Przejdź do:

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. Zamknięcie naboru następuje po trzech miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

NCN zamieszcza listę laureatów na swojej stronie internetowej nie później niż po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków.

2. Osoby upoważnione do składania wniosków w konkursie FUGA 4

Konkurs jest skierowany do osób fizycznych rozpoczynających karierę naukową, patrz art. 28 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.).

Wnioskodawcami mogą być osoby, którym:

  • stopień naukowy doktora został nadany w latach 2010-2014 (jeżeli wnioskodawca korzystał w tym okresie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego, udzielonych zgodnie z Kodeksem Pracy, to pięcioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może to potwierdzić odpowiednim dokumentem);
  • stopień doktora nauk zostanie nadany do 30.06.2015 r. (UWAGA: nadanie stopnia doktora nie jest tożsame z obroną pracy doktorskiej).

Z wnioskami mogą zgłaszać się osoby niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji.

3. Badania podstawowe

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których są planowane badania spełniające kryterium badań podstawowych, zdefiniowane w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Badania podstawowe są rozumiane jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie[1].

Wnioskodawca może uzasadnić we wniosku, że jego projekt dotyczy badań podstawowych. Wnioski niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN.

UWAGA: Jeżeli wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych lub istnieje perspektywa ich wykorzystania w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być złożone w konkursie.

4. Panele NCN

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie: zgodnie z zasadą bezstronności, pracownicy NCN nie udzielają wskazówek dotyczących tego wyboru.

W trakcie przygotowywania wniosku panel można zmieniać w zakładce Informacje ogólne aż do czasu wysłania wniosku w systemie OSF. Po wysłaniu wniosku nie można go przenieść do innego panelu.

5. Wnioskodawca, jednostka,opiekun naukowy i okres realizacji stażu

  1. Osoby starające się o staże podoktorskie w ramach konkursu FUGA 4 nie mogą być kierownikami projektów badawczych złożonych w innych, nierozstrzygniętych, konkursach Narodowego Centrum Nauki.
  2. O staże podoktorskie nie mogą się starać również osoby kierujące projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Warunkowo, jeżeli projekt Wnioskodawcy definitywnie zakończy się przed ewentualnym rozpoczęciem stażu, można wystartować w konkursie.
  3. Laureat konkursu FUGA 4 może złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego jako kierownik w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, pod warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia w tym projekcie na czas odbywania stażu. Projekt powinien być realizowany w jednostce stażowej, a zadania badawcze nie mogą się pokrywać z zadaniami wykonywanymi w ramach stażu. Wnioskodawca/laureat może również być wykonawcą w projektach finansowanych przez NCN, ale nie może pobierać wynagrodzenia.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku jednostkę naukową, niewnioskującą o pomoc państwa (patrz p. II.3. instrukcji), w której chce odbyć staż podoktorski. Jednostką naukową, rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, może być:

  • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
  • jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
  • instytut badawczy,
  • międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach konkursu FUGA 4 nie będą finansowane staże odbywane u przedsiębiorców.

Warunkiem stażu jest zatrudnienie Wnioskodawcy przez jednostkę naukową wskazaną we wniosku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Na czas stażu wnioskodawca jest zobowiązany do rezygnacji z zatrudnienia lub uzyskania urlopu bezpłatnego w dotychczasowej jednostce naukowej. Rozwiązanie umowy o zatrudnienie powinno przypadać najdalej na dzień rozpoczęcia stażu. NCN może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny zatrudnienia.

Jednostka naukowa, w której jest planowany staż, musi znajdować się w innym województwie niż to, w którym:

  • wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  • znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora.
  • wnioskodawca był zatrudniony w ciągu ostatnich dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem (za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie tj. 16 marca 2015 r.) lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym. Chodzi o takie wypadki, kiedy główna siedziba jednostki zatrudniającej wnioskodawcę mieści się w innym województwie niż oddziały/filie tej jednostki. Przy czym, chodzi jedynie o zatrudnienie w jednostkach naukowych.

Ponieważ zasadniczym celem stażu podoktorskiego jest zmiana środowiska naukowego stażysty, preferowani są kandydaci niezwiązani dotąd z jednostką stażową żadnymi umowami.

Wnioskodawca musi uzyskać oświadczenie jednostki o wyrażeniu zgody na staż i załączyć go do formularza projektu.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku opiekuna naukowego, pod kierunkiem którego będą prowadzone planowane badania. Opiekun stażysty musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i być zatrudniony w jednostce wybranej na miejsce stażu. Opiekunem nie może być promotor lub promotor pomocniczy doktoratu wnioskodawcy.

Staż musi się rozpocząć 1 października 2015 r., 1 listopada 2015 r. lub 1 grudnia 2015 r.

Staż nie może trwać krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.

6. Finansowanie projektu

Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu, otrzymuje na zatrudnienie wnioskodawcy zryczałtowaną kwotę, której wysokość zależy od czasu trwania projektu i wynosi odpowiednio:

  • 9 000 zł miesięcznie od 1. do 12. miesiąca stażu,
  • 10 000 zł miesięcznie od 13. do 24. miesiąca stażu,
  • 11 000 zł miesięcznie od 25. do 36. miesiąca stażu.

Podane kwoty obejmują wszystkie obciążenia (składki, podatek) narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty. Podane kwoty mogą być tak rozplanowane, żeby zabezpieczyć wypłatę ewentualnych dodatków stażowych, nagród, dodatkowych pensji (tzw. trzynastek) – zgodnie z prawem obowiązującym w jednostce.

Na badania planowane przez Wnioskodawcę jednostka stażowa otrzymuje dofinansowanie w kwocie:

  • nieprzekraczającej 24 000 zł dla paneli HS,
  • nieprzekraczającej 72 000 zł dla paneli ST i NZ

na każde pełne dwanaście miesięcy stażu. Finansowanie jest proporcjonalne do liczby miesięcy zadeklarowanych jako czas realizacji stażu.

Jednostka naukowa otrzymuje ponadto 1000 zł brutto miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i obsługę administracyjno-finansową projektu.

Z przyznanych środków nie można kupować ani finansować wytwarzania aparatury naukowo-badawczej. Opiekun naukowy stażu nie może być beneficjentem jakichkolwiek środków finansowych z puli przyznanej Wnioskodawcy.

7.Ocena wniosku

przebiega w następujących etapach:

  1. Ocena formalna wniosku wykonywana przez koordynatorów dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

  1. Ocena merytoryczna wniosku. Wniosek (formularz oraz wartość planowanych badań) najpierw ocenia niezależnie  dwóch członków Zespołu Ekspertów, po czym te oceny są analizowane, konfrontowane i uzgadniane podczas 1. posiedzenia Zespołu Ekspertów.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z Wnioskodawcą. Kandydaci, których wnioski zostaną zakwalifikowane do 2. etapu oceny, zostaną zaproszeni do siedziby NCN-u. Rozmowy odbywają się w języku polskim, osobiście z Wnioskodawcami. Nie można więc przeprowadzić rozmowy np. przez telefon, skype’a, przy udziale tłumacza itd. O terminie i szczegółach rozmowy Wnioskodawca zostanie poinformowany z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

Lista projektów rekomendowanych do finansowanie jest ustalana podczas 2. posiedzenia Zespołu Ekspertów, po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami.

UWAGA: Nie wszyscy członkowie Zespołu Ekspertów równie szczegółowo znają treść projektu i należy to wziąć pod uwagę, przygotowując się do rozmowy.

8. Opis planowanych badań

Wymagany format opisu badań naukowych planowanych przez Wnioskodawcę to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – 11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm. Opis badań wraz ze spisem literatury nie może przekroczyć dziesięciu stron. Należy bezwzględnie przestrzegać podanego limitu, bowiem przekroczenie go może skutkować odrzuceniem wniosku podczas oceny formalnej.

Opis badań można wprowadzić bezpośrednio w formularzu w odpowiednich zakładkach lub załączyć do formularza w pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

UWAGA: Pliki w innych formatach (graficznych, tekstowych) nie są akceptowane przez system. Ryciny lub schematy należy umieścić w załączanym pliku PDF.

9. Dodatkowe załączniki

Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:

W wersji elektronicznej:

  • Kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora. Osoby, którym stopień doktora nie został jeszcze nadany, załączają oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
  • Oświadczenie jednostki naukowej o wyrażeniu zgody na staż podoktorski wnioskodawcy,
  • Minimum 2 listy referencyjne. Nie istnieją formalne wymogi dotyczące formy, ani treści listów referencyjnych. Treść listów i ich autorstwo są analizowane przez Zespół Ekspertów. Akceptowalne są wyłącznie listy w języku polskim i/lub angielskim, wystawione w celu rekomendacji Wnioskodawcy do odbycia stażu naukowego.

W wersji elektronicznej i papierowej:

  • Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa.

Wnioskodawca ponadto deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają zgody i/lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach; zgody wymaganej na podstawie przepisów o gatunkach chronionych lub o obszarach objętych ochroną; przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów. Odpowiedzialność za otrzymanie zgód i przeprowadzenie badań zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa na Wnioskodawcy i zatrudniającej go instytucji naukowej.

10. Wysłanie/przekazanie wniosku i wymaganych załączników do NCN

Wniosek należy wysłać/przekazać zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

UWAGA: Wersja papierowa jest okrojona w stosunku do elektronicznej i zawiera tylko niektóre części wniosku, opisane w załączniku do uchwały Rady NCN nr 102/2014 z 11 grudnia 2014 r.

Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które wpłynęły do NCN-u w obu wersjach we wskazanym terminie.

Wniosek w wersji elektronicznej wysyła się w systemie OSF (przycisk Wyślij do Narodowego Centrum Nauki). System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków w tym konkursie, więc 16.03.2015 r. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie na Wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku spowodowane przeciążeniem systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Wniosek w wersji papierowej, wydrukowany w ostatecznej wersji z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez Wnioskodawcę, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, opatrzony oryginałami wymaganych pieczęci (faksymile nie są akceptowane) można doręczyć do NCN (ul. Królewska 57, 30-081 Kraków) osobiście lub kurierem albo wysłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.). W pierwszym wypadku decyduje data doręczenia do siedziby NCN, w drugim – data stempla pocztowego. Na kopercie należy dopisać nazwę konkursu (FUGA 4) i oznaczenie panelu.

Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Drukuj wersję do NCN. Wydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku. UWAGA: przed wydrukowaniem należy zwrócić uwagę na ustawienia druku, bowiem wydruk musi zawierać wszystkie niezbędne elementy: nagłówki stron, stopki itp. Samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN.

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane. W szczególnych sytuacjach pracownicy NCN podczas oceny formalnej mogą poprosić Wnioskodawcę o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. Aby uzyskać takie potwierdzenia, można nadać wniosek specjalnym listem za potwierdzeniem odbioru.


[1] Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie są finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych