30 kwietnia 2020 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs ALPHORN-COVID-19 jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). W konkursie ALPHORN-COVID-19 rolę agencji wiodącej pełni SNSF.

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19:

 • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (projekty we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej) oraz
 • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Szczegółowe tematy konkursu zostały określone w dokumentacji programu SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Do konkursu może zostać złożony wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego, w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W konkursie ALPHORN–COVID-19 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski składa się w systemach informatycznych:

 • mySNSF (SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
 • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

Dodatkowo, w przypadku projektów we współpracy trójstronnej, realizowanych przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol, każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej zaangażowanej w ten projekt instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów (m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja tego wymaga); wnioski składane są przez właściwe zespoły badawcze do: DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) lub FWF (Austrian Science Fund) lub GAČR (Grantová agentura České republiky) lub ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) lub FNR (Luxembourg National Research Fund) lub Provincial Administration South Tyrol/Alto Adige.

W NCN do konkursu ALPHORN-COVID-19 przyjmowane będą wnioski krajowe, do których dołączone będą wnioski wspólne przygotowane we współpracy przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii (w przypadku projektów we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej), jak również przez zespoły z Polski i Szwajcarii oraz z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (w przypadku projektów we współpracy trójstronnej). W każdym z przypadków wniosek należy przygotować zgodnie z wymaganiami SNSF (agencji wiodącej w konkursie) określonymi w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. do g. 17:00. Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu, w tym z treścią Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN):

 1. uczelnie,
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 1. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
 2. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 1. Polska Akademia Umiejętności,
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
 3. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt. 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,
 4. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
 5. biblioteki naukowe,
 6. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może występować w roli kierownika? 

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie ALPHORN-COVID-19.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Szczegółowe tematy konkursu zostały określone w dokumentacji programu SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym panelu NCN. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu.

Częścią oceny merytorycznej przeprowadzanej w SNSF jako agencji wiodącej jest sprawdzenie, czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych.

Jaki może być czas realizacji zaplanowanych badań?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące, przy czym zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt.

Jak zaplanować kosztorys?

Budżet zaplanowany na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie ALPHORN-COVID-19 (załącznik do Regulaminu). Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie przyznawania stypendiów.

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe, w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe;
 5. wizyty, konsultacje (uwaga: niekwalifikowane są koszty konsultacji i wizyt partnerów szwajcarskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z SNSF oraz w przypadku projektów trójstronnych również partnerów z Niemiec, Austrii, Czech, Słowenii, Luksemburga, Południowego Tyrolu otrzymujących równoległe finansowanie z DFG, FWF, GAČR , ARRS, FNR lub Provincial Administration South Tyrol/Alto Adige );
 1. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 2. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie ALPHORN-COVID-19 (załącznik do regulaminu).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół,  a we wniosku wspólnym – przez wszystkie zespoły badawcze (w tym polski) zaangażowane w dany projekt
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w złotych, a w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym –  w euro;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym;
 4. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym: 1 EUR=4,5432 PLN (kurs z dnia: 29 kwietnia 2020 r.);
 5. minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł;
 6. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne
  w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

UWAGA:

 • obowiązkowo wymagane jest podanie w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym szczegółowych uzasadnień kosztów; wysokość kosztów oraz uzasadnienia wydatków zaplanowanych do poniesienia przez polski zespół muszą być spójne z kosztami i uzasadnieniami podanymi w systemie ZSUN/OSF;
 • w tabeli budżetowej koszty wprowadzone w PLN zostaną przeliczone na EUR automatycznie zgodnie z kursem euro: 1 EUR=4,5432 PLN (kurs z dnia: 29 kwietnia 2020 roku);
 • ocena merytoryczna w SNSF jako agencji wiodącej dokonywana jest na podstawie wniosku wspólnego i obejmuje m.in. ocenę zasadności kosztów planowanych na realizację polskiej części projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, dlatego też uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu ujęte w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym muszą być wyczerpujące i szczegółowe oraz spójne z uzasadnieniami kosztów ujętymi w systemie ZSUN/OSF; brak tego uzasadnienia może spowodować odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy jednak pamiętać, że zasadność zaangażowania poszczególnych członków zespołu badawczego w stosunku do realizacji projektu podlega ocenie merytorycznej. W formularzu wniosku w systemie ZSUN/OSF należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków polskiego zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN w konkursie ALPHORN-COVID-19.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie ALPHORN-COVID-19 nie jest dopuszczalna pomoc publiczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym przez:

 • NCN i SNSF jako agencję wiodącą (w przypadku projektów we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej);
 • NCN, SNSF oraz DFG, FWF, ARRS lub Provincial Administration South Tyrol/Alto Adige - w przypadku projektów we współpracy trójstronnej.

Wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez wszystkie zaangażowane instytucje dokonujące tej oceny zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej, którą przeprowadzi SNSF jako agencja wiodąca, zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Ocena formalna jest pierwszym etapem analizy wniosków. W NCN ocena ta jest przeprowadzana przez Koordynatora Dyscyplin, w oparciu o kryteria formalne obowiązujące w konkursie ALPHORN-COVID-19.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez wnioskodawców, które decydują o odrzuceniu wniosku na tym etapie oceny w NCN należą m.in.:

 • brak uzasadnień kosztów zaplanowanych dla zespołu polskiego w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym; ocena merytoryczna w SNSF jako agencji wiodącej jest dokonywana na podstawie wniosku wspólnego i obejmuje m.in. ocenę zasadności kosztów planowanych na realizację polskiej części projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, dlatego też uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu ujęte w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym muszą być wyczerpujące i szczegółowe. Ponadto, zarówno koszty, jak i uzasadnienia zaplanowanych wydatków we wniosku wspólnym muszą być spójne z kosztami i uzasadnieniami kosztów podanymi w systemie ZSUN/OSF;
 • niewłaściwe przeliczenie budżetu (różnice w kosztach w budżecie na realizację zadań przez zespół polski w tabeli budżetowej we wniosku wspólnym i we wniosku krajowym wynikające m.in. z błędnego przeliczenia kursu EUR/PLN lub z niespójności zaplanowanych wydatków); UWAGA: w konkursie ALPHORN-COVID-19 kosztorys polskiej części projektu badawczego w tabeli budżetowej zostanie przeliczony automatycznie zgodnie z kursem euro: 1 EUR=4,5432 PLN (kurs z dnia: 29 kwietnia 2020 roku);
 • wymienienie z imienia i nazwiska we wniosku krajowym, we wniosku wspólnym lub w opisie projektu osób, które zgodnie z regulaminem konkursu należy wybrać w ramach otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc;
 • niespójność informacji podanych we wniosku wspólnym i krajowym;
 • niekompletność wniosku;
 • złożenie wniosku tylko do jednej z instytucji zaangażowanych w konkurs.

Ocena merytoryczna

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Zasady oceny merytorycznej wniosków wspólnych określa SNSF jako agencja wiodąca.

Szczegółowe warunki oceny merytorycznej w SNSF określają dokumenty obowiązujące w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Po zakończeniu oceny merytorycznej, SNSF przekaże NCN i innym zaangażowanym instytucjom finansującym badania naukowe (w przypadku projektów we współpracy trójstronnej) informację o wyniku oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania. Następnie, lista ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Dyrektora NCN. Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze zostaną przyznane przez Dyrektora NCN. Szczegółowe zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN-COVID-19 określa Regulamin.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w SNSF. Warunki konkursu po stronie SNSF określają dokumenty obowiązujące w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN do końca października 2020 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie ALPHORN-COVID-19, w tym Wytycznych dla polskich zespołów badawczych, a w przypadku dalszych wątpliwości o skontaktowanie się z pracownikami NCN.

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

 • dr Anna Wieczorek
  • e-mail: anna.wieczorek@ncn.gov.pl

Koordynator – Nauki o Życiu

 • dr Jadwiga Spyrka
  • e-mail: jadwiga.spyrka@ncn.gov.pl

Kontakt ds. ogólnych

Kontakt w SNSF

 • Stéphanie Wyss
  • e-mail: stephanie.wyss@snf.ch
  • tel. 031 308 22 22.

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2020 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie ALPHORN–COVID-19, należy:

 1. zapoznać się z dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie  warunków  przeprowadzania konkursu ALPHORN–COVID-19;
  2. regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN–COVID-19, organizowanego we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure);
  3. Wytycznymi dla polskich zespołów badawczych;
  4. wytycznymi SNSF dotyczącymi przygotowania wniosku wspólnego – w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.
 1. zapoznać się z procedurą składania wniosków do NCN;
 2. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury obowiązujące u wnioskodawcy, mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 3. przygotować:
 4. w przypadku gdy wnioskodawcą po stronie polskiej jest grupa podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji danego projektu badawczego.

Przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy wersja wniosku wspólnego przygotowanego do złożenia w NCN jest tożsama z wnioskiem wspólnym złożonym przez partnera szwajcarskiego w SNSF;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie - kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny formalnej wniosków w NCN i SNSF, a w przypadku projektów trójstronnych – również w DFG, FWF, GAČR , ARRS, FNR lub Provincial Administration South Tyrol/Alto Adige;
 2. przeprowadzony zostanie proces oceny merytorycznej wniosków w SNSF;
 3. eksperci oceniający wnioski w SNSF dokonają wyboru projektów rekomendowanych do finansowania;
 4. SNSF przekaże NCN listę projektów rekomendowanych do finansowania;
 5. zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego przez polski zespół badawczy;
 6. NCN podpisze umowę o finansowanie projektu badawczego z polskim podmiotem i kierownikiem polskiego zespołu badawczego;
 7. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

Zasady odwołań w konkursie ALPHORN regulują par. 44-46 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN–COVID-19, organizowanego we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

Dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała w sprawie warunków przeprowadzania konkursu ALPHORN–COVID-19 na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN–COVID-19, organizowanego we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure);
 3. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie ALPHORN–COVID-19
 4. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych
 5. Panele NCN
 6. Wzór formularza wniosku krajowego
 7. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 8. Pomoc publiczna
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 10. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym 
 11. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 12. Procedura składania wniosków krajowych
 13. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 14. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN – z uwzględnieniem § 44-46 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN–COVID-19, organizowanego we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
 15. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 16. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 17. Zalecenia Rady NCN dotyczące badań z udziałem ludzi