Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu POLONEZ 2. Pytania będą na bieżąco uaktualniane. Jeśli Państwa pytanie nie ma wśród przedstawionych poniżej, prosimy o kontakt:

Beata Krasnopolska, tel. 0048 12 341 9091

Agata Mendrek, tel. 0048 12 341 9139

polonez@ncn.gov.pl

Aktualizacja: 8 kwietnia 2016 r.


 1. Kto może ubiegać się o staż w ramach konkursu POLONEZ ?

POLONEZ jest adresowany do osób posiadających stopień naukowy doktora lub cztery lata doświadczenia badawczego, które nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (15 marca 2016 r.), czyli w okresie pomiędzy 15 marca 2013 r. a 14 marca 2016 r. O staż w POLONEZIE mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które nie pełniły roli kierowników projektów badawczych realizowanych w polskich jednostkach w okresie wskazanym powyżej i nie są zatrudnione w jednostce będącej miejscem realizacji stażu na umowę o pracę na czas nieokreślony.


 1. Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe dla osób chcących ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ?

Nie, każdy naukowiec, bez względu na wiek może wnioskować o staż w konkursie POLONEZ.


 1. Czy osoba będąca na emeryturze może występować o staż w konkursie POLONEZ?

Emerytowani naukowcy mogą przystąpić do konkursu POLONEZ. Niemniej jednak należy pamiętać, że przy ocenie wniosku znaczenie ma wpływ stażu na rozwój kariery zawodowej.


 1. Czy naukowiec, który jest na urlopie bezpłatnym w polskiej jednostce, może ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ?

Osoba, która jest na urlopie bezpłatnym w polskiej jednostce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat przed ogłoszeniem konkursu, nie może ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ. Urlop bezpłatny jest tożsamy z pracą, zamieszkaniem lub studiowaniem w Polsce. O staż w konkursie POLONEZ może się starać osoba, która pracowała, studiowała bądź mieszkała w Polsce nie dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed datą ogłoszenia konkursu.


 1. Czy naukowiec będący na tzw. "sabbatical” lub na urlopie w jednostce zagranicznej może starać się o staż w konkursie POLONEZ?

Osoba, która jest na urlopie w jednostce zagranicznej lub na tzw. „sabbatical”, może ubiegać się o staż w ramach konkursu POLONEZ.


 1. Czy osoba, która jest studentem studiów zaocznych w Polsce, może złożyć dokumenty  w konkursie POLONEZ ?

Zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ, jeśli nie przebywali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed datą ogłoszenia konkursu (15 marca 2016 r.), w okresie pomiędzy 15 marca 2013 r. a 14 marca 2016 r.


 1. Czy wymagane jest dołączenie listu rekomendującego wnioskodawcę?

List rekomendujący wnioskodawcę nie jest wymagany.


 1. Jeśli osoba starająca się o staż spędziła 7 lat za granicą, czy powinna dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające 7 lat przebywania poza Polską?

Nie, należy udowodnić, że osoba ubiegająca się o stać przebywała poza Polską przez co najmniej 24 miesiące w okresie 3 lat przed otwarciem naboru wniosków. Dokumenty potwierdzające pobyt poza Polską muszą zawierać dokładne daty „od… do…”, wskazujące okres, którego dotyczą. Należy pamiętać, że załączone dokumenty powinny potwierdzać okres co najmniej 24 miesięcy przebywania poza Polską.


 1. Czy profesorowie/ doświadczeni naukowcy także mogą przystąpić do konkursu POLONEZ? Jakie dokumenty powinni dołączyć do wniosku, aby spełnić warunki konkursu odnoszące się do wnioskodawców?

Profesorowie i doświadczeni naukowcy mogą przystąpić do konkursu. Dokumentem, jaki należy dołączyć do wniosku, jest dyplom nadania stopnia naukowego doktora lub dokument potwierdzający co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy.


 1. Czy osoba realizująca staż w POLONEZIE może być niezależnym naukowcem, niezwiązanym z jednostką przyjmującą?

Osoba realizująca staż w POLONEZIE będzie zatrudniona przez jednostkę przyjmująca na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywała zarówno wynagrodzenie, jak i środki na badania z tej jednostki. Oznacza to, że staż musi być realizowany w jednostce przyjmującej stażystę.


 1. Czy ubiegając się o staż w konkursie POLONEZ, kandydat musi być już zatrudniony w jednostce przyjmującej?

Ubiegając się o staż w konkursie POLONEZ, nie trzeba być zatrudnionym w polskiej jednostce przyjmującej na staż. Po otrzymaniu grantu w ramach konkursu POLONEZ jednostka przyjmująca jest zobligowana do zatrudnienia laureata konkursu na umowę o pracę na pełen etat na cały okres realizacji stażu badawczego.


 1. Czy w przypadku, gdy wnioskodawca jest już zatrudniony w jednostce przyjmującej, może się ubiegać o staż w konkursie POLONEZ?

Wnioskodawcy zatrudnieni w jednostce przyjmującej na czas nieokreślony nie mogą ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ. Wnioskodawcy, którzy są zatrudnieni w jednostce przyjmującej na czas określony, mogą ubiegać się o finansowanie stażu w konkursie, jeśli okres przebywania w Polsce nie przekracza 12 miesięcy w trakcie 3 lat przed datą ogłoszenia konkursu (15 marca 2016).


 1. Jakie instytucje mogą być jednostkami przyjmującymi na staż?

Staż może odbywać się w znajdujących się na terytorium RP:

 • jednostkach naukowych,
 • centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni,
 • bibliotekach naukowych,
 • przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone powyżej.

Trafność wyboru jednostki przyjmującej jest jednym z kryteriów oceny wniosku.


 1. Czy NCN świadczy pomoc wnioskodawcy w znalezieniu jednostki przyjmującej?

NCN nie uczestniczy w poszukiwaniu jednostki przyjmującej stażystę. Na stronie www POLONEZA znajduje się natomiast narzędzie Partner Search Tool, służące do nawiązywania współpracy pomiędzy potencjalnym wnioskodawcą a jednostka przyjmującą.


 1. Czy jednostka przyjmująca może przyjąć na staż więcej niż jednego naukowca?

Tak, jednostka przyjmująca może przyjąć na staż więcej niż jedną osobę.


 1. Czy jednostka przyjmująca na staż musi zarejestrować się w Partner Search Tool, aby wraz z wnioskodawcą starać się o staż w POLONEZIE?

Nie, rejestracja w Partner Search Tool jest dobrowolna.


 1. Jeśli osoba przystępująca do konkursu chciałaby realizować staż w przedsiębiorstwie, jakie przedsiębiorstwo może być jednostką przyjmującą na staż?

Mogą to być jakiekolwiek przedsiębiorstwa, zarówno te mające status centrum badawczo-rozwojowego, jak i inne, w których wnioskodawca może rozwinąć swoją karierę naukową i zawodową. Możliwości rozwoju kariery zawodowej wnioskodawcy w wybranej organizacji lub firmie oraz szanse na pomyślną realizację projektu będą poddane ocenie ekspertów.


 1. Czy partner naukowy osoby ubiegającej się o staż w konkursie POLONEZ może być na emeryturze?

Partner naukowy to osoba zatrudniona w jednostce przyjmującej na umowę o pracę, odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie wnioskodawcy i ułatwienie mu kontaktów z lokalnym środowiskiem naukowym.


 1. Czy partner naukowy może być pracownikiem zagranicznej jednostki naukowej, a w przypadku otrzymania finansowania w konkursie POLONEZ zostać zatrudniony przez polską jednostkę przyjmującą?

Nie, partner naukowy musi  być zatrudniony  na umowę o pracę w jednostce przyjmującej na etapie składania wniosku. Partner naukowy jest odpowiedzialny za merytoryczne wsparcie wnioskodawcy oraz wprowadzenie i zaznajomienie go z lokalnym środowiskiem naukowym. 


 1. Czy w ramach jednego naboru w konkursie POLONEZ można złożyć kilka wniosków?

Osoba ubiegająca się o staż w konkursie POLONEZ może złożyć tylko jeden wniosek w jednym naborze.


 1. Czy ubiegając się o staż w konkursie POLONEZ, można równocześnie składać wnioski w innych konkursach NCN?

Nie można w tym samym czasie ubiegać się zarówno o staż w konkursie POLONEZ, jak i o granty w innych konkursach NCN.


 1. Czy można występować o granty w innych konkursach NCN w trakcie realizacji stażu POLONEZ?

W trakcie realizacji stażu można występować o granty w innych konkursach NCN, jednak nie można otrzymywać wynagrodzenia w tych grantach w okresie, w którym pobiera się wynagrodzenie z programu POLONEZ.


 1. Czy osoba realizująca staż w konkursie POLONEZ może składać wniosek w późniejszych edycjach tego konkursu?

Nie. Po rozpoczęciu realizacji stażu nie jest możliwe ponowne ubieganie się o finansowanie w konkursie POLONEZA.


 1. Czy w trakcie występowania o staż w konkursie POLONEZ można także ubiegać się o inne granty w programach typu: ERC, Horyzont 2020, w tym w programie Maria Skłodowska Curie Actions Research Fellowships?

W trakcie występowania o staż w konkursie POLONEZ, wnioskodawca może ubiegać się o inne granty w programach Maria Skłodowska Curie Actions Research Fellowhsips, ERC lub innych konkursach Horyzontu 2020. Wnioskodawca nie może jednak przystępować do innych konkursów NCN. Niemniej należy pamiętać, że realizując staż POLONEZ, wnioskodawca będzie zatrudniony na umowę o pracę na cały etat, dlatego realizacja większej liczby grantów może być niewykonalna.


 1. Czy osoba, która złożyła wniosek w innym konkursie NCN przed otwarciem konkursu POLONEZ, może także ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ?

Osoba, która złożyła wniosek w innym konkursie NCN (np. PRELUDIUM 10, SONATA 10, OPUS 10) przed 15 marca 2016 r. (dzień ogłoszenia naboru do konkursu POLONEZ 2), może starać się o staż w konkursie POLONEZ, jeśli wniosek złożony do innych konkursów NCN nie jest w trakcie oceny lub procedury odwoławczej i nie uzyskał finansowania. Wyniki konkursów PRELUDIUM 10, SONATA 10 i OPUS 10 zostaną ogłoszone do końca maja br. Po ogłoszeniu wyników wcześniejszych konkursów NCN, o staż w konkursie POLONEZ 2 mogą się ubiegać kierownicy projektów, które nie uzyskały finansowania. W przypadku gdy projekt w konkursie wcześniejszym został zakwalifikowany do finansowania, a wnioskodawca nadal chciałby starać się o staż w konkursie POLONEZ, musiałby najpierw zrezygnować z podpisania umowy o realizację projektu, mając świadomość, że w konkursie POLONEZ 2 jego wniosek może zostać oceniony negatywnie i nie uzyskać finansowania.


 1. Czy osoba, która występuje w konkursie HARMONIA jako partner zagraniczny lub jako opiekun naukowy w projekcie PRELUDIUM, może ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ 2?

Tak, osoby pełniące role partnera zagranicznego w konkursie HARMONIA lub opiekuna naukowego w konkursie PRELUDIUM mogą ubiegać się o staż w ramach konkursu POLONEZ 2, jeśli  spełniają warunki wskazane w pkt. 1.


 1. Czy osoby, których wnioski nie otrzymały finansowania w konkursie POLONEZ 1, mogą składać wnioski ponownie w konkursie POLONEZ 2 i POLONEZ 3?

Tak, osoby, których wnioski zostały odrzucone, mogą ponownie ubiegać się o staż w konkursach POLONEZ 2 lub/i POLONEZ 3.


 1. Od jakiej daty liczone jest 12 miesięcy pobytu w Polsce?

Wnioskodawca może przebywać w Polsce nie dłużej niż 12 miesięcy w okresie pomiędzy 15 marca 2013 r. a 14 marca 2016 r.


 1. Czy osoba pracująca za granicą, równocześnie zatrudniona w polskiej jednostce na część etatu dłużej niż przez 12 miesięcy w okresie pomiędzy 15 marca 2013 r. a 14 marca 2016 r., może ubiegać się o staż?

Osoba, która pracuje za granicą, ale jest równocześnie zatrudniona w Polsce na część etatu dłużej niż przez 12 miesięcy, nie może ubiegać się o staż w konkursie POLONEZ.


 1. Czy jest jakiś minimalny czas, który należy spędzić w Polsce, realizując staż w ramach konkursu POLONEZ? Czy w tym czasie można być zatrudnionym dodatkowo w miejscu innym niż jednostka przyjmująca? Czy należy poświęcić 100% swojego czasu na staż w konkursie POLONEZ?

Laureat konkursu POLONEZ przeprowadza się do Polski, aby móc realizować staż w jednostce przyjmującej, i zostaje zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Obowiązkiem laureata jest realizacja badań i innych przewidzianych w projekcie zadań w Polsce, w jednostce przyjmującej, z wyjątkiem krótkich wyjazdów wiążących się ściśle z badaniami naukowymi zaplanowanymi w ramach stażu. Osoba realizująca staż może być jednocześnie na urlopie bezpłatnym w swojej macierzystej jednostce za granicą i nie musi formalnie rezygnować z umowy o pracę. W związku z zatrudnieniem w polskiej jednostce przyjmującej, laureat jest także uprawniony do płatnego urlopu, który może wykorzystać według swoich potrzeb.


 1. Czy podczas realizacji stażu można prowadzić także badania naukowe za granicą?

POLONEZ musi być realizowany w polskiej jednostce, jednak badania mogą być wykonywane także poza Polską, jeśli wymaga tego przedmiot badań (wyjazdy terenowe, kwerendy biblioteczne).  


 1. Czy można uczestniczyć w konferencjach lub wizytach naukowych organizowanych poza Polską podczas realizacji stażu w POLONEZ?

Naukowiec będzie mógł uczestniczyć w konferencjach i wizytach naukowych poza Polską, jeśli ich tematyka jest związana z zakresem badań naukowych przeprowadzanych w ramach stażu.


 1. Czy w trakcie realizacji stażu można go przerwać i ponownie kontynuować po przerwie?

Staże nie mogą być przerywane, a później kontynuowane. Jedyne dopuszczalne to przerwy spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami (np. chorobą), które zostaną wzięte pod uwagę przy ostatecznej ocenie wyników projektu i jego rozliczeniu.


 1. Czy wnioskodawca z mniejszym doświadczeniem badawczym ma takie same szanse otrzymania finansowania na staż w POLONEZIE, co osoba z większym stażem?

Wszystkie wnioski będą oceniane według tych samych kryteriów, przedstawionych poniżej:

 1. Ocena dorobku wnioskodawcy (25%)
 2. Ocena poziomu naukowego planowanych badań (25%)
 3. Wpływ realizacji stażu badawczego (na rozwój kariery wnioskodawcy oraz dyscypliny naukowej) (20%)
 4. Upowszechnienie wyników badań realizowanych w ramach stażu badawczego (10%)
 5. Trafność wyboru partnera naukowego oraz podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego (20%)
 6. Budżet.

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny staży znajdują się w Załączniku nr 2 Kryteria Oceny Staży Badawczych w Konkursie POLONEZ


 1. Czy wnioskodawca może dołączyć publikacje spoza JCR (interdyscyplinarnej listy czasopism naukowych)?

Tak, wnioskodawca może dołączyć publikacje spoza JCR. Należy pamiętać, że  wnioskodawca jest zobligowany do załączenia co najmniej 3 najważniejszych publikacji w pełnych wersjach.


 1. Czy wnioskodawca może załączyć publikacje w języku oryginalnym (innym niż angielski)?

Tytuły publikacji powinny być podane w języku oryginalnym, a jeśli nie jest to możliwe – w tłumaczeniu na język angielski z zaznaczeniem w nawiasie, jaki jest język oryginału. Wnioskodawca powinien załączyć te publikacje, które uważa za swoje największe osiągnięcie. Należy jednak pamiętać, że istnieje ryzyko, iż eksperci oceniający wniosek nie będą znali języka danej publikacji.


 1. Czy wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z recenzjami ekspertów?

Recenzje ekspertów są widoczne w systemie OSF na osobistym koncie wnioskodawcy po zakończeniu danego etapu oceny wniosków.


 1. Kiedy odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w POLONEZIE?

Rozmowy będą przeprowadzane (poprzez narzędzia telekomunikacyjne) na drugim etapie oceny merytorycznej, w listopadzie 2016 r.


 1. Czy osoba ubiegająca się o staż w POLONEZIE może współpracować z naukowcami z zagranicy?

Realizacja zadań w grancie POLONEZ może odbywać się we współpracy z naukowcami z zagranicy (należy zaznaczyć to we wniosku w sekcji „General information”), ale włączenie badaczy zagranicznych do badań w POLONEZIE nie będzie rozpatrywane jako osobne kryterium przy ocenie projektu. Współpraca zagraniczna rozumiana jest jako realizacja zadań badawczych wspólnie z naukowcami z zagranicznych instytucji badawczych. Udział w konferencjach, popularyzacja informacji o projekcie za granicą, realizacja zadań badawczych przez polski zespół za granicą bez udziału naukowców z zagranicznych instytucji naukowych i współpraca z cudzoziemcami zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych nie będą uznawane jako współpraca międzynarodowa.


 1. W jakiej formie należy składać wniosek do POLONEZA?

Wnioski w języku angielskim należy przesłać elektronicznie za pomocą systemu OSF oraz w wersji papierowej na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków najpóźniej do 15 czerwca 2016 r. Szczegóły dotyczące składania wniosków za pomocą systemu OSF znajdują się w Instructions on submitting the proposal.


 1. Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba, która nie ma jeszcze stopnia naukowego doktora, ale posiada 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy?

Aby udowodnić 4 lata doświadczenia badawczego, należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Może to być np. zaświadczenie potwierdzające odpowiednie doświadczenie, podpisane przez władze jednostki, w której wnioskodawca pracował. Studia doktoranckie są traktowane jako doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia magisterskie nie są traktowane jako doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. W jakim języku należy złożyć wniosek o staż w konkursie POLONEZ?

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Poniżej informacje o językach, w których należy przygotować załączniki do wniosku:

 • Załącznik nr 1 Kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski w przypadku, gdy językiem oryginału jest język inny niż angielski lub polski
 • Załącznik nr 2 Zaświadczenia potwierdzające 4-letnie doświadczenie badawcze wnioskodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski w przypadku, gdy językiem oryginału jest język inny niż angielski lub polski
 • Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów potwierdzających, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania wniosków wnioskodawca nie pracował, nie studiował ani nie mieszkał w Polsce dłużej niż 12 miesięcy, oraz ich kopie. Wykaz powinien być przygotowany w języku angielskim, dokumenty mogą zostać załączone w języku oryginałów.
 • Załącznik nr 4 Informacje o zobowiązaniach podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego – w języku angielskim.
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego o występowaniu/niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem – w języku angielskim.
 • Załącznik nr 6 Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w jednostce będącej miejscem realizacji stażu badawczego w ostatnich 2 latach wraz z wykazem publikacji oraz aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku polskim lub angielskim).

 1. Czy tłumaczenie dokumentów, stanowiących załącznik 1 i załącznik 2 do wniosku powinno być przysięgłe?

Dokumenty stanowiące załącznik 1 i załącznik 2 nie muszą być tłumaczone przysięgle.


 1. Czy wnioskodawca powinien załączyć do wniosku zaświadczenia/dyplomy świadczące o znajomości języka angielskiego?

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku żadnych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.


 1. W jakim języku będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna?

POLONEZ jest konkursem otwartym dla wszystkich osób, które spełniają wymogi formalne, bez względu na kraj pochodzenia. Rozmowa kwalifikacyjne będzie prowadzona w języku angielskim.

 1. Czy tematyka badań naukowych powinna być związana z Polską?

Tematyka badań nie musi być związana z Polską. Każdy wnioskodawca ma prawo wyboru tematu swoich badań. Należy jednak pamiętać, że do konkursu można składać wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe.

Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.


 1. Czy partner naukowy może uczestniczyć w badaniach osoby starającej się o staż w konkursie POLONEZ?

Partner naukowy może brać udział w badaniach planowanych przez stażystę i otrzymywać wynagrodzenie z kosztów bezpośrednich jako wykonawca (co-investigator). Ewentualne wynagrodzenie za inne formy wspierania stażysty (np.  udział w organizacji wizyty studyjnej) mogą zostać pokryte wyłącznie z kosztów pośrednich, za zgodą jednostki.


 1. Czy wnioskodawca może wykonywać dodatkową pracę dla jednostki przyjmującej?

Podczas realizacji stażu stażysta może wykonywać dodatkową pracę na rzecz jednostki przyjmującej (za obopólną zgodą jednostki przyjmującej i stażysty), chyba że jednostka ma swoje własne regulacje w tym zakresie.


 1. Jaka jest kwota wynagrodzenia i wysokość grantu dla osób, które będą realizowały projekt interdyscyplinarny?

Naukowcy realizujący projekt interdyscyplinarny będą musieli wybrać dominującą dyscyplinę naukową spośród nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Kwota wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzenia są identycznej wysokości dla każdego laureata niezależnie od dziedziny nauk. Maksymalna wysokość środków na realizację badań będzie natomiast zależała od wybranej dyscypliny oraz czasu trwania stażu.

 Maksymalna  wysokość środków na realizację badań

Grupa nauk

Staż 12 miesięczny

Staż 24 miesięczny (na cały okres realizacji stażu)

HS

80 000 PLN

192 000 PLN

ST lub NZ

112 000 PLN

320 000 PLN


 1. W jakiej walucie należy przygotować budżet projektu?

Budżet należy przedstawić w polskich złotych (PLN).


 1. Czy kwota wynagrodzenia za staż pokrywa ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne?

Laureat konkursu POLONEZ zostanie zatrudniony na umowę o pracę w jednostce przyjmującej. Wynagrodzenie za staż uwzględnia składki społeczne i zdrowotne, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Należy zatem pamiętać, że kwota podana w dokumentacji konkursowej jest kwotą brutto brutto, zostanie więc pomniejszona o wspomniane wyżej składki.


 1. Czy wynagrodzenie partnera naukowego (jeśli uczestniczy w badaniach), a także wynagrodzenia osób zaangażowanych w badania (co-investigators) są pokrywane z pensji wnioskodawcy?

Wynagrodzenia osób zaangażowanych w badania naukowe prowadzone przez wnioskodawcę są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację badań naukowych.


 1. Jakie są limity wysokości wynagrodzeń dla członków zespołu badawczego?

Wysokość wynagrodzenia członka zespołu powinna być adekwatna do wykonywanych zadań i obowiązków. Budżet projektu, a zwłaszcza zasadność wynagrodzeń członków zespołu w proponowanej wysokości zostaną poddane ocenie przez międzynarodowych ekspertów.


 1. Jak należy skalkulować koszty pośrednie dla jednostki przyjmującej?

Koszty pośrednie dla jednostki przyjmującej są doliczane jako 20% kosztów bezpośrednich: wynagrodzenia oraz kosztów realizacji badań. Poniżej przedstawiamy przykład (podano kwoty brutto w PLN) :

STAŻ NA OKRES 12 MIESIĘCY

Wynagrodzenie stażysty + mobility allowance

218 620  PLN brutto

Family allowance

17 000 PLN brutto

Grant badawczy (koszty personelu – bez wynagrodzenia wnioskodawcy + pozostałe koszty na realizację badań naukowych)

65 000  PLN brutto

Suma wszystkich kosztów bezpośrednich, jakie otrzymuje wnioskodawca

300 620  brutto

Koszty pośrednie dla jednostki przyjmującej, doliczane w wysokości 20% kosztów bezpośrednich

60 124 PLN brutto


 1. Czy środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania (mobility allowance) powinny być przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzką i czy wnioskodawca powinien je udokumentować?

Zarówno środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania (mobility allowance), jak i wynagrodzenie przysługują każdemu stażyście, są wypłacane za każdy miesiąc stażu i nie muszą być przeznaczone na wydatki związane ze zmianą miejsca zamieszkania. Ani jednostka przyjmująca na staż, ani NCN nie będą weryfikować wydatkowania mobility allowance.


 1. Czy wnioskodawca, który przebywa już w Polsce nie dłużej niż 12 miesięcy także otrzyma mobility allowance?

Dodatek mobility allowance jest przeznaczony dla wszystkich osób, które spełniają wymogi formalne kwalifikujące do składania wniosku w konkursie POLONEZ (patrz pkt 1).


 1. Czy od kwot przeznaczonych na family allowance i mobility allowance są odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz podatek?

Mobility allowance, jak i family allowance uwzględniają składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Należy zatem pamiętać, że kwota podana w dokumentacji konkursowej jest kwotą brutto brutto, zostanie więc pomniejszona o wspomniane wyżej składki.


 1. Czy ze środków przeznaczonych na badania wnioskodawca może sfinansować koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłaty za uczestnictwo w konferencji?

Tak, wnioskodawca może pokryć powyższe koszty ze środków przeznaczonych na realizację badań pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji projektu.


 1. Jakie należy spełniać kryteria, aby otrzymać dodatek rodzinny (family allowance)?

Wnioskodawca, który przyjeżdża na staż razem z rodziną, deklaruje w swoim wniosku w systemie OSF, że jego rodzina będzie przebywała w Polsce co najmniej 3 miesiące. Dodatek rodzinny nie przysługuje osobom, które przyjeżdżają z rodzicami lub gdy ich rodziny zmieniają miejsce zamieszkania w Polsce. Dodatek przysługuje wnioskodawcom przyjeżdżającym wspólnie z partnerem życiowym, małżonką lub małżonkiem lub dziećmi.  Nie ma znaczenia, ilu członków rodziny wnioskodawcy przyjedzie do Polski, gdyż kwota 300 EUR brutto brutto na miesiąc nie jest naliczana na każdego członka rodziny. Dodatek rodzinny naliczany jest zgodnie z liczbą miesięcy realizacji stażu (12 lub 24), nawet jeśli czas pobytu rodziny w Polsce jest krótszy lub dłuższy niż ten okres.


 1. Czy wymagany jest dowód na to, że rodzina wnioskodawcy przeprowadziła się do Polski na okres przynajmniej 3 miesięcy?

NCN nie będzie wymagało dowodów na mobilność rodziny. Jeśli natomiast Centrum otrzyma informacje wskazujące, że oświadczenie wnioskodawcy dotyczące family allowance jest nieprawdziwe, wnioskodawca naraża się na konsekwencji przewidziane w przepisach prawa, co może łączyć się z koniecznością zwrotu całkowitej kwoty przyznanej na realizację badań.


 1. Czy jednostka przyjmująca ma obowiązek zapewnienia wnioskodawcy laptopa?

Laptop może zostać zakupiony z grantu badawczego i ujęty jako „materiały i drobny sprzęt”, o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostce nie zostanie zaklasyfikowany jako aparatura badawcza.


 1. Czy ze środków przeznaczonych na badania można pokryć koszt zakupu aparatury badawczej?

Aparatura badawcza jest kosztem niekwalifikowalnym w konkursie POLONEZ (por. załącznik nr 3 Koszty w stażach badawczych w konkursie POLONEZ 2).


 1. Jaka jest różnica między aparaturą naukowo-badawczą a oprogramowaniem?

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Koszty w stażach badawczych w konkursie POLONEZ 2.


 1. Z jakich kosztów pokrywane są wydatki związane z wizytą studyjną wnioskodawcy?

Koszty wizyty studyjnej są pokrywane z kosztów pośrednich, jakie otrzymuje jednostka przyjmująca, która jest odpowiedzialna za organizację wizyty. Kosztów związanych z organizacją wizyt studyjnych nie należy ujmować w kosztorysie we wniosku składanym do konkursu POLONEZ 2. Są one zawarte w łącznej kwocie kosztów pośrednich, wyliczanych automatycznie przez system OSF. Szczegóły wizyty powinny być jednak ustalone wspólnie pomiędzy wnioskodawcą a jednostką przyjmującą na staż.


 1. Co w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie szczegółowo opisać i wskazać wydatków związanych z uczestnictwem w konferencjach?

Zalecamy, aby opis wydatków był na tyle szczegółowy, na ile jest to możliwe.


 1. Kto otrzymuje środki na realizację badań w ramach POLONEZA – wnioskodawca czy jednostka przyjmująca?

Zarówno środki na badania, jak i na wynagrodzenie wnioskodawcy NCN przekazuje jednostce przyjmującej. Wnioskodawca co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie wraz z dodatkami (family allowance i mobility allowance), a środki na badania pozostają w jednostce przyjmującej i dysponuje nimi kierownik jednostki w porozumieniu z wnioskodawcą, zgodnie z planem i założeniami projektu.


 1. Czy jest możliwa modyfikacja budżetu w trakcie realizacji stażu w POLONEZIE?

Istnieje możliwość dostosowania lub modyfikacji budżetu, z wyjątkiem kwot obejmujących wynagrodzenia stażysty oraz mobility allowance i family allowance, jeśli jest to niezbędne do realizacji projektu, ale nie ma możliwości podwyższenia całkowitej kwoty grantu, nawet jeśli wniosek był na kwotę niższą niż maksymalna kwota dopuszczalna. Szczegółowe zapisy dotyczące możliwości modyfikacji budżetu zostaną zawarte w umowie o realizację stażu.


 1. W którym miejscu we wniosku do konkursu POLONEZ należy opisać wizytę studyjną/wizyty studyjne?

Wizytę studyjną – lub 2 wizyty studyjne, jeżeli staż planowany jest na 24 miesiące – należy opisać w załączniku nr 4 do wniosku „Informacje o zobowiązaniach podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego”, w punkcie I.1.i. Wizytę/wizyty należy opisać w języku angielskim. Zalecamy, aby w opisie wizyt zawrzeć ich miejsce oraz cel, a jeśli jest to możliwe, także zakres i długość trwania wizyt.


 1. Czy wizyty studyjne powinny być związane z tematyką badań realizowanych przez wnioskodawcę?

Wizyty studyjne powinny dotyczyć zainteresowań naukowych lub zawodowych wnioskodawcy, nie muszą jednak być związane z tematyką  projektu badawczego.


 1. W jakiej instytucji należy zorganizować wizyty studyjne wnioskodawcy?

Wizyty studyjne mogą odbyć się zarówno w jednostkach akademickich, jak i nieakademickich, w Polsce lub za granicą. Nie można jednak przeprowadzić wizyty lub wizyt w instytucjach zagranicznych, które były wcześniej miejscem  zatrudnienia wnioskodawcy. Jeśli staż realizowany jest w uczelni publicznej bądź niepublicznej, instytucie badawczym lub jednostce naukowej PAN, wizyta powinna odbyć się w jednostce nieakademickiej (np. w przedsiębiorstwie). Jeśli wnioskodawca realizuje staż w jednostce nieakademickiej (np. w przedsiębiorstwie lub fundacji), wizytę należy zorganizować i przeprowadzić w jednostce akademickiej (uczelni, w instytucie badawczym lub jednostce naukowej PAN).


 1. Co należy zrobić, jeżeli dyplom nadania stopnia naukowego doktora nie wskazuje dyscypliny naukowej wnioskodawcy?

Należy wpisać we wniosku w systemie OSF dziedzinę nauki, w ramach której prowadzone były badania  prowadzące do uzyskania przez wnioskodawcę doktoratu. Taką informację można zamieścić w sekcji Applicant/ Research Partner/ Investigators w zakładce Academic and Research Career.


 1. Czy podczas wypełniania wniosku w systemie OSF jest możliwość wielokrotnej edycji wniosku?

Tak, wniosek nie musi być wypełniony od razu. Wnioskodawca może się wylogować z systemu, a potem ponownie się do niego zalogować, nie tracąc przy tym danych, które zostały wcześniej uzupełnione.


 1. Kto wypełnia wniosek do POLONEZA w systemie OSF?

Wniosek jest wypełniany przez wnioskodawcę (czyli przez naukowca ubiegającego się o staż w POLONEZIE), ale może być także uzupełniony przez jednostkę przyjmującą lub partnera naukowego wnioskodawcy. W systemie OSF jest możliwość dodania tzw. redaktora pomocniczego, czyli osoby mającej dostęp do wniosku i możliwość edytowania i uzupełnienia danych niezbędnych we wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się w Instructions on submitting the proposal.


 1. Czy wniosek należy wypełnić jedynie w języku angielskim?

Tak, wniosek, a także załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do POLONEZA należy wypełnić w języku angielskim. 


 1. Kto wysyła elektroniczną wersję wniosku do NCN – wnioskodawca (naukowiec) czy jednostka przyjmująca?

Elektroniczną wersję wniosku należy wysłać z konta wnioskodawcy, czyli naukowca ubiegającego się o staż w POLONEZIE.


 1. Jak długi powinien być opis projektu?

Cały wniosek może zawierać kilkadziesiąt stron, zależnie od tego, jak długie są przygotowane przez wnioskodawcę opisy w poszczególnych sekcjach systemu OSF. Opis projektu badawczego natomiast  może mieć nie więcej niż 10 stron (Instructions on submitting the proposal), w czym zawiera się także literatura. Do opis projektu badawczego nie jest wliczany popularnonaukowy opis projektu.


 1. Czy do opisu projektu badawczego można dodać załączniki?

Sekcję dotyczącą opisu projektu można wypełnić poprzez dodanie pliku w formacie PDF zawierającego opis projektu badawczego.


 1. Czy konkurs POLONEZ 3 będzie miał takie same zasady jak POLONEZ 1 i POLONEZ 2?

Warunki każdej kolejnej edycji konkursu będą opracowane z uwzględnieniem doświadczeń z edycji wcześniejszych, w związku z czym zakres ewentualnych zmian nie jest jeszcze określony.


 1. Czy wniosek może być złożony jedynie elektronicznie, czy jest wymagana także wersja papierowa?

Wniosek o staż w POLONEZIE należy złożyć zarówno elektronicznie za pomocą systemu OSF, jak i w wersji papierowej. Wersja papierowa wniosku, którą należy przesłać do NCN, liczy 6 stron. W wersji papierowej należy również złożyć załączniki nr 4 i nr 5 do wniosku.


 1.  Czy można złożyć skan lub kopię wniosku i załączników w wersji papierowej?

Wniosek o staż w POLONEZIE należy złożyć w wersji oryginalnej z odręcznym podpisem wnioskodawcy na pierwszej i na ostatniej stronie dokumentu. Załączniki nr 4 i nr 5 muszą zawierać wymagane podpisy i pieczęcie jednostki przyjmującej. Podpisy na wniosku i załącznikach powinny być czytelne i odręczne. Skany bądź kserokopie wniosku i załączników nr 4 i 5 nie są akceptowane i będą powodem do odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej.


 1. Co to jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna to wszelka pomoc udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie, która stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna.  Zachęcamy do kontaktu z jednostką przyjmującą w sprawie kwestii dotyczących pomocy publicznej, do której odnosi się Załącznik nr 5 Oświadczenie o występowaniu/ niewystępowaniu pomocy publicznej, a także do  zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie NCN.


 1. Jak postąpić w przypadku konieczności wycofania wniosku z procedury oceny?

W przypadku konieczności wycofania wniosku z procedury oceny należy wystosować do NCN pismo z odręcznym podpisem wnioskodawcy.


 1. Jeżeli projekt wnioskodawcy w POLONEZIE pociąga za sobą dodatkowe zobowiązania etyczne, czy należy załączyć do wniosku dodatkowe dokumenty?

Na etapie składania wniosku należy jedynie wykazać wszystkie zagadnienia etyczne związane z projektem i wyjaśnić, w jaki sposób można je rozwiązać, tak aby były zgodne z krajowymi i europejskimi zasadami etycznymi. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie Komisji Europejskiej.

Wnioskodawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich zgód wymaganych do przeprowadzenia badań oraz dostarczenia kopii zgód do Narodowego Centrum Nauki.