KONKURSY

MAESTRO 6, HARMONIA 6 I SONATA BIS 4 – rozstrzygnięte

Opublikowaliśmy wyniki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4. Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Wyniki konkursu TANGO

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiliśmy wyniki konkursu TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR. Na badania przyznano naukowcom łącznie niemal 40 mln zł.

Nowy konkurs HERA

Wraz z konsorcjum HERA zapraszamy do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the past. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu nauk humanistycznych, które badają wpływ wyobrażeń o przeszłości na teraźniejszość.

Infect-ERA ogłasza nowy konkurs

Wspólnie z konsorcjum Infect-ERA zachęcamy do udziału w międzynarodowym konkursie z zakresu chorób zakaźnych. Więcej informacji

Zapowiedź konkursu w ramach konsorcjum BiodivERsA

W maju 2015 r. konsorcjum BiodivERsA, do którego należy również NCN, ogłosi otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych wpisujących się w tematykę bioróżnorodności.

CO NOWEGO

Harmonogram konkursów NCN

W 2015 r. ogłosimy dziewięć rodzajów konkursów w czterech turach. W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu otworzymy dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na prowadzenie badań podstawowych.

Rankingi beneficjentów konkursów NCN

Prezentujemy rankingi beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2014 r. według liczby pozyskanych grantów oraz według wysokości finansowania. W pierwszej dziesiątce jednostek, które otrzymały największe finansowanie znalazło się pięć uniwersytetów, dwa instytuty PAN, dwie politechniki oraz jedna akademia.

Aneksy do umów – zaktualizowane

Aby usprawnić procesu wprowadzania zmian w projektach finansowanych przez NCN, zaktualizowaliśmy formularze aneksów do umów zawieranych z grantobiorcami. Szczegółowy wykaz aneksów znajduje się w zakładce Wprowadzanie zmian w projektach.

Działalność Komisji Odwoławczej NCN

W ramach Rady NCN działa Komisja Odwoławcza, która jest odpowiedzialna za rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora NCN. Prezentujemy statystyki dotyczące działalności Komisji w latach 2011-2014.

Wnioski odrzucone z przyczyn formalnych

W związku z nieprawdziwą informacją rozpowszechnianą przy okazji organizowanych komercyjnie szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków do NCN, publikujemy statystyki dotyczące wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych.

Zmiana rachunku bankowego jednostki

Informujemy, że zmiana rachunku bankowego, na który NCN przelewa jednostce środki finansowe na realizację projektów badawczych/staży/stypendiów oraz projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych nie wymaga aneksowania zapisów umowy. Więcej

Ustawa o ochronie zwierząt

Rada NCN przedstawiła swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

WYDARZENIA

Warsztaty dla pracowników administracyjnych

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN, które odbędą się 26 marca 2015 r. w siedzibie Centrum w Krakowie.

Posiedzenie Rady NCN

W styczniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w 2015 r. Podczas obrad plenarnych Rada przyjęła harmonogram konkursów na 2015 r., a przewodniczący powołał komisje specjalistyczne Rady NCN. Wybrano również nowy skład Komisji Odwoławczej oraz przewodniczących i członków Zespołów Ekspertów.

PUBLIKACJE

NCN a jakość wyższych uczelni

Zapraszamy do lektury książki Idea uniwersytetu pod redakcją prof. Piotra Sztompki i dra Krzysztofa Matuszka, a szczególnie rozdziału Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.