Kod CSS i JS

16 marca 2022 r.

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki (NCN), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Niniejsze ogłoszenie obowiązuje wyłącznie wnioskujących o finansowanie NCN.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (tbd), Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Turcja, Węgry.*

*Niektóre kraje uczestniczą w programie tylko regionalnie - więcej informacji na temat wytycznych agencji zagranicznych biorących udział w konkursie dostępne na stronie internetowej programu: Participating countries/regions Call 2022.

Rada NCN ustala wysokość środków finansowych w kwocie 1 000 000 EUR z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022, obejmującym tematykę:

 • Materials for energy;
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
 • High performance composites;
 • Functional materials;
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications;
 • Materials for electronics.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,4879 PLN.

Harmonogram konkursu

 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

  Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

  1 etap: 15 czerwca 2022 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

  UWAGA: Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

  2 etap: 17 listopada 2022 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

 • poziom krajowy (jednoetapowy)

  Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal.

  24 listopada 2022 (16:00 CET) - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.

  UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym złożonym na poziomie międzynarodowym.  

 • Wyniki konkursu

  luty/marzec 2023 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci M-ERA.NET (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN - wnioskujących o finansowanie z NCBR obowiązują odrębne dokumenty).  

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098)

  5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U z 2020 r. poz. 1383);
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 11. biblioteka naukowa;
 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. osoba fizyczna;
 15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w Rozdziale IV warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 28/2022 Rady NCN z dnia 2 marca 2022 r.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Naukowcy zamierzający złożyć wniosek w konkursie, przygotowując plan badawczy, powinni skoncentrować się na nadrzędnych celach programu M-ERA.NET. Misją programu jest m.in.:

 • wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu poprzez dążenie do rozwoju technologicznego w zakresie inżynierii materiałów przeznaczonych do zastosowań związanych z czystą energią, wytwarzaniem i odzyskiwaniem energii, magazynowaniem energii oraz tworzeniem elektrolizerów i ogniw paliwowych;
 • dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDG), w szczególności Celu 7 („Czysta i dostępna energia”) poprzez wspieranie badań nad technologią zrównoważonego magazynowania energii, Celu 9 („Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”) w zakresie zwiększania możliwości technologicznych sektorów przemysłowych oraz Celu 12 („Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”) w wymiarze przyjaznego dla środowiska zarządzania zasobami naturalnymi i ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
 • zwiększanie korzyści społeczno-ekologicznych w kontekście Odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation - RRI). Projekty finansowane w ramach programu M-ERA.NET 3 powinny mieć na celu prowadzenie badań w sposób odpowiedzialny, uwzględniający wymiar społeczno-ekologiczny, etyczny oraz polityczny działań badawczych, innowacyjnych, związanych z doskonaleniem i wykorzystaniem materiałów;
 • wspieranie łańcucha innowacji poprzez ogłaszanie konkursów na projekty badawcze generujące wiedzę w całym łańcuchu innowacji – od doskonałych badań po innowacyjne zastosowania przemysłowe;
 • wzmacnianie interdyscyplinarności poprzez integrację różnych dyscyplin i obszarów zastosowań, umożliwiającą tworzenie atrakcyjnych narzędzi finansowania projektów, których realizacja była wcześniej mało prawdopodobna.

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

 1. Materials for energy
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for electronics

UWAGA! Do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 27 maja 2022 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl.Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,4879 PLN.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  1. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  2. dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  3. wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN wyłącznie w przypadku projektów, w których partnerzy zagraniczni również otrzymają finansowanie na realizację tego projektu.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 • poziom międzynarodowy 

Wnioski wspólne wstępne (pre-proposals) oraz pełne (full proposals)  podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci M.ERA.NET 3 oraz sekretariat konkursu M-ERA.NET 3 Call 2022. 

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Szczegóły dotyczące oceny wniosków M-ERA.NET znajdują się w szczegółowym trybie oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 oraz M-ERA.NET 3 Call 2022 Guide for Proposers.

 • poziom krajowy 

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.  

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz uchwale nr 28/2022, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem do ww. Uchwały, tj. „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne.  

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji, w ramach której wymagane jest, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. Polityka nie obejmuje monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych i recenzowanych utworów zebranych.

Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką Otwartego Dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line,
 3. W czasopismach transformacyjnych i objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się w treści polityki NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji oraz w instrukcji.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu M-ERA.NET 3 Call 2022 nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (luty/marzec 2023 r.). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci M-ERA.NET 3. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w załączniku do uchwały Rady NCN  nr 28/2022 z dnia 2 marca 2022 r. – UNISONO.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

dr Mateusz Trochowski

kontakt telefoniczny po wcześniejszym umówieniu mailowym.

Anna Kotarba

Sekretariat konkursu M-ERA.NET 3:

Project Coordinator:

Dr. Roland Brandenburg

FFG - Austrian Research Promotion Agency

1090 Wien, Sensengasse 1, Austria

office (at) m-era.net

Call Secretariat:

call-secretariat (at) m-era.net

Przydatne informacje

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Dokumentacja konkursowa

Sieć M-era.net:

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Procedura składania wniosku w konkursach krajowych
 3. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Wzór formularza wniosku M.ERA-NET 3 Call 2022 UNISONO
 6. Porozumienie o współpracy  na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 7. Zasady występowania pomocy publicznej
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 10. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
 11. Instrukcja: polityka otwartego dostępu do publikacji
 12. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 2. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 3. Szczegółowy tryb oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3
 4. Kryteria oceny wniosków wstępnych

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 4. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki