śr., 22/06/2022 - 14:51
Kod CSS i JS

Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE.

Projekty badawcze obejmujące współpracę polsko-słoweńską były oceniane w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP). NCN pełniło rolę agencji wiodącej, co oznacza, że złożone wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania. Słoweńska ARRS (Slovenian Research Agency) zaakceptowała wyniki oceny Narodowego Centrum Nauki dla wniosków OPUS LAP zaplanowanych we współpracy dwustronnej.

Do finansowania zostało zakwalifikowanych 8 polsko-słoweńskich projektów badawczych o wartości niemal 13 mln zł: trzy projekty z zakresu nauk o życiu, cztery projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz jeden projekt z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów słoweńskich sfinansuje ARRS.

Listy rankingowe OPUS 22 + LAP/WEAVE

Lista projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów ze Słowenii (PDF)

W rozstrzygniętej 23 maja br. dwudziestej drugiej edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków krajowych oraz 8 zakładających współpracę polsko-słoweńskich zespołów badawczych o łącznej wartości niemal 513 mln złotych. Do grona laureatów dołączą wkrótce wnioski OPUS LAP, które znajdują się w procesie zatwierdzania przez agencje partnerskie z Austrii, Czech, Niemiec i Szwajcarii. Listy rankingowe OPUS 22 + LAP będą sukcesywnie uzupełniane.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii – do końca lipca 2022 r.
  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec – do końca października 2022 r.

Procedura agencji wiodącej – LAP

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 22 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki:

  • na projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF oraz
  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22 w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów ze Słowenii zostały wysłane 21 czerwca 2022 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.