BiodivERsA


BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze. Do tej pory BiodivERsA przeprowadziła pięć konkursów.

Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci w 2014 r., przystępując do konkursu na międzynarodowe projekty dotyczące dynamiki zmian bioróżnorodności.

Konkurs

Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services (w trakcie oceny)

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,
 • Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa natomiast właściwy wniosek (full proposal). Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie

Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

 1. Wymogi formalne NCN
 2. Na etapie składania pełnych wniosków, tzw. full proposals, polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 9 lutego 2017 r.: 1 EUR= 4,3162 PLN.
 6. Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy.

Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services; Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services (zamknięty)

Tematyka konkursu

 1. Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.
 2. Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 20 lipca 2015 r.

Termin składania pełnych wniosków upływa:

 1. jeśli liczba złożonych wniosków będzie mniejsza niż 150: 16 grudnia 2015 r.
 2. jeśli liczba złożonych wniosków będzie większa niż 150: 27 lutego 2016 r.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO). Obowiązku tego należy dopełnić w ciągu 7 dni od upływu podanego wyżej terminu składania wniosków wstępnych w konkursie.

Finansowanie

Budżet konkursu: 30 milionów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE). Wysokość finansowania polskiej części międzynarodowego projektu nie może przekroczyć 500 tys. euro.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem euro z dnia podjęcia uchwały Rady NCN 22/2014 z dnia 13.03.2014 r. (1 EUR=4,2277 PLN)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej http://www.biodiversa.org/741

Kontakt: