Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie OPUS 3 na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter informacyjny i mają służyć jako wskazówki pomocne przy opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 3 w edycji V, ogłoszonego 15 marca 2012 r.

Formularze wniosków dostępne są w systemie OSF, za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

  1. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  2. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
  3. TERMIN I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
  4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU