Prawo i dokumenty


Memoranda of Understanding i Regulacje w sprawie wdrażania Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 oraz wytyczne Biura Mechanizmów Finansowych i Krajowego Punktu Kontaktowego znajdziecie Państwo tutaj.

 

Umowa ws. realizacji projektu i umowa partnerstwa

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, które wymagają formy aneksu do umowy, beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Centrum wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem, a także projektu aneksu zapisanego w formacie .pdf. Wniosek i projekt aneksu podpisane podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osobę/y reprezentującą/e beneficjenta oraz Kierownika projektu należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji projektu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z par. 15 umowy, w którym określono tryb i zakres zmian umowy.

Zgodnie z art. 8.2 ust. 4 Regulacji w przypadku zakupu nowego lub używanego sprzętu za wydatki kwalifikowalne można uznać wyłącznie część amortyzacji odpowiadającą czasowi trwania projektu oraz stopniowi faktycznego wykorzystania na potrzeby projektu. Sprzęt, którego całkowita cena zakupu będzie, w drodze wyjątku od reguły zawartej w art. 8.2 ust. 4, kwalifikowalna musi zostać wskazany w załączniku nr 6 do umowy w konkursach GRIEG i IdeaLab lub w załączniku 5 w konkursie POLS. W piśmie z wnioskiem o zmianę prosimy o wskazanie, czy planujecie Państwo amortyzację, czy wnioskujecie, aby całkowita cena zakupu była kwalifikowalna.

 

Raportowanie

Wzory raportów rocznych, końcowych i z trwałości projektu znajdują się w aneksie 2 do umowy.

 

Audyt projektu

Dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 r. realizowanych w podmiotach utworzonych jako osoba prawna na terenie Polski stosuje się Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 określone w Zarządzeniu nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 28 lutego 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 18 czerwca 2020 r.

Podmioty norweskie podlegające obowiązkowemu audytowi (całkowita kwota finansowania z programu powyżej 325 000 Euro) są audytowane przez podmioty do tego uprawnione na terenie Norwegii. Wymaga się przedłożenia zaświadczenia niezależnego audytora, który posiada kwalifikacje do przeprowadzania statutowych audytów dokumentów księgowych, poświadczające, że zgłoszone koszty zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi dla programów badawczych, Regulacjami w sprawie wdrażania Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021, prawem krajowym i właściwymi krajowymi praktykami księgowymi. Można również przedłożyć zaświadczenie wydane przez właściwego i niezależnego urzędnika publicznego, którego odpowiednie władze krajowe uznają za posiadającego budżet i zdolności do kontroli finansowej jednostki ponoszącej koszty, i który nie był zaangażowany w przygotowywanie sprawozdań finansowych, poświadczające, że zgłoszone koszty zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi dla programów badawczych, Regulacjami w sprawie wdrażania Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021, prawem krajowym i właściwymi krajowymi praktykami księgowymi. Zaświadczenie to przyjmuje się jako wystarczający dowód poniesienia wydatków.