Kod CSS i JS

17 czerwca 2024 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 16 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 16 w systemie OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 września 2024 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Ważne zmiany:

 • w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.
 • w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.
 • Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

  A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Potencjalny wpływ) z wagą 60%;

  B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 40%.

 • Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym
 • Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym do realizacji zadań w projekcie przewidziane jest zaangażowanie na łączny okres co najmniej 72 miesięcy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek? 

Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1796, ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U z 2020 r. poz. 1383, ze zm.);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 );
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 oraz z 2022 r. poz. 1079);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13a. Prezes Głównego Urzędu Miar;

 1. osoba fizyczna;
 2. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat (od 01.01.2014 r. do 17.09.2024 r.):

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych (przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych);

MINIATURA, UWERTURA, ETIUDA i FUGA nie są konkursami na projekty badawcze w związku z tym nie są podstawą do realizacji ww. warunku nr 2.

 1. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2014 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (por. § 9 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO).

Kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
 • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Co najmniej pięć publikacji wykazanych w ankiecie kierownika projektu powinno być opublikowane w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2014 r.)

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż jednym projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO. Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.

Kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
 • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w ramach konkursu OPUS we współpracy LAP lub w ramach konkursu ogłaszanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe lub jest wskazana jako kierownik projektu w co najmniej jednym wniosku złożonym w NCN, będącym w ocenie lub zakwalifikowanym do finansowania, w ramach konkursu OPUS we współpracy LAP lub w ramach konkursu ogłaszanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe.

Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Możliwe kombinacje liczby projektów przedstawiono w tabeli poniżej.

Od 15 marca 2024 r.

Liczba kierowanych przeze mnie projektów badawczych1 NCN oraz wniosków2 złożonych w NCN Czy mogę składać kolejny wniosek o finansowanie projektu badawczego?
łącznie projekty badawcze LUB wnioski w konkursach krajowych3 projekty badawcze LUB wnioski w konkursach międzynarodowych4 w konkursie krajowym w konkursie międzynarodowym
0 0 TAK TAK
1 1 TAK TAK
2 2 0 NIE TAK
2 1 1 TAK TAK
2 0 2 TAK TAK
≥3 3 NIE NIE

Legenda:

1 Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu w ramach konkursów NCN do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu.

2 Do limitu wliczane są wnioski w trakcie oceny lub zakwalifikowane do finansowania.

3 Projekty badawcze lub wnioski w konkursach krajowych: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO oraz projekty badawcze HARMONIA, SYMFONIA, Covid-19.

4 Konkursy ogłaszane przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe, obejmują:

 • konkursy ogłaszane w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ERA-Net oraz Partnerstw Europejskich (UNISONO, POLONEZ, POLONEZ BIS);
 • konkursy ogłaszane przez sieci instytucji finansujących badania naukowe, niewspółfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym prowadzone w oparciu o współpracę LAP (OPUS LAP/ WEAVE, WEAVE UNISONO);
 • konkursy ogłaszane we współpracy dwustronnej między NCN a zagraniczną instytucją partnerską (GRIEG, POLS, IDEALAB, BEETHOVEN, BEETHOVEN CLASSIC BEETHOVEN LIFE, CEUS, MOZART, ALPHORN, ALPHORN COVID-19, DAINA, SHENG).

Jaki może być zakres tematyczny projektu?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie MAESTRO można zaplanować projekt badawczy trwający 36, 48 albo 60 miesięcy.

Jakie są rodzaje stanowisk dla członków zespołu badawczego?

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w realizację zadań badawczych mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN:

 • na stanowisku post-doc może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu;

Doktorant/student, który będzie pobierał stypendium naukowe NCN, musi zostać wybrany w drodze otwartego konkursu.

Stanowisko badacza (senior researcher) to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

Specjalistyczne stanowisko pomocnicze zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby wspierającej realizację projektu np. lab-manager, senior technician, statistical analyst itp.

Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu poszczególnych członków zespołu badawczego podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu oraz zakresu badań i oparty na realnych wyliczeniach. Kosztorys musi określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku tak na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej.

Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Zgodnie z Regulaminem budżet projektu (koszty kwalifikowalne) składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia dla kierownika projektu
 • 220 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku;
 • w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 10 000 zł miesięcznie.
 1. wynagrodzenia dla wykonawców projektu:
 • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc – 140 000 zł rocznie (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona);
 • stanowisko badacza (senior researcher) – 70 000 zł rocznie. UWAGA: stanowisko to musi być współfinansowane przez podmiot realizujący projekt w wysokości co najmniej 70 000 tys. zł rocznie;
 • specjalistyczne stanowisko pomocnicze – 100 000 zł rocznie;
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów – 15 000 zł łącznie w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu;
 • wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych;
 1. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Koszty publikacji monografii są kosztem niekwalifikowalnym i nie mogą być planowane.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Zwracamy uwagę na zmiany wprowadzone w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów.

Zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej.

Jeżeli kierownik projektu na etapie składania wniosku planuje zaangażowanie doktoranta będącego uczestnikiem szkoły doktorskiej, to może zaplanować stypendium doktoranckie w ramach budżetu wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów w maksymalnej wysokości:

 • 5 tys. zł do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta,
 • 6,5 tys. zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta.

Budżet w kategorii wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów w konkursie MAESTRO pozostaje bez zmian i wynosi 15 tys. zł w przeliczeniu na każdy planowany we wniosku miesiąc realizacji projektu. Na pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego po ocenie śródokresowej można zaplanować we wniosku dodatkowe 1,5 tys. zł miesięcznie na każdego doktoranta. Łączna kwota zwiększenia w przeliczeniu na każdy planowany we wniosku miesiąc realizacji projektu w konkursie MAESTRO nie może przekraczać 4,5 tys. zł.

Zmianie nie ulega maksymalna wysokość:

 • stypendium doktoranckiego dla doktorantów przed oceną śródokresową,
 • stypendium naukowego NCN dla studentów i doktorantów,
 • wynagrodzenia dla studentów i doktorantów.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach NCN.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych, czyli takich, które publikują zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły dostępne w ramach płatnej subskrypcji) pod warunkiem, że Version of Record (VoR, czyli wersja manuskryptu opublikowana w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma, inaczej zwana również wersją opublikowaną lub pdf-em wydawcy) lub Author Accepted Manuscript (AAM; czyli wersja ostateczna manusykryptu, stworzona przez autora, która obejmuje wszelkie zmiany dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo, inaczej zwana również post printem lub zaakceptowanym manuskryptem autora) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry) oraz w czasopismach transformacyjnych (czyli takich, których wydawcy wyrazili wolę transformacji części lub całości treści tych czasopism z modelu subskrypcji do otwartego dostępu. Aktualna lista czasopism, którym przyznano status czasopisma transformującego jest tutaj). Czasopisma transformacyjne muszą spełniać kryteria, które znajdują się w wytycznych dotyczących wdrożenia Planu S i umożliwić autorom publikowanie ich oryginalnych artykułów naukowych w otwartym dostępie.

Ścieżka publikacyjna nr. 3 obowiązuje tylko, gdy praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r.

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych i objętych umowami transformacyjnymi dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej Open Access wraz ze zmianami: 31 maja 2020 oraz 16 października 2023.

W umowach grantowych zawieranych po 1 stycznia 2021 roku dane będące podstawą publikacji naukowych stanowiących efekt realizacji projektów finansowanych przez NCN powinny być rzetelnie udokumentowane w sposób spełniający zasady maszynowego lub manualnego wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego użycia (tzw. FAIR Data). Tam gdzie to możliwe, dane te powinny być udostępniane w repozytorium, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain CC0 (która przekazuje dane do domeny publicznej, a autor na jej mocy zrzeka się praw do danych wynikających z prawa autorskiego, jednak w zakresie dozwolonym przez prawo danego kraju; licencja nie wpływa na prawa z patentu, czy też prawa do wizerunku lub prywatności). Należy zastosować standardy cytowania danych zawarte w Declaration of Data Citation Principles by FORCE 11 oraz na zasadach zawartych w TOP Guidelines. Metadane opisujące zestaw danych muszą spełniać wytyczne OpenAIRE.

Projekty, w przypadku których raporty końcowe zostaną złożone do NCN do 31 grudnia 2025 roku, mogą skorzystać z przejściowych zapisów łagodzących „Politykę Narodowego Centrum Nauki w sprawie otwartego dostępu do publikacji” (treść pisma). Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Zespół ds. Otwartej Nauki, w której omówiono możliwe ścieżki publikacji wraz ze zmianami (nagranie, prezentacja).

Formularz wniosku

Dokładny opis elementów wniosku znajduje się we wzorze Formularza wniosku oraz w punkcie I załącznika nr 1 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych stanowiącego załącznik do Uchwały Rady nr 59/2024 z dnia 6 czerwca 2024 pt: Kryteria oceny wniosków w konkursie MAESTRO.

Informacje, które należy podać w języku angielskim:

 1. dane kierownika projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także listę od 1 do 10 publikacji, które ukazały się w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw); w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; informacje o kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (do 5 projektów);
 2. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);
 3. plan badań (dodatkowo w języku polskim);
 4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
 5. streszczenie projektu;
 6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
 7. skrócony opis projektu (do 5 stron A4) wraz z bibliografią wyłączoną z limitu stron;
 8. szczegółowy opis projektu (do 15 stron A4) wraz z bibliografią wyłączoną z limitu stron;
 9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane tylko w przypadku projektów uwzględniających badania we współpracy międzynarodowej);
 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 12. kosztorys projektu sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Wzór formularza wniosku jest dostępny tutaj.

W zakładce Oświadczenia administracyjne pod nazwą Osoby wskazane we wniosku należy wpisać dane wszystkich osób, które były zaangażowane w przygotowanie wniosku lub będą zaangażowane w realizację projektu. Należy tutaj wymienić wszystkie osoby, których dane (imię, nazwisko, afiliacja) są podane w innych częściach wniosku. Obowiązek poinformowania tych osób, że ich dane zostały zawarte we wniosku i będą przetwarzane przez NCN spoczywa na Wnioskodawcy. Sekcja ta nie podlega ocenie.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez Koordynatora Dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

Etap I oceny obejmuje:

 • sporządzenie przez dwóch członków zespołu indywidualnych opinii oraz ich prezentacja w trakcie I sesji. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN niż ten, do którego został złożony wniosek, przewodniczący może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego zespołu;
 • ustalenie przez zespół oceny wniosku, uwzględniającej indywidualne opinie;
 • ustalenie listy wniosków skierowanych do etapu II oceny;
 • zredagowanie uzasadnień ocen końcowych dla wniosków, które nie zostały skierowane do etapu II oceny.

Podczas I etapu ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i w załącznikach do wniosku, z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu badawczego.

Następnie podczas pierwszego posiedzenia zespołu ekspertów na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do Etapu II.

Wniosek, w którym wskazano co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z panelu innego niż ten, w którym złożono wniosek i który został wskazany przez przewodniczącego jako wniosek wymagający przygotowania dodatkowej opinii indywidualnej jest traktowany jako wniosek interdyscyplinarny. Wniosek interdyscyplinarny w uzasadnionych przypadkach będzie podlegał dodatkowej ocenie eksperckiej w etapie I oceny.

Etap II oceny obejmuje:

 • sporządzenie przez minimum dwóch recenzentów indywidualnych opinii na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, z wyłączeniem skróconego opisu projektu badawczego. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa od wymagań dotyczących liczby indywidualnych opinii;
 • prezentację w trakcie II sesji przez ekspertów opinii przygotowanych przez recenzentów;
 • rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem projektu, przeprowadzaną przez ekspertów:
  - kierownik projektu jest powiadamiany przez Koordynatora o rozmowie kwalifikacyjnej nie później niż 14 dni przed jej planowanym terminem;
  - nie później niż 7 dni przed rozmową kwalifikacyjną Koordynator udostępnia kierownikowi projektu opinie dotyczące wniosku sporządzone przez ekspertów i recenzentów;
  - kierownik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim w siedzibie NCN.
  - w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach NCN zgadza się na przeprowadzenie rozmowy przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych;
  - niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie wniosku w konkursie.
 • ustalenie przez zespół oceny wniosku, uwzględniającej indywidualne opinie recenzentów, oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • ustalenie list rankingowych ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania;
 • zredagowanie uzasadnień ocen końcowych dla wniosków nierekomendowanych do finansowania.

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu w II etapie oceny merytorycznej jest prowadzona w języku angielskim i jest planowana w styczniu/lutym 2025 r.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

Skrócony i szczegółowy opis projektu należy przygotować wyłącznie w języku angielskim.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych w § 6 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO;
 3. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 4. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 5. ocenę możliwości realizacji planowanych badań;
 6. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 7. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko zespołu ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy to kryterium oceny zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący zespołu ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego zespołu ekspertów.

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż 17 marca 2025 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców oraz z wytycznymi dotyczącymi wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 16.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie MAESTRO 16, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. warunkami konkursu MAESTRO 16;
  2. wzorem formularza wniosku – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie OSF;
  3. regulaminem finansowania projektów NCN;
  4. procedurą składania wniosków.
 1. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku); w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 2. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku, gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki konkursu MAESTRO 16
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
 3. Panele NCN
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Koszty w projektach NCN
 6. Wzór formularza wniosku MAESTRO 16
 7. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 8. Pomoc publiczna
 9. Wytyczne dla wnioskodawców - uzupełnianie wniosku w systemie OSF
 10. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 11. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 12. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji wraz ze zmianami
 13. Instrukcja dotycząca Open Access
 14. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 15. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy MAESTRO 16
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 4. Uchwała Rady NCN w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki