pt., 01/07/2022 - 14:24
Kod CSS i JS

Publikujemy nazwiska kolejnych laureatów konkursu OPUS 22 LAP realizowanego dzięki współpracy międzynarodowej w programie WEAVE, przeznaczonego dla naukowców na każdym etapie kariery.

Do finansowania zostało zakwalifikowanych 5 polsko-szwajcarskich projektów badawczych o wartości niemal 8 mln złotych. Wśród wyróżnionych są cztery projekty z grupy nauk ścisłych i technicznych, w których badaczki i badacze będą analizować właściwości różnego rodzaju materiałów (polimerów, kompozytów i metali) oraz sprawdzać żywotność i mechanizmy degradacji urządzeń perowskitowych. Ostatni projekt został wyłoniony w grupie nauk o życiu i podejmuje tematykę długoterminowego wpływu dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza.

Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów szwajcarskich sfinansuje Swiss National Science Foundation (SNSF).

Projekty badawcze obejmujące współpracę polsko-szwajcarską oceniane były w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), w której NCN pełniło rolę agencji wiodącej. Oznacza to, że wszystkie wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania.

Listy rankingowe OPUS 22 + LAP/WEAVE

Lista projektów OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów ze Szwajcarii (pdf)

W rozstrzygniętej 23 maja br. dwudziestej drugiej edycji konkursu OPUS do NCN wpłynęło 1866 wniosków, z których wyróżnionych zostało 350 wniosków krajowych. W czerwcu poznaliśmy kolejnych ośmioro laureatów konkursu OPUS współpracujących z partnerami ze Słowenii, teraz do ich grona dołączyło 5 badaczek i badaczy współpracujących z partnerami ze Szwajcarii. Do finansowanych projektów dołączą wkrótce wnioski OPUS LAP, które znajdują się w procesie zatwierdzania przez agencje partnerskie z Austrii, Czech i Niemiec. Listy rankingowe OPUS 22 + LAP będą sukcesywnie uzupełniane.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii i Czech – do końca lipca 2022 r.
  • z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec – do końca października 2022 r.

 

Procedura agencji wiodącej – LAP

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 22 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki:

  • na projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF oraz
  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22  w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów ze Szwajcarii zostały wysłane 1 lipca 2022 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.