Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (stan Sao Paulo), Bułgaria Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie EPSS;
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 5 listopada 2019 r.
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): luty 2020 r..
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 21 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 (CEST)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 28 kwietnia 2020 r.
 • Wyniki konkursu: jesień 2020 r.

W konkursie BiodivClim można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci BiodivERsA (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Zachęcamy do skorzystania z Partner Search Tool.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a)  Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b)   instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt. 1-13.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, §12-16 uchwały Rady NCN z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN, może zostać złożony po zakończeniu procesu oceny lub postępowania odwoławczego dotyczącego wcześniej złożonego wniosku, o ile zostaną zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w terminie do 3 kwietnia 2020 r.

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,3055 PLN.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu. Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN oraz pozostałe agencje wchodzące w skład sieci  BiodivERsA oraz sekretariat konkursu BiodivClim Call 2019.

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz uchwale nr 88/19 w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne. Oceny merytorycznej dokonuje zespół ekspertów wybrany wspólnie przez sieć BiodivERsA.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu BiodivClim  Call 2019 nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (IV kwartał 2020r). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci BiodivERsA. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w uchwale Rady NCN.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Anna Kotarba, tel. 12 341 9091

 dr Monika Pobiega, tel. 12 341 9176

Dokumentacja:

1. Uchwała Rady NCN nr 88/2019 - tekst

2. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO - tekst

3. Call announcement - tekst

4. Pre-proposal Form - tekst

5. Full Proposal Form - tekst

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego 
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 3. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 4. Zasady występowania pomocy publicznej
 5. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 6. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 7. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 8. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 9. Regulamin realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów
 10. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 11. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 12. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.
 13. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 14. Wzór formularza wniosku krajowego - zostanie opublikowany na etapie zaproszenia do złożenia wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals, luty 2020)
 15. Wzór umowy (wersja poglądowa, która może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z NCN)