Kod CSS i JS

15 czerwca 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów PRELUDIUM BIS 5 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy, zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 25 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 lutego 2024 r.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Najważniejsze zmiany w konkursie PRELUDIUM BIS 5

 • Brak wymogu uzyskania stopnia doktora jako efektu realizacji projektu;
 • Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę oraz wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba jest wskazana jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Do tego limitu (szczegółowo por. § 8 i § 9 Regulaminu) nie wlicza się projektów finansowanych i wniosków złożonych m.in. w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Kto może złożyć wniosek?

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić podmiot prowadzący szkołę doktorską określony w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz każdy z podmiotów prowadzących wspólnie szkołę doktorską na zasadach określonych w art. 198 ust. 5 tejże ustawy, dla którego finansowanie NIE będzie stanowić pomocy publicznej. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta, realizującego projekt badawczy finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku SONATA BIS lub MAESTRO lub PRELUDIUM BIS.

Ważne! Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można ubiegać się finansowanie projektów trwających 36 lub 48 miesięcy.

Czy określona jest maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS realizuje doktorant wybrany w drodze otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS 5 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej.

Ważne! NCN dopuszcza jednokrotną zmianę doktoranta w projekcie PRELUDIUM BIS, pod warunkiem że:

 • doktorant zostanie wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego do końca pierwszego roku realizacji projektu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej,
 • podmiot realizujący zagwarantuje wypłatę stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS przez pełny okres kształcenia tego doktoranta w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań oraz oparty na realnych wyliczeniach.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (do miesiąca, w którym została przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej), 6 000 zł miesięcznie (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej).

W okresie pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS, nie można pobierać stypendiów i innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN z wyłączeniem wynagrodzenia kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM.

 1. środki dla kierownika projektu – maks. 40 000 zł na cały okres realizacji projektu (suma ta może być przeznaczona na wynagrodzenie dla kierownika, a także na inne koszty realizacji projektu);
 2. materiały i drobny sprzęt;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Środki przeznaczone na realizację badań w projekcie PRELUDIUM BIS wynoszą co najwyżej 300 000 zł (w tej puli mieści się suma 40 000 zł przeznaczona dla kierownika projektu). Dodatkowo budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie.

Do kosztów pośrednich należą:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie,
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

W projekcie nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Obowiązkowy staż zagraniczny będzie finansowany przez NAWA. Doktorant finansowany w PRELUDIUM BIS 5 będzie miał obowiązek wystąpienia z wnioskiem o staż do NAWA nie później niż 6 miesięcy przez planowanym rozpoczęciem stażu. Szczegółowe informacje o warunkach finansowania stażu zagranicznego znajdują się w Aneksie do porozumienia NCN-NAWA.

Uwaga: Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy przestrzegać regulacji dotyczących kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji, w ramach której wymagane jest, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. Polityka nie obejmuje monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych i recenzowanych utworów zebranych.

Zgodnie z założeniami Planu S, Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką Otwartego Dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. W czasopismach transformacyjnych i objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej Open Access.

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wniosku zgodnie z FORMULARZEM WNIOSKU PRELUDIUM BIS

Poniższe informacje należy podać w języku angielskim oraz dodatkowo w języku polskim, tam gdzie jest to wymagane:

 1. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);
 2. streszczenie projektu (do 4500 znaków);
 3. dane o kierowniku projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także listę od 1 do 10 publikacji, które ukazały się w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach;
 4. opis badań planowanych do realizacji w ramach projektu badawczego powiązanych z rozprawą doktorską, uwzględniający: cel naukowy, znaczenie badań, ogólną koncepcję i plan badań, metodykę badań oraz wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (do 5 stron A4);
 5. informacja o stażu zagranicznym doktoranta, z podaniem planowanego miejsca i terminu realizacji wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka naukowego;
 6. plan badań (dodatkowo w języku polskim);
 7. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
 8. informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej;
 9. plan zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego;
 10. kosztorys projektu.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Do konkursu PRELUDIUM BIS 5 nie mogą przystępować podmioty, dla których finansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna dokonywana jest przez Koordynatora Dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Wnioski w konkursie PRELUDIUM BIS są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

W przypadku wniosku interdyscplinarnego, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący zespołu ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego zespołu ekspertów.

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do JEDNOETAPOWEJ oceny merytorycznej.

Oceny merytorycznej dokonuje powoływany przez NCN Zespół Ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez TRZECH członków Zespołu Ekspertów. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN niż ten, do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o  zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów (tzw. wnioski interdyscyplinarne).

Następnie podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów, na podstawie dyskusji uwzględniającej indywidualne opinie, ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocenę możliwości realizacji planowanych badań;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy to kryterium oceny zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków są dostępne tutaj.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ). Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do 5 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną:

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie PRELUDIUM BIS 5, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
 2. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku),
 3. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki konkursu PRELUDIUM BIS
 2. Aneks do porozumienia NCN-NAWA (informacje o stażu zagranicznym)
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
 4. Panele NCN
 5. Koszty w projektach NCN
 6. Wzór formularza wniosku PRELUDIUM BIS
 7. Wytyczne dla wnioskodawców - uzupełnianie wniosku w systemie OSF
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 10. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji ze zmianami
 11. Instrukcja dotycząca Open Access
 12. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 13. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy PRELUDIUM BIS
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 4. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 5. Uchwała Rady NCN w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki