Kod CSS i JS

30 lipca 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN), we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pn. Solar-Driven Chemistry Call 2021.

Solar-Driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe, powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), ogłaszająca międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień doktora.

Uwaga: zaplanowanie współpracy dwustronnej pomiędzy zespołami badawczymi wyłącznie z Polski i Niemiec lub wyłącznie z Polski i Szwajcarii jest w tym konkursie zabronione. Naukowców zainteresowanych taką współpracą prosimy o zapoznanie się z ofertą konkursową Weave-UNISONO.

Etapy konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Nabór wniosków:

 • Etap I

  Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system „elan” w DFG. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

  Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie “elan”: 29 października 2021 r. (23:59 CET)

 • Etap II

  Nabór wspólnych wniosków pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system „elan” w DFG.

  Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie “elan”: 2 maja 2022 r. (23:59 CEST)

  Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym (full proposal) muszą być spójne. Wspólny wniosek pełny (full proposal) załącza się do wniosku krajowego. Załączony wspólny wniosek pełny (full proposal) musi być tożsamy z treścią wspólnego wniosku pełnego (full proposal), złożonego w systemie „elan” w DFG.

  Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r. (15:00 CEST)

  Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków poprzez system „elan” w DFG są dostępne tutaj.

  Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków poprzez system ZSUN/OSF w NCN są dostępne tutaj.

  UWAGA: niezłożenie w terminie wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF pomimo złożenia wspólnego wniosku pełnego (full proposal) w systemie „elan” w DFG skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

Wyniki konkursu:

 • listopad 2022 r. - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania;
 • styczeń 2023 r. - rozpoczęcie realizacji projektów.

Planowany okres realizacji projektu badawczego: 24 lub 36 miesięcy.

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez agencje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

W konkursie Solar-Driven Chemistry Call 2021 polscy wnioskodawcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5447 PLN. (aktualizacja 01.02.2022)

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową sieci Solar-Driven Chemistry, zamieszczoną poniżej, w sekcji dokumentacja konkursowa (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców składających wniosek krajowy do NCN, umieszczonymi poniżej, oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 7. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 10. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 11. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U z 2020 r. poz. 1383);
 12. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 13. biblioteki naukowe;
 14. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 15. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. osoby fizyczne;
 17. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt. 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku krajowego posiada co najmniej stopień doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków?

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. Tematyka powinna koncentrować się na ogólnie rozumianych procesach fotochemicznych, w tym m.in.:

 • Research on light-converting/harvesting and charge separation issues, catalytic, electrode, membrane, etc. materials
 • Materials science and development (including high-throughput computing, ‘materials by design’ approaches, advanced characterization and in situ/operando measurements methodologies) to address performance, stability and sustainability, as long as they are used for the photochemical conversion of small molecules
 • Investigating fundamental mechanisms of catalysis, including bio-inspired, enzymatic, molecular and inorganic catalysis (understand, design and benchmark selective, fast, energy-efficient, stable and O2/poison-tolerant catalysts) and light harvesting, if focus is on photochemical conversion of small molecules
 • Heterogeneous photoelectrochemistry/photocatalysis (including surface-confined molecular systems)
 • Photo(electro)catalytic water splitting
 • Photochemical or photoelectrochemical CO2 reduction (including combined CO2 capture and conversion for instance)
 • Development of new photoactive systems if related to the general call topic
 • Reaction engineering, engineering of photoreactors and related multiscale-multiphysics approaches
 • Molecular model systems capable of direct conversion, e.g. for mechanistic studies
 • Photocatalytic conversion of organic substrates using O2, H2O and CO2 without sacrificial electron donor/acceptor

Z konkursu wykluczone są następujące tematy:

 • Genetic engineering of plants for this purpose
 • Conversion by living organisms
 • Biomass conversion
 • Improvement or scale-up of known technologies, such as Fischer-Tropsch, methanol, hydrogen or syngas technologies, water electrolysis, etc., unless completely new catalysts are being developed
 • Optimization of established (photo)catalytic systems
 • Standard photocatalytic reactions (e.g., catalytic reactions using UV radiation)
 • Thermal processes driven by solar energy (e.g. by concentrating solar power technologies etc.)
 • CO2 concentration and storage

W konkursie mogę być składane wnioski krajowe, w których zaplanowane badania spełniają kryterium badań podstawowych.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN, może zostać złożony po zakończeniu procesu oceny lub postępowania odwoławczego dotyczącego wcześniej złożonego wniosku, o ile zostaną zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w terminie do 15 października 2021 r. Tabelę budżetową (Budget Form) należy przesłać na adres Przemyslaw.Puchala@ncn.gov.pl

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5447PLN. (aktualizacja 01.02.2022)

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Uwaga: wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Uwaga: przypominamy, że koszty konsultacji i wizyt współpracowników z zagranicznych instytucji badawczych otrzymujących równoległe finansowanie projektu badawczego od agencji współorganizujących konkurs międzynarodowy są kosztem niekwalifikowalnym we wniosku krajowym.

Uwaga: przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłącznie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich wydatków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny.

Uwaga: koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Przed przystąpieniem do konstrukcji kosztorysu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków polskiego zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu.

Zarówno we wnioskach wspólnych, jak i we wniosku krajowym, niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc. Szczegółowe kryteria zatrudniania osób na stanowisku post-doc opisane są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. W konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Uwaga: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES. 

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne wstępne (pre-proposals) oraz wnioski wspólne pełne (full proposals) podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje krajów partnerskich w ramach których planowana jest współpraca w ramach projektu badawczego oraz sekretariat konkursu, agencję DFG.

Wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO oraz w dokumentacji konkursowej, w tym ocenę zgodności planowanych wydatków z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym pełnym muszą być spójne.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

Na I etapie wniosek wspólny wstępny (pre-proposal) poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i polega na:

 • ocenie indywidualnej dokonywanej przez dwóch członków zespołu ekspertów;
 • ocenie zespołu ekspertów dokonywanej podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji nad ocenami indywidualnymi.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest lista konsorcjantów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia wniosków wspólnych pełnych (full proposals).

Na II etapie wniosek wspólny pełny (full proposal) poddawany jest ocenie szczegółowej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i polega na:

 • ocenie indywidualnej, dokonywanej przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych, niebędących członkami zespołu ekspertów;
 • ocenie zespołu ekspertów dokonywanej podczas drugiego posiedzenia i polegającej na dyskusji ocen indywidualnych.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest lista wniosków rekomendowanych do finansowania.

Wnioski wspólne oceniane są zgodnie z kryteriami oceny wniosków, które można znaleźć tutaj.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym: wstępne (pre-proposals) i pełne (full proposals). Oceny merytorycznej dokonuje międzynarodowy zespół ekspertów wybrany wspólnie przez agencje biorące udział w konkursie.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR[1]) lub Author Accepted Manuscript (AAM[2]) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).
 

[1] VoR jest wersją manuskryptu opublikowaną w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma. Inne nazwy: wersja opublikowana lub pdf wydawcy.

[2] AAM jest ostateczną, stworzoną przez autora wersją manuskryptu, która obejmuje wszelkie zmiany dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo. Inne nazwy: post print, zaakceptowany manuskrypt autora.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku/listopadzie 2022 r. W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są liderzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest w dokumencie Call for Proposals. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie można znaleźć tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

 • Przemysław Puchała, Przemyslaw.Puchala@ncn.gov.pl,
 • Tomasz Szumełda, Tomasz.Szumelda@ncn.gov.pl, (kontakt telefoniczny po wcześniejszym umówieniu mailowym)

Przydatne informacje

Przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Dokumentacja konkursowa

Sieć Solar-driven Chemistry

Narodowe Centrum Nauki

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Procedura składania wniosku krajowego
 3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 4. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 5. Zasady występowania pomocy publicznej
 6. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 7. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 8. Polityka Otwartego Dostępu NCN
 9. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 10. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 11. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy (zostanie opublikowany w późniejszym terminie)
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN