Kod CSS i JS

15 marca 2021 r.

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki (NCN), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Niniejsze ogłoszenie obowiązuje wyłącznie wnioskujących o finansowanie NCN.

Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry. *

*Niektóre kraje uczestniczą w programie tylko regionalnie - więcej informacji na stronie internetowej konkursu.

Harmonogram konkursu:

 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

 • 1 etap: 15 czerwca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

  UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów;

 • 2 etap: 17 listopada 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals
 • poziom krajowy (jednoetapowy)

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

24 listopada 2021 (16:00 CET) - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.

UWAGA: informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny pełny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym pełnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.

 • Wyniki konkursu

styczeń 2022 - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2789 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z:

- dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci M.ERA-NET (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 

- szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN - wnioskujących o finansowanie z NCBR obowiązują odrębne dokumenty).  

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN):

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350);
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350);
 5. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 6. biblioteki naukowe;
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz.1402);
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoby fizyczne;
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w Rozdziale IV warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 137/2020 Rady NCN z dnia 11 grudnia 2020 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

 1. Modelling for materials engineering, processing, properties and durability;
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces;
 3. High performance composites;
 4. Functional materials;
 5. New strategies for advanced material-based technologies for health applications;
 6. Materials for additive manufacturing.

Priorytet przekrojowy: badania nad przyszłymi bateriami

Badania nad bateriami są kluczowym celem konkursu M-ERA.NET 3 ogłoszonego w 2021 roku i zostały wyraźnie zaznaczone w szczegółowym zakresie powyższych tematów przedstawionym w Guide for Proposers. M-ERA.NET będzie wspierać sieci zajmujące się badaniami opisanymi przez odpowiednie poziomy gotowości technologicznej (TRL). Szczegółowy opis tematów i odpowadającym im poziomom TRL znajduje się w Guide for Proposers w sekcji Annex 1: Thematic priorities for the M-ERA.NET Call 2021.

UWAGA: do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN, może zostać złożony po zakończeniu procesu oceny lub postępowania odwoławczego dotyczącego wcześniej złożonego wniosku, o ile zostaną zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl do 31 maja 2021 r.

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2789 PLN.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 2. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 3. dodatkowe: w ramach, których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 4. wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 5. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 6. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 7. usługi obce;
 8. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 9. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 10. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

UWAGA: przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określa maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 • poziom międzynarodowy

Wnioski wspólne wstępne (pre-proposals) oraz pełne (full proposals)  podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci M.ERA.NET 3 oraz sekretariat konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021. 

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Szczegóły dotyczące oceny wniosków M-ERA.NET znajdują się w szczegółowym trybie oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 oraz M-ERA.NET 3 Call 2021 Guide for Proposers.

 • poziom krajowy

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.  

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz uchwale nr 137/2020, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem do ww. Uchwały, tj. „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne. 

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Więcej informacji o ocenie wniosków dostępnych jest w M-ERA.NET 3 Call 2021 Guide for Proposers oraz szczegółowym trybie oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne: 

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ); 
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line; 
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (I kwartał 2022 r.). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN. 

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci M-ERA.NET 3. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w załączniku do uchwały Rady NCN  nr 137/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. - UNISONO.

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

dr inż. Klaudyna Śpiewak-Wojtyła, klaudyna.spiewak@ncn.gov.pl

kontakt telefoniczny po wcześniejszym umówieniu mailowym.

Anna Kotarba, anna.kotarba@ncn.gov.pl

Sekretariat konkursu M-ERA.NET 3:

Project Coordinator:

Dr. Roland Brandenburg

FFG - Austrian Research Promotion Agency

1090 Wien, Sensengasse 1, Austria

office@m-era.net

Call Secretariat:

call-secretariat@m-era.net

Przydatne informacje

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Dokumentacja konkursowa

Sieć M-era.net:

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Procedura składania wniosku w konkursach krajowych
 3. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego 
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego AKTUALIZACJA 19.05.2021 r.
 6. Zasady występowania pomocy publicznej
 7. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 9. Polityka Otwartego Dostępu
 10. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 11. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 12. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 13. Szczegółowy tryb oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3
 14. Kryteria oceny wniosków wstępnych

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 2. Wzór umowy - wersja poglądowa, która może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z NCN (zostanie opublikowany wkrótce)
 3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 4. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN