16 września 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 160 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Wnioskodawca

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić podmiot prowadzący szkołę doktorską określony w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz każdy z podmiotów prowadzących wspólnie szkołę doktorską na zasadach określonych w art. 198 ust. 5 tejże ustawy, dla którego finansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej.

Ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Zakres tematyczny projektu

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowej rozprawy doktorskiej.

Czas trwania projektu

W konkursie można ubiegać się finansowanie projektów trwających 36 lub 48 miesięcy.

Zespół badawczy

Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS realizuje doktorant wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany  projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Kosztorys projektu

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (do miesiąca, w którym została przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej), 6 000 zł miesięcznie (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej).

W okresie pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS, nie można pobierać stypendiów i innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN z wyłączeniem wynagrodzenia kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM.

 1. środki dla kierownika projektu – maks. 40 000 zł na cały okres realizacji projektu (suma ta może być przeznaczona na wynagrodzenie dla kierownika, a także na inne koszty realizacji projektu);
 2. materiały i drobny sprzęt;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Środki przeznaczone na realizację badań w projekcie PRELUDIUM BIS nie mogą przekraczać 180 000 zł (w tej puli mieści się suma 40 000 zł przeznaczona dla kierownika projektu). Dodatkowo budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

W projekcie nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Obowiązkowy staż zagraniczny będzie finansowany przez NAWA. Doktorant finansowany w PRELUDIUM BIS będzie miał obowiązek wystąpienia z wnioskiem o staż do NAWA nie później niż 6 miesięcy przez planowanym rozpoczęciem stażu. Szczegółowe informacje o warunkach finansowania stażu zagranicznego znajdują się w Aneksie do porozumienia NCN-NAWA.

UWAGA: Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione dopiero po uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach NCN.

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wniosku:

UWAGA: poniższe informacje należy podać w języku angielskim!

 1. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);
 2. streszczenie projektu (do 4500 znaków);
 3. dane kierowniku projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także listę od 1 do 10 publikacji, które ukazały się w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 4. informacje o wymaganych kompetencjach doktoranta mającego realizować projekt badawczy;
 5. opis badań planowanych do realizacji w ramach projektu badawczego powiązanych z rozprawą doktorską, uwzględniający: cel naukowy, znaczenie badań, ogólną koncepcję i plan badań, metodykę badań oraz wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (do 5 stron A4);
 6. informacja o stażu zagranicznym doktoranta, z podaniem planowanego miejsca i terminu realizacji wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka naukowego;
 7. plan badań (dodatkowo w języku polskim);
 8. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
 9. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 10. plan zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego;
 11. kosztorys projektu.

FORMULARZ WNIOSKU

Pomoc publiczna

Do konkursu PRELUDIUM BIS nie mogą przystępować podmioty, dla których finansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.

Proces oceny wniosku

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów. 

Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów. Następnie podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do 2. etapu.

 1. oceny specjalistycznej, której podlegają wyłącznie wnioski zakwalifikowane do 2. etapu. Wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia zespół ekspertów przygotowuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 2. poziom naukowy planowanych badań;
 3. dorobek kierownika projektu;
 4. możliwość wykonania projektu;
 5. opis kwestii etycznych występujących we wniosku;
 6. zasadność planowanych kosztów.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Ocena merytoryczna wniosku

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Na etapie oceny specjalistycznej wnioski skierowane do drugiego etapu podlegają ocenie recenzentów zewnętrznych wskazywanych przez koordynatorów dyscyplin z uwzględnieniem kandydatur zaproponowanych przez zespół ekspertów.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w czerwcu 2020 r.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie PRELUDIUM BIS, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. warunkami konkursu PRELUDIUM BIS;
  2. wzorem formularza wniosku – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
  3. regulaminem finansowania projektów NCN;

d.  procedurą składania wniosków;

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

 1. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 2. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane);
  1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
  2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
  3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
  4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Szczegółowe informacje

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie szkół doktorskich w kształceniu doktorantów i finansowanie realizowanych przez nich projektów badawczych pod opieką promotorów będących kierownikami tych projektów.

Kierownik projektu musi spełniać wymagania dotyczące pełnienia funkcji promotora wynikające z zapisów art. 190 ust. 4-6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668, z późn. zm.) najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji projektu.

We wniosku składanym w konkursie PRELUDIUM BIS kierownik projektu określa tematykę projektu badawczego, który będzie realizowany przez doktoranta w ramach jego rozprawy doktorskiej. Po pozytywnej ocenie wniosku przez NCN i zakwalifikowaniu projektu do finansowania, kolejnym etapem jest rekrutacja doktoranta – osoby, która będzie realizowała projekt. Doktoranta rekrutuje się w ramach konkursu, którego zasady określone są w pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. (zwany dalej: Regulaminem).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej. W związku z tym w konkursie na doktoranta w przypadku PRELUDIUM BIS 1 nie mogą brać udziału doktoranci, którzy rozpoczynają kształcenie w szkołach doktorskich w roku akademickim 2019/2020). Doktoranci studiów doktoranckich wg starego systemu będą mogli przystąpić do konkursu, o ile planują kształcić się w szkole doktorskiej. Konkurs na doktorantów, którzy będą realizować PRELUDIUM BIS 1 jest adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku 2020/2021. PRELUDIUM BIS to elitarna ścieżka finansowania doktorantów poza limitem obowiązującym w szkołach doktorskich.

Warunki konkursu PRELUDIUM BIS zakładają m.in. finansowanie stypendium doktoranckiego przez cały okres kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości:

 • 5 tys. zł do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 tys. zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

otrzymywane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile doktorant zostanie wybrany w drodze konkursu opisanego powyżej.

Realizacja projektu odbywać się będzie na podstawie umowy, której wzór dostępny jest w ogłoszeniu o konkursie.

W zakresie nieuregulowanym w ww. dokumentach zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulaminy szkół doktorskich, w których planowana jest realizacja projektu badawczego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Dodatkowo zawracamy uwagę,  że doktoranci kształcący się już w szkołach doktorskich, jak również doktoranci na studiach doktoranckich mogą ubiegać się o finansowanie realizowanych badań w ramach konkursu PRELUDIUM. Mogą również angażować się w realizację zadań w projektach badawczych w ramach innych grantów NCN tj.: OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i otrzymywać środki finansowe w formie stypendiów lub wynagrodzeń za zasadach określonych w Regulaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.