12 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

 1. zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
 5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Kraje uczestniczące w konkursie:

 

 

 

 

Brazylia

(FAPESP)
Chorwacja 
(HRZZ)
Finlandia 
(AKA)
Francja 
(ANR)
Kanada
(FRQSC, IDRC, SSHRC)
Kolumbia 
(MINCIENCIAS)
Niemcy 
(BMBF/DLR-PT, DFG)
Polska 
(NCN)
Republika Południowej Afryki
(NRF)
USA
(NSF)
Szwajcaria 
(SNSF)
Wielka Brytania 
(UKRI-AHRC, UKRI-ESRC)

Proces składania wniosków:

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursowym na stronie sieci T-AP.

 • Poziom międzynarodowy:
  • obowiązkowy formularz Intention to Submit (ItS): formularz wypełnia i składa na stronie internetowej agencji FAPESP Lider projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w terminie do 14 czerwca 2021 r. WAŻNE: złożenie formularza jest obowiązkowe, a wnioski dla których nie zostanie złożony ItS nie będą rozpatrywane.
  • wniosek pełny Full Proposal: przygotowanie pełnego wniosku wspólnego (Full Proposal) przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi w języku angielskim. Full Proposal składany jest przez Lidera projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (SAGE system).
 • Poziom krajowy:
  • polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania pełnych wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym. Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.,
 • Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania,
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.

W konkursie sieci T-AP: RRR Call 2021 polski zespół badawczy może otrzymać środki na: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowalnych planowanych przez polskie zespoły badawcze znajdują się w uchwale Rady NCN.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5023 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoby fizyczne
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO stanowiących załącznik do uchwały nr 137/2020 Rady NCN z dnia 11 grudnia 2020 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu mogą być składane projekty, obejmujące co najmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

 1. Zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. Budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. Wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. Rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych,
 5. Zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu oraz dokumentacji konkursowej dostępnych na stronie sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o NCN.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w odniesieniu do zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR =  4,5023 PLN.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Złożone wnioski wspólne (Full Proposal) podlegają ocenie formalnej, przeprowadzanej przez Sekretariat konkursu oraz krajowe agencje biorące udział w konkursie sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM.

Wnioski poprawne formalnie będą najpierw oceniane przez recenzentów zewnętrznych (Peer Reviewers). Następnie panel ekspertów (Adjudication Panel) powoływany przez Sekretariat konkursu oraz krajowe agencje uczestniczące w konkursie, dokonuje drugiej oceny merytorycznej – na podstawie treści wniosków oraz recenzji zewnętrznych. W oparciu o rekomendacje panelu ekspertów, reprezentanci agencji biorących udział w konkursie (Funders Forum) tworzą listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania, którą finalnie zatwierdza (vice)przewodniczący panelu ekspertów ((co)chair of the Adjudication Panel).

Wnioskodawcy z Polski na etapie Full Proposal są zobowiązani do złożenia za pośrednictwem systemu OSF tzw. wniosków krajowych. Wnioski te podlegają wyłącznie ocenie formalnej w NCN, której dokonują koordynatorzy dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz Uchwale nr 137/2020 Rady NCN, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (Full Proposal) muszą być spójne, a wniosek wspólny pełny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym pełnym (Full Proposal), złożonym na poziomie międzynarodowym.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne (Full Proposals). Oceny merytorycznej dokonuje panel ekspertów (Adjudication Panel) oraz recenzenci zewnętrzni (Peer Reviewers) wybierani wspólnie przez agencje biorące udział w konkursie RRR sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR[1]) lub Author Accepted Manuscript (AAM[2]) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).


[1] VoR jest wersją manuskryptu opublikowaną w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma. Inne nazwy: wersja opublikowana lub pdf wydawcy.

[2] AAM jest ostateczną, stworzoną przez autora wersją manuskryptu, która obejmuje wszelkie zmiany dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo. Inne nazwy: post print, zaakceptowany manuskrypt autora.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu RRR Call 2021 sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej. W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są liderzy projektów (Lead Principal Investigators). Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN. 

Jaki jest tryb odwoławczy?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przydatne informacje

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie - kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej - należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM.

Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znajdują się w załączniku do uchwały Rady NCN nr 137/2020.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną: