KONKURSY

Znamy kolejne wyniki konkursu MINIATURA 4

W listopadzie opublikowaliśmy  trzecią i czwartą – ostatnią już – listę rankingową w konkursie MINIATURA 4. Do grona laureatów dołączyło 266 naukowców, którym zostały przyznane środki pieniężne o łącznej wartości prawie 10,3 mln zł. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pojedynczych działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Ogłoszenie wyników konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Dwudziestego listopada ogłosiliśmy wyniki konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Spośród rekordowej liczby 4096 złożonych wniosków, aż 595 z nich otrzyma finansowanie na łączną kwotę ponad 487 mln zł. Przyznane środki umożliwią realizację projektów badawczych prowadzonych w ramach badań podstawowych. Beneficjentami grantów są naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej. Listy rankingowe obydwu konkursów są dostępne tutaj.

POLONEZ BIS na horyzoncie

120 badaczy przyjedzie do Polski w ramach kontynuacji programu POLONEZ. NCN ogłosi trzy konkursy w latach 2021 i 2022. Laureaci przeprowadzą się nad Wisłę na 24 miesiące, aby w polskich instytucjach prowadzić badania podstawowe. Będą mieli możliwość swobodnego wyboru tematu badań i przyszłego pracodawcy. Oprócz pełnego wynagrodzenia, finansowanego w większości ze środków UE, program POLONEZ BIS zaoferuje naukowcom do 100 000 euro na realizację własnych projektów badawczych i zatrudnienie zespołów. Program uzupełni bogaty cykl szkoleń oraz staży międzysektorowych. Pierwszy konkurs programu POLONEZ BIS otwieramy we wrześniu 2021 roku. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego warunkami, śledzenia profilu programu w portalu LinkedIn, a także poznania laureatów pierwszej edycji.

Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Konkurs ENUTC Call 2021 zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych to kwiecień 2021 r. Jednocześnie sieć JPI Urban Europe zaprasza naukowców i innych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie uszczegółowienia planowanych tematów konkursu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej sieci JPI Urban Europe.

Zapowiedź trzynastej edycji konkursu sieci JPIAMR

Sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) zapowiedziała otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pn. One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR. Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć istotny wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe. Udział polskich badaczy w konkursie zostanie sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, które przeznaczyło na ten cel kwotę 500 000 euro. Nabór wniosków wstępnych rozpocznie się na początku 2021 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie JPIAMR.

Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci Forest Value

Sieć Forest Value zapowiedziała nowy konkurs pn. Forest Value Joint Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu gospodarki leśnej, który zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r. Termin składania wniosków zaplanowano na kwiecień 2021 r. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na oficjalnej stronie sieci Forest Value.


CO NOWEGO

Rejestracja podmiotu w Research Organization Registry w związku z udostępnieniem do użytku narzędzia Journal Checker Tool

COAlition S stworzyło narzędzie ułatwiające naukowcom sprawdzenie, czy czasopismo naukowe, w którym chcieliby oni opublikować wyniki projektu finansowanego ze środków NCN, spełnia kryteria zgodności z Polityką Otwartego Dostępu i wymogami Planu S. Narzędzie pod nazwą Journal Checker Tool (JCT) zostało udostępnione do użytku publicznego 18 listopada. Narodowe Centrum Nauki brało czynny udział w testach stworzonej przez cOAlition S wyszukiwarki, które wykazały, że wiele polskich jednostek naukowych nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego ROR, niezbędnego dla weryfikacji zgodności publikacyjnych przy użyciu narzędzia JCT. W związku z tym prosimy wszystkich beneficjentów środków NCN o sprawdzenie, czy posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ROR.

Prestiżowy grant ERC dla laureatów konkursów NCN

Piątego listopada Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła listę zwycięzców prestiżowego konkursu Synergy Grants. Wśród wytypowanych do finansowania wniosków znalazł się projekt „Precyzyjna kalibracja kosmicznej skali odległości w dobie wielkich przeglądów” pod kierownictwem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, wielokrotnego laureata konkursów NCN. W pracach badawczych uczestniczy również prof. Bożena Czerny, była członkini Rady NCN oraz podwójna beneficjentka grantów NCN, która koordynuje realizacje badań ze strony Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Pełna lista laureatów konkursu jest dostępna na stronie ERC.

Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym ERC

Prof. Andrzej Jajszczyk, pierwszy dyrektor NCN, został powołany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe. Prof. Jajszczyk będzie odpowiedzialny za nauki fizyczne i techniczne, a jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje na temat nominacji są dostępne na stronie ERC.

Członkini Rady NCN dr hab. Justyna Olko laureatką nagrody Falling Walls 2020

Dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie zwycięzców konkursu Falling Walls 2020 w ramach World Science Summit/Berlin Science Week organizowanego przez Falling Walls Foundation. Członki Rady NCN została wyróżniona w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za szczególną działalność na rzecz promocji wielojęzyczności i rewitalizacji języka. Tytuł Naukowego Przełomu Roku w swojej kategorii otrzymała wraz z dziewięcioma innymi finalistami, którzy zostali wybrani spośród ponad 900 nominowanych kandydatów z całego świata.

Dwa pierwsze Komponenty badawcze finansowane przez NCN

Dwudziestego listopada Narodowe Centrum Nauki zakończyło ocenę dwóch pierwszych wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, którym przyznano środki pieniężne w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i skierowane do finansowania ze środków NCN. Pierwsza lista Komponentów badawczych finansowanych przez NCN jest dostępna tutaj.

Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA - European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies. Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się w I kwartale 2021 r. Szczegółowe informacje nt.  konkursu znajdują się na stronie sieci CHIST-ERA.

Oświadczenie Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie autonomii działalności naukowej

Rada Narodowego Centrum Nauki wydała oficjalne oświadczenie nt. kontynuacji działań zapewniających apolityczność funkcjonowania nauki w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią deklaracji.

Termin złożenia raportów końcowych

Informujemy i przypominamy, że raporty końcowe z realizacji grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które zakończą się w dniu 9 listopada lub później, powinny zostać złożone w Centrum w terminie wynikającym z umowy.


PUBLIKACJE

Badania procesu widzenia dwufotonowego jako pomoc w rozwoju diagnostyki chorób oczu

Dr inż. Katarzyna Komar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kieruje badaniami, których zadaniem jest opisanie nowego rodzaju widzenia opartego o nieliniowy proces optyczny zachodzący w żywej tkance ludzkiego oka – absorpcję dwufotonową w fotoreceptorach. Projekt ma na celu pogłębioną charakterystykę różnych aspektów dwufotonowego widzenia w oparciu o badania psychofizyczne progów czułości, czyli minimalnej mocy powodującej wrażenie wzrokowe. Zaproponowane badania zrealizowane dzięki finansowaniu w konkursie OPUS 12 poszerzą wiedzę o cyklu widzenia oraz o jego przebiegu, kiedy zostanie on zainicjowany przez akt absorpcji dwufotonowej. Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj.

Struktura RNA genomu koronawirusa SARS-CoV-2 szczegółowo zbadana

Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytetu w Groningen oraz Uniwersytetu w Lejdzie, wykorzystując szereg zaawansowanych technik, szczegółowo zbadali strukturę RNA genomu koronawirusa SARS-CoV-2. Przedstawione wyniki badań stanowią potencjalną bazę do opracowania leków przeciwwirusowych na COVID-19. Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Janusza Bujnickiego z MIBMiK w Warszawie były częściowo finansowane w ramach konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19. Wyniki prac opublikowano w czasopiśmie „Nucleic Acids Research”.

O ogromnym znaczeniu nauk humanistycznych we współczesnym świecie

Podczas tegorocznego Being Human Festival zaprezentowano animację pt. „Humanities Matter”. Ten krótki projekt filmowy wyreżyserowany przez Annlin Chao oraz wspierany przez badaczy HERA (Humanities in the European Research Area) w  niecałe 3 minuty wyjaśnia, dlaczego nauki humanistyczne mają istotne znaczenie dla naszego społeczeństwa, szczególnie w czasach globalnego kryzysu. Film wraz z dyskusją panelową poświęconą zagadnieniu roli humanistyki w świecie można obejrzeć na oficjalnej stronie HERA.

O rejestracji neutrin słonecznych typu CNO w prestiżowym czasopiśmie „Nature”

Międzynarodowy zespół BOREXINO realizujący z udziałem grupy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego eksperyment o tej samej nazwie opublikował w czasopiśmie „Nature” doniesienie o bezprecedensowej detekcji neutrin z cyklu CNO produkowanych w Słońcu. To rewolucyjne osiągnięcie stanowi fundamentalny sukces w dziedzinie astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych. Badania prowadzone w ramach eksperymentu BOREXINO przez grupę z Instytutu Fizyki UJ finansowane są w ramach konkursów HARMONIA i SONATA BIS. Cały artykuł można przeczytać tutaj.