Kod CSS i JS

15 września 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 22 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

UWAGA: wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

  • zespoły badawcze z Austrii – do FWF,
  • zespoły badawcze z Czech – do GAČR,
  • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS,
  • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG,
  • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosku,

najpóźniej w czerwcu 2022 r.

w terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosku, w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów,

najpóźniej w listopadzie 2022 r.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech, Słowenii i Szwajcarii – do końca lipca 2022 r.
  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec –do końca października 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z webinarium informacyjnego dla wnioskodawców, którzy planują złożyć wnioski OPUS LAP.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli:

  1. uczelnia,
  2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.),
  4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.),
  5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
  7. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  8. Polska Akademia Umiejętności,
  9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
  10. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,
  11. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.),
  12. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.),
  13. biblioteka naukowa,
  14. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402 ze zm.),
  15. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  16. osoba fizyczna,
  17. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-15.

Który wniosek złożyć? Wniosek OPUS czy wniosek OPUS LAP?

 

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2011 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

W przypadku wniosków OPUS LAP, dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu: w projektach we współpracy dwustronnej – dwóch, a w trójstronnej - trzech, odpowiednio; kierownika polskiego zespołu badawczego i kierownika/ -ów zagranicznych zespołów badawczych.

UWAGA: kierownik polskiego zespołu badawczego jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Ponadto, kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.

Co to jest program Weave?

Program Weave opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe, a jego celem jest uproszczenie procesu składania i oceny wniosków na wielostronne międzynarodowe projekty badawcze. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure – LAP). Procedura LAP jest nowym standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe. Kluczowe zasady tej procedury to:

  • wykorzystanie krajowych konkursów prowadzonych przez instytucje partnerskie do oceny merytorycznej nie tylko wniosków krajowych, ale także wniosków międzynarodowych dwustronnych i wielostronnych, konkurujących na równych zasadach z wnioskami krajowymi,
  • zaufanie co do jakości oceny wniosków w gronie instytucji podejmujących taką współpracę.

Dzięki temu, wnioski o finansowanie projektów angażujących co najmniej dwie grupy badawcze z różnych krajów w celu realizacji wspólnych badań, będą oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z zaangażowanych w dany projekt zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą podlegają zatwierdzeniu przez pozostałe instytucje współorganizujące konkurs, które przyznają finansowanie na realizację projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

W przypadku konkursu OPUS 22 współpraca LAP możliwa jest w ramach współpracy w programie Weave między NCN, a:

  • FWF - Austrian Science Fund,
  • GAČR - Czech Science Foundation,
  • ARRS - Slovenian Research Agency,
  • DFG - German Research Foundation,
  • SNSF - Swiss National Science Foundation.

Zespół badawczy z Polski jest wnioskodawcą koordynującym odpowiedzialnym za złożenie wniosku OPUS LAP do NCN. NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 22 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP o finansowanie projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Niemiec, Słowenii lub Szwajcarii.

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie współpracy NCN o inne instytucje finansujące badania naukowe uczestniczące w programie Weave. Program Weave zastąpił w NCN dwustronne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej (CEUS).

UWAGA: nabór wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowenii i Szwajcarii, w przypadku których rolę agencji wiodącej pełnią FWF, GAČR, DFG, ARRS i SNSF prowadzony jest w konkursie Weave-UNISONO.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku PRELUDIUM BIS lub we wniosku SONATA.

UWAGA: wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

  • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
  • ST – nauki ścisłe i techniczne;
  • NZ – nauki o życiu.

UWAGA: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP
  • 12 miesięcy
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
  • 48 miesięcy
  • współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii
    • 24 miesiące
    • 36 miesięcy
    • 48 miesięcy
  • współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech
    • 24 miesiące
    • 36 miesięcy

UWAGA: czas trwania projektu powinien być ten sam (jeśli to możliwe) lub jak najbardziej zbliżony dla wszystkich zaangażowanych w dany projekt zespołów.

Jakie są rodzaje stanowisk dla członków zespołu badawczego?

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

UWAGA: we wniosku OPUS-LAP nie można planować zaangażowania w realizację projektu badawczego osoby na stanowisku badacza (senior researcher).

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA: na stanowisku post-doc może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. Osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu.

Doktorant, który będzie pobierał stypendium naukowe NCN musi zostać wybrany w drodze otwartego konkursu.

Stanowisko badacza (senior researcher) to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i odbyła zagraniczny/e staż/e podoktorski/e, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie. Wymogi stawiane osobie, która może być zatrudniona na stanowisku badacza (senior researcher) określa regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu poszczególnych członków zespołu badawczego podlega ocenie Zespołu Ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach. W konkursie OPUS, NCN nie określa minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu. Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

  1. wynagrodzenia dla kierownika projektu – 150 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku; w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 3 000 zł miesięcznie.
  2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu:
    • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc – 120 000 zł rocznie (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona),
    • stanowisko badacza (senior researcher) – 60 000 zł rocznie. UWAGA: stanowisko to musi być współfinansowane przez podmiot realizujący projekt w wysokości co najmniej 60 000 tys. zł rocznie; stanowisko nie może być planowane w przypadku wniosku OPUS LAP,
    • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów (maks. 10 000 zł na każdy miesiąc realizacji projektu),
    • tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych,
  3. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
  4. zakup materiałów i drobnego sprzętu,
  5. usługi obce,
  6. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (UWAGA: w przypadku wniosku OPUS LAP, koszty konsultacji i wizyt współpracowników z instytucji badawczych otrzymujących równoległe finansowanie z FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF są niekwalifikowane);
  7. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,
  8. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA: koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Na koszty pośrednie składają się:

  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie,
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

UWAGA: w przypadku wniosku OPUS LAP, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest tabela budżetowa, w której należy przedstawić kosztorysy projektu badawczego dla wszystkich zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt, sporządzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w FWF, GAČR, DFG, ARRS lub SNSF. W tabeli budżetowej należy wybrać i wypełnić właściwą dla danego zespołu sekcję w tabeli Excel.

W kosztorysach tych należy uwzględnić zarówno koszty, o jakie zagraniczny zespół badawczy wnioskuje do FWF, GAČR, DFG, ARRS lub SNSF, identyczne z kosztami wykazanymi we wnioskach krajowych składanych do tych instytucji, jak również uzasadnienia wszystkich podanych kwot. Należy mieć na uwadze, że kosztorysy projektu badawczego po stronie zagranicznej ujęte w tabeli budżetowej będą przedmiotem oceny merytorycznej w zakresie zasadności kosztów planowanych na realizację projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań. UWAGA: brak uzasadnień kosztów podanych w tabeli budżetowej może skutkować odrzuceniem wniosku.

Kwoty kosztów w tabeli budżetowej należy wprowadzić w EUR (w przypadku kosztorysów austriackich, słoweńskich oraz niemieckich zespołów badawczych), w CZK (w przypadku kosztorysów zespołów czeskich) lub w CHF (w przypadku kosztorysów zespołów szwajcarskich), zgodnie z kursami walut:

  • 1 EUR = 4,5315 PLN
  • 1 CZK = 0,1784 PLN
  • 1 CHF = 4,1663 PLN

Wypełniona tabela budżetowa powinna być załączona do wniosku OPUS LAP.

UWAGA: w przypadku wniosków OPUS LAP, w systemie ZSUN/OSF możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz przykłady tabeli budżetowej znajdują się w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych składających wnioski OPUS LAP.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

  1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ),
  2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line,
  3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wnioskach:

UWAGA: poniższe informacje należy podać w języku angielskim.

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

1. dane kierownika projektu, w tym:

  • informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także lista od 1 do 10 publikacji; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych;
  • informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN lub innych konkursów krajowych lub międzynarodowych;

w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw);

1. dane kierowników projektu (kierownika polskiego zespołu badawczego oraz kierownika/-ów zagranicznego/-ych zespołu/-ów badawczego/-ych), w tym:

  • informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także lista od 1 do 10 publikacji; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych;
  • informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN lub innych konkursów krajowych lub;

w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw);

2. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);

2. podstawowe dane o wniosku i podmiotach, w których będzie realizowany projekt (dodatkowo, dla polskich podmiotów, w języku polskim);

3. plan badań (dodatkowo w języku polskim);

3. plan badań przedstawiający zadania badawcze zaplanowane dla polskiego zespołu badawczego (dodatkowo w języku polskim) oraz dla każdego zagranicznego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt

4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu; 4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
5. streszczenie projektu; 5. streszczenie projektu;
6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim); 6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
7. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4); 7. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4);
8. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4); 8. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4);
9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane tylko w przypadku projektów realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub we współpracy z zagranicznymi partnerami); 9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane w przypadku projektów realizowanych we współpracy LAP lub przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub we współpracy z zagranicznymi partnerami);

UWAGA: NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/ porozumień) potwierdzających współpracę LAP między polskimi i zagranicznymi zespołami badawczymi

10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach; 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku; 11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
12. kosztorys projektu sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 12. kosztorys projektu badawczego po stronie polskiej sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz kosztorysy projektu badawczego po stronie zagranicznej, ujęte w tabeli budżetowej, sporządzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF
FORMULARZ WNIOSKU OPUS FORMULARZ WNIOSKU OPUS LAP

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna dokonywana jest:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

przez koordynatora dyscyplin NCN

przez koordynatora dyscyplin NCN oraz przez instytucje partnerskie FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, w odniesieniu do wniosków złożonych przez zagraniczne zespoły badawcze, zgodnie z zasadami określonymi przez te instytucje.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

UWAGA: wnioski OPUS LAP będą oceniane w ramach konkursu OPUS 22 wraz z innymi wnioskami złożonymi w tym konkursie.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów.

W etapie I oceny dokonuje powoływany przez NCN Zespół Ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN niż ten, do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o  zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów (tzw. wnioski interdyscyplinarne).

Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów na podstawie dyskusji ustala listę wniosków skierowanych do etapu II oceny. Do etapu II mogą być skierowane wnioski, których łączna kwota planowanych kosztów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych ustalonych przez Radę.

W etapie II oceny wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów, którzy przygotowują indywidualne opinie na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu. Zespół Ekspertów opierając się na opiniach recenzentów oraz dyskusji podczas drugiego posiedzenia ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

W przypadku wniosków OPUS LAP, Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania tylko te wnioski, które znajdują się w 20% najwyżej ocenionych wniosków spośród wszystkich złożonych w konkursie OPUS w ramach poszczególnych paneli NCN. Po zakończeniu oceny merytorycznej, NCN przekaże instytucjom partnerskim informację o wyniku oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania celem zatwierdzenia tych rekomendacji. Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze zostaną przyznane przez Dyrektora NCN pod warunkiem, że instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez Zespoły Ekspertów oraz w filmie instruktażowym.

UWAGA: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Pomocnicze określenia identyfikujące pomagają w doborze ekspertów i recenzentów do oceny merytorycznej wniosku. Wnioski interdyscyplinarne, decyzją przewodniczącego Zespołu Ekspertów, mogą uzyskać dodatkową ocenę eksperta z innego panelu.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

  1. spełnianie kryterium badań podstawowych,
  2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji,
  3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej,
  4. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego,
  5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
  6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł,
  7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań,
  8. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków są dostępne tutaj.

Dodatkowo w przypadku wniosku OPUS LAP ocenie podlega:

  • zrównoważony i komplementarny wkład wszystkich zespołów badawczych w realizację projektu badawczego. Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy,
  • dorobek kierowników zagranicznych zespołów badawczych,
  • wykonanie przez kierowników zagranicznych zespołów badawczych innych projektów badawczych.

UWAGA: w wnioskach OPUS, dorobek, kompetencje i specjalistyczne kwalifikacje osoby planowanej do zatrudnienia na stanowisku badacza (senior researcher), jak również zasadność tego stanowiska będzie podlegała ocenie merytorycznej. Niespełnienie warunków oraz nie merytoryczne uzasadnienie może skutkować odrzuceniem wniosku.

UWAGA: wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy to kryterium oceny zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, NZ1, ST1). Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły Ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład Zespołu Ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków,

najpóźniej w czerwcu 2022 r. 

w terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosków,  w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie

najpóźniej w listopadzie 2022 r.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech, Słowenii i Szwajcarii – do końca lipca 2022 r.
  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec – do końca października 2022 r.

 

UWAGA: polski zespół badawczy jest zobowiązany do przekazania dokumentacji dotyczącej oceny merytorycznej do wglądu partnerskim zespołom zaangażowanym w dany projekt (Współwnioskodawcom).

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców /wniosek OPUS oraz w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych składających wnioski OPUS LAP /wniosek OPUS LAP.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną:

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie OPUS 22, należy:

  1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  2. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
  3. w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
  4. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

  1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
  2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku;
  3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
  4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;

    UWAGA: w przypadku wniosku OPUS LAP, NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/porozumień) potwierdzających współpracę LAP między polskimi i zagranicznymi zespołami badawczymi, ani składania podpisów przez członków zagranicznych zespołów badawczych pod wnioskiem OPUS LAP oraz pod żadnym z dokumentów załączanych do wniosku OPUS LAP.

  5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i dodaniu odpowiednich załączników, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Dodatkowo, w przypadku wniosku OPUS LAP, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF), wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami. Jeśli instytucja partnerska wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

Po zakończeniu naboru wniosków:

  1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
  2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
  3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego OPUS lub OPUS LAP;
  4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów. W przypadku wniosków OPUS LAP, realizacja projektu badawczego przez polskie i zagraniczne zespoły badawcze podlega zasadom obowiązującym w NCN i we właściwych instytucjach partnerskich.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez NCN. W przypadku wniosków OPUS LAP, współadministratorami są instytucje partnerskie:

Informacja o przetwarzaniu danych w programie Weave jest dostępna tutaj.

W przypadku wniosków OPUS LAP z udziałem zespołów z Niemiec, odbiorcą danych jest DFG: www.dfg.de/en/service/privacy_policy.

Dokumentacja konkursowa

  1. Warunki konkursu OPUS
  2. Warunki w zakresie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP
  3. Regulamin finansowania projektów NCN
  4. Panele NCN
  5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
  6. Koszty w projektach NCN 
  7. Wzory formularzy: wniosku OPUS i wniosku OPUS LAP
  8. Tabela budżetowa/ wnioski OPUS LAP
  9. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów)
  10. Pomoc publiczna
  11. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych / wnioski OPUS LAP
  12. Wytyczne dla wnioskodawców - uzupełnianie wniosku w systemie ZSUN/OSF
  13. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
  14. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
  15. Polityka Otwartego Dostępu NCN
  16. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
  17. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

  1. Kryteria oceny wniosków
  2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
  3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
  4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
  5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

  1. Wzór umowy OPUS i OPUS LAP
  2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
  3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
  4. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki