Przejdź do:

1. Rejestracja w systemie

Osoby, które nie mają  jeszcze konta w systemie OSF, muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy pomocy linku Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się w prawym górnym rogu ekranu). Po wypełnieniu wymaganych pól należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu Załóż konto. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło być aktywowane.

Osoby, które już mają konto w systemie OSF, mogą złożyć wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login i hasło, po czym  potwierdzić je przyciskiem Loguj. Zapomniane hasło można przywrócić, naciskając Pobierz login i hasło i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Osoby, które mają konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku (np. recenzenta), po zalogowaniu się powinny wybrać Chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF.

Po zalogowaniu się można zmienić swoje dane (w tym hasło) w zakładce Moje dane. Po zapamiętaniu zmian należy wrócić na stronę główną: odpowiedni  przycisk znajduje się po lewej stronie.

2. Tworzenie formularza

Formularz wniosku tworzy się po naciśnięciu przycisku Nowy wniosek. W tabeli Wnioski obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki należy wybrać: Wniosek o finansowanie krajowego stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (FUGA-4).  W oknie, które się wyświetli, należy wpisać Tematykę badań naukowych realizowanych podczas stażu w języku polskim, po czym wybrać z rozwijanej listy nazwę panelu, do którego będzie składany wniosek. Tytuł i panel można zmienić, w razie konieczności, w zakładce Informacje ogólne.

Wniosek przygotowuje się w języku polskim. W formularzu należy wypełnić wszystkie zakładki, zgodnie ze schematem podanym w systemie. Niewypełnienie jakiejkolwiek z wymaganych części wniosku dyskwalifikuje go podczas oceny formalnej.

Poszczególne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Treści wpisywane do okien należy każdorazowo zapamiętywać przyciskiem Zapisz.

UWAGA: Edycja i modyfikacje formularza, wymiana załączników lub skasowanie wniosku (przycisk Skasuj wniosek) możliwa jest tylko do momentu ostatecznego zatwierdzenia formularza poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij do Narodowego Centrum Nauki.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany staż podoktorski (zobacz: Miejsce odbycia stażu).

System nadaje każdemu wnioskowi numer identyfikacyjny (ID). Numer rejestracyjny (Nr rej.) początkowo jest tożsamy z ID, ale po formalnym przyjęciu wniosku przez NCN jest zmieniany na właściwy. W korespondencji z NCN można stosować którykolwiek z tych numerów.

3. Pomoc państwa, w tym pomoc de minimis

Możliwość udzielenia pomocy państwa, w tym de minimis (o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis) została wyłączona w warunkach konkursu FUGA 4, zaś rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 34) nie dopuszcza udzielenia innej pomocy państwa na finansowanie staży podoktorskich. W związku z tym wnioskodawca powinien zweryfikować, czy finansowanie stażu nie będzie stanowić pomocy państwa dla podmiotu będącego miejscem realizacji stażu.

W formularzu wniosku należy wypełnić Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa w zakładce Miejsce odbycia stażu. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy państwa, w tym pomocy de minimis. Po wybraniu Edytuj oświadczenie Wnioskodawca musi odpowiedzieć (TAK/NIE) na wygenerowane przez system pytania. Udzielone odpowiedzi wskażą, czy wnioskowane finansowanie nie stanowi dla podmiotu będącego miejscem stażu pomocy państwa.

W przypadku zakwalifikowania podmiotu jako starającego się o pomoc państwa, wypełnienie wniosku nie jest możliwe.