16 grudnia 2019 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs SONATINA 4 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. Okres ten może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 4 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz instrukcja przygotowania wniosku zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kiedy upływa termin składania wniosków?

W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00.

 

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 4, może wystąpić podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o NCN (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz.U. z 2019 poz. 1384, z późn. zm.), zwany dalej „wnioskodawcą”, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534);
 7. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 10. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 11. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534);
 12. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);
 13. biblioteka naukowa;
 14. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz.141 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534);
 15. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. osoba fizyczna.

 

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba:

- posiadająca stopień naukowy doktora nadany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czas ten może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, co szczegółowo określone zostało w Uchwale), lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.

oraz

- dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie to musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Jakie inne warunki musi spełnić wnioskodawca?

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 1. złożony wniosek dotyczy badań, które nie były i nie są finansowane ze środków NCN ani z innych źródeł;
 2. we wniosku zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie badawczym, na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. wniosek spełnia inne warunki określone w Regulaminie.

 

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, jak i badania aplikacyjne, rozumiane jako prace ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Do konkursu można złożyć wniosek na badania naukowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych przez Radę NCN, w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

 

Na jaki okres można zaplanować projekt?

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

 

Na jaki okres należy zaplanować staż zagraniczny?

Staż zagraniczny może trwać od 3 do 6 miesięcy.

 

Czy w kosztorysie projektu można przewidzieć środki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania?

Nie

 

Jak zaplanować kosztorys projektu?

W ramach konkursu SONATINA 4 należy zaplanować środki na następujące cele:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie realizacji przez niego projektu badawczego zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych; 
 2. realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:

a) pobyt w ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,

b) podróż w obie strony do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł.

 

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie

 

Jakie elementy zawiera wniosek i jakie dokumenty należy dołączyć?

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

1. tytuł projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim);

2. streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków w języku angielskim);

3. popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (do 1 strony w języku polskim i do 1 strony w języku angielskim);

4. opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron w języku angielskim) i szczegółowy (do 15 stron w języku angielskim);

5. plan badań zawierający zadania badawcze (w języku polskim i w języku angielskim);

6. informacje o zespole badawczym (w języku angielskim), w tym:

a) informacje dotyczące kierownika projektu:

- przebieg kariery naukowej,

- wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku (w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki także dokonań artystycznych lub artystyczno-naukowych) z roku wystąpienia z wnioskiem lub z okresu ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia tego okresu o czas urlopów, zasiłków chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych, szczegółowo określonych w Uchwale),

- informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanych w ramach konkursów NCN lub w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych z analogicznego okresu jak powyżej,

- opis najważniejszego osiągnięcia naukowego,

- doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą,

- najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej i artystyczne;

b) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac poszczególnych wykonawców projektu badawczego;

7. potwierdzenie nadania kierownikowi projektu stopnia naukowego doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia;

8. informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka pod względem renomy, sprzętu, czy też specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystyką prowadzonych badań i ich zgodności z badaniami przygotowanymi w ramach projektu badawczego, opisem badań/zadań przewidzianych do przeprowadzenia w trakcie stażu, opisem perspektywy wykorzystania zdobytej podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej kierownika projektu (do 2 stron w języku angielskim);

9. dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);

10. kosztorys projektu badawczego zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie (w języku angielskim);

11. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerem zagranicznym, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (w języku angielskim);

12. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego (w języku angielskim);

13. informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk (w języku angielskim);

14. w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań (w języku angielskim);

15. w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim);

16. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku angielskim);

17. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę podmiotów, porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego, którego elementy szczegółowo przedstawione zostały w Uchwale (w języku polskim);

18. oświadczenie administracyjne kierownika projektu i podmiotu planowanego jako miejsce realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

 

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej dokonują koordynatorzy dyscyplin i obejmuje ona ocenę kompletności wniosku oraz ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

Na pierwszym etapie wniosek poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej, na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu badawczego. Ocena kwalifikacyjna odbywa się w drodze:

 • oceny indywidualnej dokonywanej przez dwóch członków zespołu ekspertów;
 • oceny zespołu ekspertów dokonywanej podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji nad ocenami indywidualnymi.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest kwalifikacyjna lista rankingowa wniosków skierowanych do drugiego etapu.

Na drugim etapie wniosek poddawany jest ocenie specjalistycznej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku z wyłączeniem skróconego opisu projektu badawczego, a także na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Na tym etapie wniosek oceniany jest przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, a dodatkowo członkowie zespołu ekspertów przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą, w języku polskim lub angielskim, i uzgadniają końcową ocenę wniosku na podstawie recenzji zewnętrznych, wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy i dyskusji nad wnioskami.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w siedzibie NCN i jest planowana na czerwiec/lipiec 2020 r. Dokładny termin rozmów kwalifikacyjnych zostanie podany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, jak również zostanie przekazany drogą elektroniczną wnioskodawcom zakwalifikowanym do drugiego etapu oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów oraz Uchwale.

 

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące elementy:

 1. spełnienie kryterium badań naukowych określonych szczegółowo w paragrafie 5 pkt. 2 Uchwały;
 2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 4. wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków NCN i z innych źródeł;
 7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego;
 10. sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej;
 11. spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowo określonych w Uchwale.

 

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, krajowych i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. W konkursie SONATINA 4 wnioski są oceniane w zespołach międzypanelowych (HS, NZ, ST).

Wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie SONATINA.

 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji Dyrektora NCN w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2020 r.

 

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą elektroniczną: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

 

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2019 i 2020 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej.

 

Jakie są najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej edycji konkursu?

 1. WAŻNE!!! Zmianie uległa godzina zamknięcia naboru wniosków. W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00.
 2. Zmiana kryteriów zatrudnienia kierownika projektu – zatrudnienie kierownika projektu nie może zostać zaplanowane w podmiocie, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

 

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie SONATINA 4, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. Uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu  przeprowadzania konkursu SONATINA;
  2. wzorem formularza wniosku – można tu znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz w systemie ZSUN/OSF;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować jak długo ma trwać projekt: 24 lub 36 miesięcy;  
 4. zdecydować w jakim ośrodku ma zostać zrealizowany staż zagraniczny i jak długo ma trwać: od 3 do 6 miesięcy;
 5. pozyskać dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym ten staż ma być realizowany (w j. angielskim);
 6. przygotować dokument potwierdzający nadanie kierownikowi projektu stopnia naukowego doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia;
 7. pozyskać od podmiotu realizującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (procedura pozyskania podpisu/-ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 8. przygotować
 1. w języku polskim:
  • popularnonaukowe streszczenie projektu (do 1 strony),
  • plan badań zawierający zadania badawcze,
  • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę podmiotów porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego,
  • oświadczenie administracyjne kierownika projektu i podmiotu planowanego jako miejsce realizacji projektu badawczego;
 2. w języku angielskim:
  • streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków),
  • popularnonaukowe streszczenie projektu (do 1 strony),
  • plan badań zawierający zadania badawcze,
  • opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron) i szczegółowy (do 15 stron),
  • informacje o zespole badawczym, w tym dotyczące kierownika projektu, których zakres został przedstawiony szczegółowo powyżej (pytanie: Jakie elementy zawiera wniosek i jakie dokumenty należy dołączyć? pkt. 6),
  • informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem tego wyboru (do 2 stron),
  • dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu,
  • kosztorys projektu,
  • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerem zagranicznym, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy,
  • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego,
  • informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk,
  • w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań,
  • w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zada badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie,
  • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wprowadzono poprawnie wszystkie dane i załączono właściwe załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie (podpisy kierownika projektu oraz osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu);
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po zakończeniu każdego etapu oceny wysyłane są decyzje Dyrektora NCN do wniosków, których proces oceny został zakończony;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie i realizację projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

 

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku do NCN:

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu SONATINA
 2. Regulamin finansowania projektów NCN
 3. Koszty w projektach NCN
 4. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA
 5. Wysokość kwot przyznawanych na wydatki związane z podróżami w związku z realizacją stażu zagranicznego w ramach konkursu SONATINA
 6. Kryteria oceny wniosków w konkursie SONATINA
 7. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dotyczy wniosków, w których występuje więcej niż jeden podmiot) 
 8. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym 
 9. Wzór formularza wniosku
 10. Panele NCN
 11. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
 12. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 2. Zasady etyczne ekspertów NCN
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji Dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji Dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN

Dokumenty uzupełniające

 1. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym