Kod CSS i JS

1 października 2021 r.

Ogłoszenie pierwszego konkursu Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności - BiodivERsA+: “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Królestwo Niderlandów, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy.

Etapy konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

 • Nabór wniosków:
 • Etap I

Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system EPSS. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie EPSS: 30 listopada 2021 r. (15:00 CET)

 • Etap II

Nabór wspólnych wniosków pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system EPSS.

Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie EPSS: 14 kwietnia 2022 r. (15:00 CET)

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym (full proposal) muszą być tożsame.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 21 kwietnia 2022 r. (16:00 CEST).

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków poprzez system ZSUN/OSF w NCN są dostępne tutaj.

 • Wyniki konkursu
  • wrzesień/październik 2022 - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania;
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: 1 grudnia 2022 – 1 kwietnia 2023.

W konkursie Partnerstwa BiodivERsA+ można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 1 000 000 euro.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5414 PLN.

Prosimy o zapoznanie się:

- z dokumentacją konkursową dostępną na stronie Partnerstwa BiodivERsA(obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);

- ze szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN):

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 7. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 10. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 11. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U z 2020 r. poz. 1383);
 12. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 13. biblioteki naukowe;
 14. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 15. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. osoby fizyczne;
 17. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt. 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku krajowego posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, §13-18 Warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały Rady NCN nr 80/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs obejmuje następującą tematykę:

 1. Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity
 2. Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
 3. Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome

Zachęcamy wnioskodawców do składania wniosków dotyczących co najmniej jednego z trzech tematów przedstawionych powyżej lub do składania projektów łączących aspekty z kilku zaprezentowanych tematów.

Przypominamy, że konkurs ten koncentruje się na ochronie bioróżnorodności w środowisku naturalnym i nie obejmuje to na przykład wysiłków na rzecz odtworzenia siedlisk i gatunków ani ochrony ex situ.

Wniosek krajowy, obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN, może zostać złożony po zakończeniu procesu oceny lub postępowania odwoławczego dotyczącego wcześniej złożonego wniosku, o ile zostaną zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 19 listopada 2021 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5414 PLN.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie,
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoby, które będą w projekcie zatrudnione na stanowisku post-doc oraz stypendyści muszą zostać wybrani w drodze otwartego konkursu. Szczegółowe kryteria zatrudniania osób na stanowisku post-doc znaleźć można w załączniku do uchwały Rady NCN nr 80/2021 punkt 2.1.1. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym, niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. Zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 88/2021 z dnia 30 września 2021 r. w konkursie "Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea” NCN nie przewiduje udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje finansujące biorące udział w konkursie oraz sekretariat konkursu „Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”.

Wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz uchwale nr 80/2021 w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być tożsame.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne. Oceny merytorycznej dokonuje zespół ekspertów, wybrany wspólnie przez agencje finansujące biorące udział w konkursie. Więcej informacji o ocenie wniosków dostępnych jest w dokumentacji na stronie Partnerstwa BiodivERsA+.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR[1]) lub Author Accepted Manuscript (AAM[2]) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).
 

[1] VoR jest wersją manuskryptu opublikowaną w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma. Inne nazwy: wersja opublikowana lub pdf wydawcy.

[2] AAM jest ostateczną, stworzoną przez autora wersją manuskryptu, która obejmuje wszelkie zmiany dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo. Inne nazwy: post print, zaakceptowany manuskrypt autora.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu Parnterstwa BiodivERsA+ nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (wrzesień/październik 2022 r.). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN. 

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronach Partnerstwa BiodivERsA+. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w uchwale Rady NCN nr 80/2021 z dnia 9 września 2021 r. oraz uchwale Rady NCN nr 88/2021 z dnia 30 września 2021 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Przydatne informacje

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN

Dokumentacja konkursowa

Partnerstwo BiodivERsA+:

Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj.

Narodowe Centrum Nauki:

Dokumentacja konkursowa:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przeprowadzenia międzynarodowego konkursu “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea” ogłoszonego w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności
 3. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 4. Procedura składania wniosków w systemie ZSUN/OSF
 5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN 
 6. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 7. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 9. Polityka Otwartego Dostępu NCN
 10. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Dokumenty dotyczące składania wniosków:

 1. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 2. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN