Przejdź do:

1. Zakładka: MIEJSCE ODBYCIA STAŻU

W sekcji Status wnioskodawcy system automatycznie wybiera status Osoba fizyczna.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz.

W sekcji Miejsce odbycia stażu  należy wprowadzić jednostkę stażową. Jednostkę można wybrać z bazy OPI (przycisk: Wybierz z bazy OPI) lub wpisać nową (przycisk: Dodaj spoza bazy ). Dane jednostki naukowej muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/zmodyfikować.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz baza linków do formularzy danych jednostek.

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby: należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę: przycisk Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z „Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego”). Należy znaleźć właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny: wprowadzone dane korespondencyjne będą służyć do oficjalnej korespondencji w sprawie projektu – muszą więc być poprawne i aktualne. Jeżeli dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny: wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy  jednostka należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. Odpowiednie kategorie znajdują się na listach rozwijanych.
 5. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi TAK/NIE. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 6. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 7. Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa wypełniają WSZYSCY wnioskodawcy. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy państwa, w tym pomocy de minimis. Formularz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyświetli się informacja, czy wnioskowane finansowanie na badania nie stanowi dla podmiotu pomocy państwa. W przypadku udzielenia odpowiedzi wskazujących, że finansowanie stażu będzie pomocą państwa dla jednostki, dalsze wypełnianie wniosku nie jest możliwe, patrz pkt. II.3. instrukcji. Po wypełnieniu kwestionariusza należy wybrać Drukuj oświadczenie. Wydrukowane oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa i kwestionariusz muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Podpisane oświadczenie jest wymaganym załącznikiem do papierowej wersji wniosku.
 1. Dane Kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.
 2. Pytanie Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) wymaga odpowiedzi TAK/NIE. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, wówczas zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza się informacje dotyczące:
 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tematyka badań naukowych realizowanych podczas stażu podoktorskiego. Tematykę (tytuł) wprowadza się w edytorze tekstu w systemie OSF. Tekstu nie można wkleić, ani formatować. Tematykę (tytuł) można modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku.
 2. Planowany termin rozpoczęcia stażu: wybieramy jedną z trzech dat (1 października 2015 r., 1 listopada 2015 r. lub 1 grudnia 2015 r.). 
 3. Planowany okres trwania stażu (w miesiącach): staż nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 36 miesięcy.
 4. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin. W tej zakładce można go zmienić.
 5. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać od jednego do trzech pomocniczych określeń identyfikujących.
 6. Liczba wykonawców projektu jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu; w przypadku FUGI system automatycznie wpisuje dwie osoby, tj. wnioskodawcę i opiekuna naukowego.
 7. Planowane nakłady (Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu) zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

3. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

 1. Kategoria naukowa jednostki naukowej (stażowej), przyznana w oparciu o przepisy art. 42 i następne ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,  a także wydanego na podstawie art. 44 ust. 2 powyższej ustawy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 877). Przycisk Edytuj otwiera listę kategorii nadawanych przez MNiSW: należy wybrać właściwą dla jednostki.
 2. Charakterystyka jednostki naukowej, w której będzie realizowany staż: tekst wpisuje się w edytorze. W tej zakładce należy uzasadnić wybór jednostki, opisać oferowane przez nią zaplecze, wsparcie naukowe i kompetencyjne oraz osiągnięcia naukowe jednostki w dziedzinie, w której będą realizowane badania naukowe planowane przez Wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące zespołu badawczego umieszcza się dalej, w zakładce Charakterystyka zespołu naukowego.

4. Zakładka: UZASADNIENIE – BADANIA PODSTAWOWE

W zakładce Wnioskodawca może uzasadnić, że planowane w ramach stażu badania to badania podstawowe. Podane tu informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Tekst wpisuje się w edytorze, można wprowadzić maksymalnie 2500 znaków ze spacjami. Wypełnienie zakładki nie jest obowiązkowe.

5. Zakładka WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

Wnioskodawca może podać, czy wniosek był składany do NCN w poprzednich edycjach. Należy wpisać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wyjaśnić, co zostało zmienione we wniosku składanym w bieżącej edycji oraz przedyskutować zarzuty i uwagi ekspertów (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami). Wypełnienie zakładki również nie jest obowiązkowe.

UWAGA: Wprowadzenie zmian we wniosku nie gwarantuje finansowania w bieżącym konkursie. W każdej edycji wniosek jest rozpatrywany na nowo, na tle pozostałych wniosków.

6. Zakładka WNIOSKODAWCA/OPIEKUN NAUKOWY

Zarówno dane wnioskodawcy, jak i opiekuna naukowego, wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub Moi wykonawcy. Najpierw należy wpisać wnioskodawcę, a następnie opiekuna naukowego:

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).

W przypadku wnioskodawcy należy odpowiedzieć na dodatkowe pytania:

 • czy wnioskodawca spełnia kryteria osoby rozpoczynającej  karierę naukową (zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki) ?
 • czy wnioskodawca ma zatwierdzony stopień naukowy doktora?
 • czy w ostatnich pięciu latach przed złożeniem wniosku wnioskodawca korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi TAK, system prosi o podanie liczby pełnych miesięcy urlopu.
 1. Planowany charakter udziału w realizacji stażu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce planowanego stażu w zakładce Miejsce odbycia stażu.
 3. Dane osobowe wypełniane są automatycznie na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu. Dane można edytować. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, a o zmianach należy niezwłocznie powiadomić NCN.
 4. Dane adresowe: należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
 5. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy, Dodaj z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy. W ostatnim wypadku należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
 6. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniają Wnioskodawca i Opiekun naukowy:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H.
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  • Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie H) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of ScienceTM Core Collection (Thomson Reuters), a dla paneli HS wg Web of ScienceTM Core Collection lub Publish or Perish. Wartości pięcioletniego Impact Factor (IF) czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (JCR; Thomson Reuters).
 7. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

Przebieg kariery naukowej wypełniają wnioskodawca i opiekun naukowy:

 • wnioskodawca wpisuje nazwy uczelni, instytutów lub innych jednostek organizacyjnych, specjalności, datę uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego,
 • opiekun naukowy przedstawia opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwy uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.

Dorobek naukowy podają wnioskodawca i opiekun naukowy. UWAGA: jeżeli Wnioskodawca lub Opiekun korzystali z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy, podane poniżej ograniczenia, tj. dziesięć i pięć lat wydłużają się o czas trwania urlopu.

a) dla paneli HS:

Wnioskodawca zamieszcza wykaz wszystkich dotychczasowych publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. W ocenie dorobku będzie brana pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH/ERIH Plus, JCR oraz zasięg krajowy lub światowy monografii; tam, gdzie to możliwe podać aktualny pięcioletni IF czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji. Tytuły prac muszą być wpisane w oryginalnym języku publikacji.

Opiekun naukowy podaje do dziesięciu najważniejszych/reprezentatywnych prac opublikowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed zgłoszeniem wniosku (tj. z lat 2005-2015; inne nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku). W ocenie dorobku będzie brana pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH/ERIH Plus, JCR oraz zasięg krajowy lub światowy monografii; tam, gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni IF czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji. Tytuły prac muszą być wpisane w oryginalnym języku publikacji.

b) dla paneli HS – nauki o sztuce:

Wnioskodawca i opiekun naukowy wypełniają zakładkę Dorobek naukowy – sztuka: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film.

Wnioskodawca podaje wykaz wszystkich swoich najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

Opiekun naukowy podaje do dziesięciu najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym z ostatnich dziesięciu lat przed zgłoszeniem wniosku np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

        c) dla paneli NZ i ST:

Wnioskodawca podaje wykaz wszystkich dotychczasowych publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

Opiekun naukowy podaje do dziesięciu najważniejszych/reprezentatywnych prac opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed zgłoszeniem wniosku (tj. z lat 2010-2015, inne publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku). Tytuły prac muszą być podane w oryginalnym języku publikacji.

Kolejne publikacje wprowadza się przyciskiem Dodaj, a następnie podaje autora/autorów, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni IF (jeżeli  czasopismo nie ma IF, należy wpisać zero), liczbę cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie jest cytowana, należy wpisać zero). Jeżeli Wnioskodawca/Opiekun naukowy nie mają żadnych publikacji należy wybrać nie dotyczy.

Proj. badawcze – wypełnia tylko wnioskodawca; należy podać: tytuły i numery projektów, źródła ich finansowania, lata i miejsce realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie.

Dośw. naukowe (Doświadczenie naukowe) –  wypełnia tylko wnioskodawca; opisuje doświadczenia zdobyte w kraju i za granicą, podając państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu (stypendium, fellowship itd.) oraz okres pobytu.

Wyróżnienia – wypełnia tylko  wnioskodawca. Wpisuje najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia, będące efektem prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę oraz inną aktywność naukową (np. wykłady plenarne na konferencjach), a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki wskazać aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych (plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych itd.).

Stypendia i nagrody – wypełnia tylko wnioskodawca. Należy podać wszystkie otrzymane stypendia i nagrody, otrzymane w trakcie kariery naukowej.UWAGA: Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie brał udziału w projektach naukowych), to należy w odpowiedniej zakładce napisać: nie dotyczy.

Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

7. Zakładka: PLANOWANE WYDATKI

W zakładce należy rozplanować poszczególne zadania badawcze w czasie trwania projektu, podać ich przewidywane koszty oraz uzasadnienie tych kosztów. Wprowadzane kwoty powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. Podczas wypełniania tej części formularza należy wziąć pod uwagę wszelkie wydatki związane z planowanymi badaniami: można zaplanować koszty uczestnictwa w konferencjach, zakup książek, odczynników, materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, usługi obce itd.

UWAGA! W ramach projektów FUGA nie można planować zakupu aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego.

Kolejne zadania w tabeli planowanych wydatków wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

UWAGA: Koszty podane w planowanych wydatkach muszą być identyczne z kosztami w zakładce Formy finansowania stażu podoktorskiego. System sygnalizuje ewentualne niezgodności, podświetlając na czerwono niezgodność w polu Różnica na samym dole tabeli. Przekroczenie dopuszczalnego limitu na badania naukowe jest również sygnalizowane pod tabelą. Jeżeli kwoty  są różne, należy je skorygować, bowiem takiego wniosku nie można ani wydrukować, ani wysłać do NCN. 

8. Zakładka: FORMY FINANSOWANIA STAŻU PODOKTORSKIEGO

Zakładka ta określa wysokość środków planowanych na staż w kolejnych latach kalendarzowych.

1. Planowany okres trwania stażu: czas trwania stażu i termin jego rozpoczęcia system OSF pobiera automatycznie z zakładki Informacje ogólne. Do chwili wydruku ostatecznej wersji wniosku i wysłania jej do NCN, czas trwania i termin rozpoczęcia stażu można  modyfikować.

2. Wsparcie finansowania stażu przez NCN: po naciśnięciu przycisku Edytuj pokazuje się tabela z automatycznie uzupełnionymi wartościami: Wynagrodzenie dla wnioskodawcy brutto i środki dla jednostki na zorganizowanie środowiska pracy. Wnioskodawca uzupełnia jedynie wysokość zaplanowanych środków na realizację badań naukowych. Kwota Razem w pozycji środki na realizację badań naukowych w kosztorysie musi być równa kwocie Razem w Planowanych wydatkach.  

Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych.

Należy pamiętać o limitach środków na badania, przeznaczonych na każde pełne dwanaście miesięcy stażu, które wynoszą odpowiednio: 24000 zł dla paneli HS i 72000 zł dla paneli ST i NZ. Wysokość finansowania jest proporcjonalna do liczby miesięcy zadeklarowanych jako czas stażu (np. dla projektu w panelu NZ, trwającego 28 miesięcy, maksymalna kwota, jaką może zaplanować Wnioskodawca, to 168000 zł.

UWAGA: System sygnalizuje, kiedy zostanie przekroczony limit środków na badania. Wydatki powinny być skalkulowane precyzyjnie i realistycznie, nie mogą być ani przeszacowane, ani niedoszacowane (NCN nie negocjuje kosztorysów); każdy wydatek powinien mieć swoje odzwierciedlenie w opisie planowanych badań.

9. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej zakładki należy wypełnić zakładki Wnioskodawca/Opiekun oraz Miejsce odbycia stażu.

W zakładce Oświadczenia Wnioskodawca zobligowany jest uzupełnić:

 • pkt 3: jeżeli wnioskodawca odbywał lub odbywa studia III stopnia  należy wskazać jednostkę, w której studia miały/mają miejsce. Jednostkę można wskazać na dwa sposoby: Wybierz z bazy OPI lub Dodaj jednostkę zagraniczną.
 • pkt 4: jeżeli Wnioskodawcy nadano stopień naukowy doktora, wpisuje żądane informacje i wskazuje jednostkę, która nadała mu  stopień. Jeżeli Wnioskodawcy nie nadano stopnia naukowego doktora, wpisuje termin, do którego uzyska stopień oraz wskazuje jednostkę, w której uzyska stopień doktora. Jednostkę wybiera się jak to opisane wyżej.
 • pkt 7:oświadczenia wnioskodawcy, należy odpowiedzieć na pytania TAK/NIE.

UWAGA! Jeżeli województwo, w którym znajduje się jednostka naukowa, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia, uzyskał/uzyska stopień naukowy doktora, był zatrudniony w ciągu dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej (zatrudnienie dotyczy tylko jednostek naukowych) jest tym samym województwem co województwo potencjalnej jednostki stażowej, system nie pozwoli na wydrukowanie i wysłanie wniosku. Wniosek taki nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz Uchwale Rady NCN nr 102/2014, z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie warunków konkursu FUGA 4 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

10. Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

Badania planowane podczas stażu należy opisać w języku polskim: dotyczy to wszystkich paneli, tj. NZ, ST i HS. Objętość opisu nie może przekroczyć dziesięciu stron (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Badania można opisać na dwa sposoby:

 1. bezpośrednio w formularzu, wypełniając kolejne zakładki: Cel naukowy, Znaczenie planowanych badań, Koncepcja i plan badań, Metodyka (metodologia), Literatura;
 2. w odrębnym pliku, który musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Jedynym akceptowanym formatem pliku jest PDF; plik należy załączyć do formularza.

UWAGA: Przed sporządzeniem opisu należy przeczytać w systemie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdej zakładce.

11. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU NAUKOWEGO

Treść umieszczona w tej zakładce jest bardzo istotna dla oceny wniosku. Trafność wyboru jednostki i związana z nią parametryzacja ustąpiła miejsca wadze osiągnięć naukowych zespołu badawczego. W tym miejscu należy scharakteryzować zespół naukowy prowadzący badania w jednostce będącej miejscem stażu, opisać prowadzone przez niego badania, komplementarność tych badań z pracami wnioskodawcy, perspektywę wykorzystania zdobytej podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy, możliwość ewentualnego zatrudnienia w jednostce stażowej, perspektywy współpracy z podmiotami spoza dotychczasowego ośrodka/środowiska naukowego, publikacji w czasopismach/wydawnictwach wyższej rangi, możliwości uczestnictwa w projektach badawczych itd.

12. Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

System podaje listę załączników, które należy dodać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

 1. Listy referencyjne; wnioskodawca dołącza minimum dwa listy. Akceptowalne są listy referencyjne w języku polskim lub angielskim. Nie jest konieczne załączenie oryginału listu do wersji drukowanej wniosku.
 2. Kopia dyplomu lub potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora.
 3. W przypadku osób, którym stopień doktora nie został jeszcze nadany: oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia.
 4. Oświadczenie o niewystępowaniu  pomocy państwa wraz z wypełnionym kwestionariuszem niewystępowania pomocy państwa. Ten załącznik należy dodać do wersji drukowanej wniosku i przesłać do NCN.
 5. Oświadczenie jednostki naukowej o wyrażeniu zgody na realizację stażu podoktorskiego przez wnioskodawcę. 

Jednostki nieotrzymujące dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazują dodatkowo informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki, patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań oraz aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań.

UWAGA: Osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność i następnie Pokaż szczegóły). System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. UWAGA: Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.