Kod CSS i JS

15 grudnia 2022 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły chińskie w konkursie SHENG 3 określa NSFC.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w opisie wspólnego projektu (JPD) oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

UWAGA: termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych (Dz. U z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 5. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy
  z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 ze zm.);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13a. Prezes Głównego Urzędu Miar

 1. osoba fizyczna;
 2. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W wykazie publikacji kierownika projektu (przygotowanym według załączonego wzoru) należy przedstawić do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). Okres 10 lat, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, może być przedłużony w przypadkach określonych w uchwale w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze, (rozdział 6 pkt 6.5 lit. 5).

UWAGA: kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Jednocześnie kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Ponadto osoba wskazana jako kierownik projektu we wniosku krajowym w konkursie SHENG 3 nie może być osobą reprezentującą podmiot, w którym ma być realizowany projekt.

Czy są jakieś ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków krajowych są opisane szczegółowo w punkcie 5 uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 134/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

W konkursie SHENG 3 można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze z dyscyplin paneli ST (ST1-ST3, ST6-ST7, ST9-ST10) oraz HS (HS4) szczegółowo określonymi w załączniku nr 1 uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt trwający 36 miesięcy.

Jakie są wymagania dotyczące sporządzania opisu wspólnego projektu (Joint Project Description - JPD) oraz CV z wykazem publikacji?

Opracowywany wspólnie przez polski i chiński zespół badawczy opis wspólnego projektu (Joint Project Description, JPD) oraz CV z wykazem publikacji kierowników i wykonawców muszą zostać przygotowane wyłącznie w języku angielskim.

Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji kierowników i wykonawców projektu nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego złożonego w systemie OSF oraz w pozostałych załącznikach do tego wniosku.

Obowiązuje limit 30 stron dla JPD (rozmiar strony: A4, czcionka: Arial, wielkość czcionki: 11 albo 12, odstępy: 1,15, marginesy boczne: 2,5 cm, marginesy górne i dolne: 1,5 cm). W przypadku gdy plik JPD będzie przekraczał limit 30 stron, system OSF nie pozwoli na jego załączenie.

Należy załączyć CV kierowników oraz wykonawców polskiego i zagranicznego zespołu badawczego, przygotowane w języku angielskim, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji konkursowej wraz z wykazami publikacji kierowników projektu i wykonawców wskazanych z imienia i nazwiska. W CV należy przedstawić informacje dotyczące przebiegu kariery naukowej badacza, w tym: kierowania projektami badawczymi (jeśli dotyczy), doświadczenia naukowego w kraju i za granicą (jeśli dotyczy) oraz wykaz najważniejszych nagród i wyróżnień (jeśli dotyczy). Obowiązuje limit 8000 znaków na przedstawienie przebiegu kariery zawodowej.

Każdy kierownik projektu i wykonawca (wskazany z imienia i nazwiska) powinien przedstawić listę co najwyżej 10 publikacji, opublikowanych w ciągu 10 lat przed datą złożenia wniosku. Wykazanie publikacji starszych niż z okresu ostatnich 10 lat jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy polski kierownik projektu lub członek polskiego zespołu badawczego korzystali z dłuższych przerw w karierze naukowej, określonych w uchwale.

W przypadku prac przyjętych do druku, ale jeszcze nieopublikowanych, kierownik oraz członkowie polskiego zespołu badawczego muszą dołączyć listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku lub w wykazie publikacji wskazać numer DOI. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, publikacje te nie będą brane pod uwagę w procesie oceny wniosku.

CV z wykazem publikacji należy przedstawić wyłącznie dla tych członków polskiego zespołu badawczego, którzy nie będą wybierani w procedurze otwartych konkursów i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora. Niedopuszczalne jest imienne wskazywanie we wniosku krajowym i w opisie wspólnego projektu (JPD) osób, które będą wybierane w procedurze otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i w JPD mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Zarówno minimalna, jak i maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). Szczegółowe informacje na temat kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 3 zawiera Załącznik nr 2 do uchwały.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą środki przeznaczone na:

 • wynagrodzenia:
  1. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu (170 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku) lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc (140 000 zł rocznie – w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona);
  2. dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  3. stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 • inne koszty bezpośrednie, w tym:
  1. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
  2. usługi obce;
  3. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (UWAGA: koszty konsultacji i wizyt partnerów chińskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z NSFC, są niekwalifikowane);
  4. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
  5. inne koszty niemieszczące się w powyższych kategoriach, niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 3, w tym m.in.:
   • koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
   • specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
   • koszty publikacji wyników badań. W przypadku wydania monografii koszty mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Ponadto w projekcie badawczym można zaplanować działania mające na celu promocję realizowanego projektu i jego rezultatów.

Koszty pośrednie stanowią maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy przestrzegać regulacji dotyczących wysokości kosztów planowanych w projekcie, na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 3. Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie przyznawania stypendiów.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów, a w JPD – przez zespoły: polski i chiński, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów;
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a w JPD – w EUR;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu w opisie wspólnego projektu (JPD) musi być tożsamy z budżetem przedstawionym we wniosku krajowym w systemie OSF; uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu umieszczone we wniosku krajowym w OSF muszą być spójne z uzasadnieniami kosztów podanymi w JPD (mogą zostać skopiowane z wniosku krajowego w OSF do właściwej sekcji JPD);
 4. kosztorys polskiej części projektu w opisie wspólnego projektu (JPD) należy wyliczyć na podstawie ogłoszonego przez NBP średniego kursu walut obowiązującego w dniu przyjęcia przez Radę NCN uchwały w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze, tj. 1 EUR =  4,6976 PLN (kurs NBP z dnia 8 grudnia 2022 r.);
 5. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Zaplanowanie nieuzasadnionych kosztów w budżecie może skutkować odrzuceniem wniosku.

UWAGA:

 • brak szczegółowych uzasadnień kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu w JPD może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej; ocena merytoryczna wniosków w konkursie SHENG 3 dokonywana jest na podstawie opisu wspólnego projektu (JPD) i obejmuje m.in. ocenę zasadności kosztów planowanych na realizację polskiej części projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, dlatego uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu ujęte w opisie wspólnego projektu (JPD) muszą być wyczerpujące i szczegółowe oraz takie same jak uzasadnienia kosztów w systemie OSF. Nie jest wystarczające podanie tych uzasadnień wyłącznie w kosztorysie wypełnianym w systemie OSF, ponieważ kosztorys ujęty w systemie OSF nie jest przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów. Brak uzasadnień kosztów w JPD może skutkować odrzuceniem wniosku;
 • rozbieżności w kosztach zaplanowanych dla polskiego zespołu badawczego we wniosku krajowym i w JPD mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej;
 • zarządzeniem Dyrektora ustalono Politykę Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych, stypendiów i staży naukowych oraz działań naukowych finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Koszty publikacji monografii, będącej efektem realizacji projektu badawczego, nie są kosztami kwalifikowalnymi (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN. Szczegółowa procedura oceny monografii w Narodowym Centrum Nauki określona jest w Zarządzeniu nr 32/2022 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 2 czerwca 2022 r.

UWAGA: przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny. 

Publikacja rezultatów badań w Open Access

Narodowe Centrum Nauki wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. Centrum zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Więcej na temat zasad publikowania w trybie open access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu wykonawców podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego.

Przypominamy, że:

 • osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu;
 • niedopuszczalne jest imienne wskazywanie we wniosku krajowym i w opisie wspólnego projektu (JPD) oraz w CV z wykazem publikacji osób, które będą wybierane w procedurze otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc;
 • osoba planowana do zatrudnienia na stanowisku typu post-doc musi spełniać warunki określone w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 3.

Czy w ramach konkursu można ubiegać się o pomoc publiczną?

Tak. Jednak w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym projekt badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną.

Szczegółowe informacje dot. występowania pomocy publicznej w projektach badawczych finansowanych przez NCN można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 3 (pkt. 2.1.3. lit. c).

UWAGA: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

W jaki sposób poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego musi zostać złożony do NCN i do NSFC odpowiednio przez polski i chiński zespół badawczy. Wnioski w konkursie SHENG 3 składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych składanych do NCN i w systemie NSFC dla wniosków składanych do agencji chińskiej.

 • Wniosek krajowy do NCN należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2023 r., do godz. 16:00 CET w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl.
 • Wnioskodawca chiński składa w terminie do dnia 16 marca 2023 r., do godz. 16:00 CST komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków dostępnego na stronie http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/
 • Wspólny polsko-chiński wniosek o finansowanie projektu badawczego, załączany do wniosku krajowego w OSF, musi być tożsamy z wersją złożoną do NSFC.

UWAGA: informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być spójne z danymi zawartymi w JPD oraz w CV z wykazem publikacji. Rozbieżności mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG 3 odbywa się równolegle w NCN i NSFC, co oznacza, że każda z agencji przeprowadza oddzielnie ocenę formalną i merytoryczną. Ocena wniosków złożonych w NSFC przebiega zgodnie z regulacjami NSFC, a wniosków złożonych w NCN - zgodnie z regulacjami NCN. Finansowanie w konkursie SHENG 3 mogą otrzymać wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację obu agencji, NCN i NSFC.

OCENA FORMALNA

Ocena formalna wniosków krajowych w NCN dokonywana jest przez koordynatorów dyscyplin i obejmuje:

1) sprawdzenie kompletności wniosku krajowego;

2) weryfikację, czy dany wniosek krajowy spełnia wszystkie wymagania przedstawione w uchwale i ogłoszeniu o konkursie;

3) weryfikację, czy planowane wydatki przedstawione we wniosku krajowym oraz w opisie wspólnego projektu (JPD), w odniesieniu do polskiej części projektu, są zgodne z zasadami określonymi w załączniku dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 3;

4) weryfikację, czy dane zawarte w opisie wspólnego projektu (JPD) są zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku krajowym w systemie OSF.

Wniosek może być odrzucony ze względów formalnych także na późniejszym etapie oceny.

OCENA MERYTORYCZNA

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne, spełniające warunki konkursu określone w uchwale i ogłoszeniu, pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez NCN i NSFC.

Ocena merytoryczna w NSFC przebiega zgodnie z zasadami NSFC.

Ocena merytoryczna w NCN składa się z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku krajowym i załącznikach. Każdy wniosek krajowy oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów.

UWAGA:

W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów.

Podczas pierwszego posiedzenia, na podstawie dyskusji, zespół tworzy listę wniosków kierowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej. Następnie wnioski podlegają:

 1. ocenie specjalistycznej. Wnioski wysyłane są do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku krajowym i załącznikach.

Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia Zespół Ekspertów przygotowuje listę wniosków rekomendowanych do finansowania.

Lista wniosków rekomendowanych do finansowania przez Zespoły Ekspertów NCN stanowi podstawę do sformułowania ostatecznej listy rankingowej w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i NSFC. Finansowanie w konkursie SHENG 3 mogą otrzymać wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację w obu agencjach.

Po sformułowaniu ostatecznej listy rankingowej w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i NSFC, informacje o wynikach oceny merytorycznej wniosków w konkursie SHENG 3 zostaną udostępnione w systemie OSF oraz przekazane Wnioskodawcom w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczanej elektronicznie.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków w NCN można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów w konkursie SHENG 3.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosku?

Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 4. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 5. osiągnięcia naukowe kierowników oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierowników oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. komplementarność i zasadność współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
 10. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie SHENG 3.

UWAGA: wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej 0 lub „nie”, w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Zasada ta DOTYCZY RÓWNIEŻ kryterium oceny zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań w stosunku do przedmiotu badań w odniesieniu do chińskich zespołów badawczych.

UWAGA: błędnie lub niewystarczająco wypełnione sekcje zarządzania danymi i kwestii etycznych mogą skutkować odrzuceniem wniosku w trakcie oceny merytorycznej i  niezakwalifikowaniem go do finansowania.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są każdorazowo na daną edycję konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Wnioski mogą być oceniane także przez zespoły międzypanelowe (HS, ST) lub jeden zespół złożony z przedstawicieli wszystkich dyscyplin (superpanel).

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do końca listopada 2023 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku pytań zalecamy kontakt z pracownikami wymienionymi poniżej. Kontakt telefoniczny w godzinach 9-13.

Kontakt ds. ogólnych

Dr Magdalena Nowak 

tel. 

Pokaż numer

 

Magdalena Dobrzańska-Bzowska

tel.

Pokaż numer

 

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

Dr inż. Tomasz Szumełda

 

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Dr Katarzyna Jarecka-Stępień

 

Kontakt w NSFC:

Jin Xu

tel.:

Pokaż numer

 

Tech Support

tel.:

Pokaż numer

 

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie SHENG 3, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze;
  2. katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3.   

   UWAGA: przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny. 

  3. wzorem opisu wspólnego projektu - Joint Project Description (JPD) oraz CV z wykazem publikacji;
  4. wzorem formularza wniosku krajowego, określającym, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie OSF;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 4. przygotować:
 • opis wspólnego projektu badawczego (JPD) w języku angielskim oraz CV z wykazem publikacji kierowników i wykonawców polskiego i chińskiego zespołu badawczego,
 • w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów: porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 • listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym polskiego kierownika projektu i/lub członka polskiego zespołu badawczego wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek krajowy– tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN w terminie do 15 marca 2023 r., do godz. 16:00, CET.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków w NCN i NSFC;
 2. po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków, decyzja dyrektora NCN w sprawie odmowy lub przyznania środków, zostanie przekazana wnioskodawcy;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki i regulamin konkursu SHENG 3
 2. Koszty w projekcie badawczym w konkursie SHENG 3
 3. Call text – w j. polskim, w j. angielskim
 4. Opis wspólnego projektu – Joint Project Description (JPD) – w j. polskim, w j. angielskim, wersja edytowalna w j. angielskim
 5. Wzór CV wykonawców projektu - w j. polskim, w j. angielskim, wersja edytowalna w j. angielskim
 6. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych
 7. Panele obowiązujące w konkursie SHENG 3
 8. Wzór formularza wniosku
 9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 10. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów) 
 11. Pomoc publiczna
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 13. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 14. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 15. Procedura składania wniosków
 16. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji ze zmianami

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny wniosków w konkursie SHENG 3
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 2. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 3. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki