NAWA uzyskała finansowanie w programie.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w Naborze?

Ograniczenia w składaniu wniosków w Naborze:

 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez jednostkę, która otrzymała finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021” na realizację projektu zawierającego Komponent badawczy;
 • Wniosek nie może być złożony, jeśli Zespół oceniający NAWA nie rekomendował do finansowania Komponentu badawczego stanowiącego element projektu złożonego do NAWA, nawet jeśli część projektu finansowana przez NAWA otrzymała pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do Naboru można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. 

Zakres tematyczny Komponentu badawczego złożonego w Naborze musi być tożsamy z Komponentem badawczym zaplanowanym we wniosku, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021”.

Jaki może być czas realizacji Komponentu badawczego?

Komponent badawczy jest realizowany w trakcie pierwszych osiemnastu miesięcy realizacji projektów, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2021”.

Termin rozpoczęcia realizacji Komponentu badawczego musi być identyczny z terminem rozpoczęcia projektu, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021”. W przypadku gdy dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN przyznająca środki finansowane na realizację Komponentu stała się ostateczna jest późniejszy niż dzień rozpoczęcia realizacji projektu, dniem rozpoczęcia realizacji Komponentu jest dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

Jak zaplanować kosztorys?

W zakładce „Planowane koszty” w formularzu w systemie OSF należy wprowadzić kosztorys dotyczący wyłącznie kosztów Komponentu badawczego. Wszystkie te koszty muszą być tożsame z wydatkami zaplanowanymi dla Komponentu badawczego w projekcie, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021”.

UWAGA: kosztorys musi uwzględniać rekomendacje Zespołu oceniającego wnioski złożone w programie NAWA „Polskie Powroty 2021”. Wnioski nie uwzględniające tych zmian zostaną odrzucone formalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące planowania kosztorysu zawarte są w kosztach w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. W Naborze nie jest dopuszczalne wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 1. Wniosek podlega wyłącznie ocenie formalnej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje koordynator dyscyplin.
 3. Do finansowania jest przyjmowany wyłącznie wniosek pozytywnie oceniony przez koordynatora dyscyplin pod względem formalnym.
 4. Wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia wymagań formalnych, będzie mógł złożyć kolejny wniosek z uwzględnieniem uwag przekazanych przez NCN.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Wnioski podlegają wyłącznie ocenie formalnej. Ocena formalna wniosków obejmuje:

 1. kompletność wniosku,
 2. Ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o Naborze wniosków,
 3. ocenę zgodności danych we wniosku przesłanym do NCN z informacjami we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę do NAWA w ramach programu „Polskie Powroty 2021”,
 4. ocenę zgodności zaplanowanych kosztów z katalogiem kosztów kwalifikowalnych określonym w kosztach w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

UWAGA: kosztorys Komponentu badawczego złożonego do NCN musi uwzględniać uwagi Zespołu oceniającego wnioski złożone w programie „Polskie Powroty 2021”.

Komponent badawczy zaplanowany we wniosku złożonym do NAWA, który otrzymał negatywną rekomendację Zespołu oceniającego NAWA, nie kwalifikuje się do finansowania NCN i nie może być złożony w Naborze, nawet jeśli część projektu finansowana przez NAWA uzyskała finansowanie w programie.

Na czym polega polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access)?

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji, w ramach której wymagane jest, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. Polityka nie obejmuje monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych i recenzowanych utworów zebranych.

Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką Otwartego Dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line,
 3. W czasopismach transformacyjnych i objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki Naboru zostaną przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN oraz udostępnione na stronie internetowej NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną:

 

Kontakt z odpowiedzialnym Koordynatorem Dyscyplin:

Dr inż. Klaudyna Śpiewak-Wojtyła

Email: klaudyna.spiewak@ncn.gov.pl

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2022 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w Naborze Komponentów badawczych należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją Naboru przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności:
  1. z warunkami oraz regulaminem przeprowadzania Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2021”,
  2. ze wzorem formularza wniosku
  3. z kosztami w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
  4. z  procedurą składania wniosków;
 2. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację Komponentu badawczego;
 3. przygotować:
 • tytuł wniosku zgodny z tytułem Projektu, który otrzymał finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2021”;
 • datę rozpoczęcia realizacji Komponentu badawczego zgodną z datą rozpoczęcia Projektu, który uzyskał finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2021”;
 • pełną wersję wniosku złożonego do NAWA w ramach programu „Polskie Powroty 2021” w formacie PDF;
 • planowane wydatki na realizację Komponentu badawczego, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Kosztach w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • kosztorys zbiorczy;
 • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji Komponentu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 • informacje dotyczące aspektów etycznych, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji Komponentu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 • w przypadku Komponentu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań;
 • w przypadku Komponentu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie, których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie,
 • w przypadku Komponentu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenia badań naukowych;
 • oświadczenia Wnioskodawcy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

UWAGA: do wniosku w systemie OSF należy dołączyć w formacie PDF wniosek, który uzyskał finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2021”. Informacje podane w formularzu w zakładkach OSF muszą być tożsame z danymi we wniosku złożonym do NAWA, a także uwzględniać ewentualne rekomendacje Zespołu oceniającego wnioski w tym konkursie w zakresie kosztorysu.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku;
 3. pobrać ostateczną wersję wniosku, przekazać do podpisania osobie upoważnionej do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą i dołączyć podpisany wniosek do systemu ZSUN/OSF;
 4. wysłać wniosek w systemie ZSUN/OSF do Narodowego Centrum Nauki.

Wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

UWAGA: wniosek należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Po złożeniu wniosku do NCN:

 1. przeprowadzona zostanie jego ocena formalna;
 2. w przypadku błędów formalnych, Wnioskodawca zostanie wezwany do wprowadzenia odpowiednich zmian i przesłania ponownie wniosku do NCN, który zostanie poddany kolejnej ocenie formalnej;
 3. po przeprowadzeniu oceny formalnej zostanie wydana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków na finansowanie Komponentu badawczego;
 4. w przypadku gdy dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN przyznająca środki finansowane na realizację Komponentu stała się ostateczna jest późniejszy niż dzień rozpoczęcia realizacji projektu, dniem rozpoczęcia realizacji Komponentu jest dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

UWAGA: w Naborze nie jest podpisywana umowa. Zasady finansowania i realizacji Komponentu badawczego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację Komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021” organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z ich treścią. Wnioskodawca akceptuje warunki umowy poprzez złożenie wniosku. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.